Öğretmen Adaylarının ve Öğretim Elemanlarının “Her Yerde Her Zaman” Eğitim İçin Mobil İletişim Teknolojilerinin Kullanımına Dair Görüşleri / Prospective Teachers’ and Instructors’ Opinion on Mobile Communication Technology Use for “Anywhere Any Time Lear

Volkan Lütfi PAN, Cenk AKAY
2.909 429

Öz


İnternet erişimine ve uygulamalara sahip mobil cihazlar bilgiye erişimdeki kolaylığı üniversite öğrencileri ve öğretim elemanları için önemli ölçüde arttırmıştır. Bu araştırmanın öncelikli amacı her yerde her zaman eğitim için mobil iletişim teknolojilerinin (internet erişimi sağlayan akıllı telefon, tablet, laptop vb.)  kullanımına dair öğretmen adaylarının ve öğretim elemanlarının görüşlerini ortaya koymaktır. Bu noktadan hareketle mobil iletişim teknolojilerinin öğrenme-öğretme sürecindeki kullanımı hakkında öğretmen adayları ve öğretim elemanları ne düşünmektedir ve mobil iletişim teknolojileri öğrenme-öğretme sürecinde nasıl daha etkili kullanılabilir sorularına cevap aranmıştır.

Betimsel nitelikteki bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2014–2015 öğretim yılında Akdeniz bölgesindeki bir üniversitenin eğitim fakültesinde bulunan 37 öğretim elemanı ve 616 öğrenci (yalnızca 3. Sınıf ve 4. Sınıf) oluşturmaktadır. Veri toplama araçları araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup öğretim elemanı ve öğrencilerin kişisel özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan  “Kişisel Bilgi Formu” ile her yerde her zaman eğitim için mobil iletişim teknolojilerinin kullanımına dair görüşleri almayı hedefleyen“Kapalı Uçlu Sorular Formu” ve “Açık Uçlu Sorular Formu”dur. Nitel verilerin analizinde frekans dağılımı ve açık uçlu sorular için içerik analiz yöntemi uygulanmıştır.

 Araştırmanın genel sonuçları öğrencilerin ve öğretim elemanlarının öğrenme – öğretme süreçlerinde mobil iletişim teknolojilerinden yararlandıklarını göstermektedir. Oldukça yaygın olan mobil iletişim teknolojilerinin kullanılmasının ihtiyaç anında kullanılarak öğrenme sağlayabileceği gibi farkında olmadan öğrenme sağlayabilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Avraamidou, L. (2008). Prospects for the use of mobile technologies in science education. AACE Journal, 16(3), 347-365.

Büyüköztürk, Sener, Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Sirin Karadeniz ve Funda Demirel (2008); Bilimsel Arastırma Yöntemleri, PEgem Akademi, Ankara.

Cassidy, G., & MacDonald, R. A. (2007). The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Psychology of Music, 35(3), 517-537.

Cresswell, J. W. (2008). Planning a mixed methods study. Presentation made to Social Work-Nursing Graduate Students. University of Michigan

Doyle, M., & Furnham, A. (2012). The distracting effects of music on the cognitive test performance of creative and non-creative individuals. Thinking Skills and Creativity, 7(1), 1-7.

Froese, A. D., Carpenter, C. N., Inman, D. A., Schooley, J. R., Barnes, R. B., Brecht, P. W., &Chacon, J. D. (2012). Effects of Classroom Cell Phone Use on Expected and Actual Learning, College Student Journal, 46(2), 323-332.

Geng, G. (2013). Investigating the use of text messages in mobile learning.Active Learning in Higher Education, 14(1), 77-87.

Göksu, İ., Atici, B. (2013). Need For Mobile Learning: Technologies and Opportunities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 103, 685-694.

Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(1), 49-71.

Kuş, E. (2009). Nicel–Nitel Araştırma Teknikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Teknikleri Nicel Mi. Nitel mi.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael,. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage

Pelham Jr, W. E., Waschbusch, D. A., Hoza, B., Gnagy, E. M., Greiner, A. R., Sams, S. E., Carter, R. L. (2011). Music and video as distractors for boys with ADHD in the classroom: Comparison with controls, individual differences, and medication effects. Journal of Abnormal Child Psychology, 39(8), 1085-1098

Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior,28(6), 2117-2127.

Ring, Geoffrey. (2001). Case study: Combining Web and WAP to deliver e-learning, Learning Circuits, www.learningcircuits.org

Ting, R. Y. L. (2005). Mobile learning: Current trend and future challenges. Paper presented at the Fifth IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies.

Thornton P. , Houser C. (2004) Using mobile phones in education. In: Paper presented at The 2nd IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education. JungLi, Taiwan, March 23–25, 2004.

Wang, H.Y., Liu, T.C., Chou, C.Y., Liang, J.K., Chan, T.W., Yang, S. (2004). “A Framework Of Three Learning Activity Levels For Enhancing The Usability And Feasibility Of Wireless Learning Environments”, Journal of Educational Computing Research, 30(4), 162-193.

Wood, E., Zivcakova, L., Gentile, P., Archer, K., De Pasquale, D., & Nosko, A. (2012). Examining the impact of off-task multi-tasking with technology on real-time classroom learning, Computers & Education, 58(1), 365-374.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.