Sahip Oldukları Psikolojik Sermayenin Öğretmenlerin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi / The Effects of Psychological Capital on Teachers’ Intentions to Leave

Fatih TÖREMEN, Selçuk DEMİR
3.657 901

Öz


Bu çalışmada sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan okullarda 2014–2015 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 27 okulda çalışan 302 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca bu araştırmada nicel çalışmaya ek olarak 10 öğretmenle yarı yapılandırılmış bir görüşme formu aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Nitel bulgular içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Nicel bulgulara göre, psikolojik sermaye öğretmenin işten ayrılma niyetini negatif şekilde etkilemektedir. Nitel bulgular, nicel bulguların aksine sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini arttırabileceğini ya da nicel bulgulara paralel olarak azaltabileceğini göstermektedir. Nitel bulgulara göre, bazı öğretmenler sahip olunan psikolojik sermayenin işten ayrılma niyetlerini olumlu yönde, büyük kısmı ise olumsuz yönde etkileyeceğini düşünmektedirler.  Okulda öğretmenlerin işten ayrılma niyetlerini azaltmak isteyen okul yöneticilerinin, okulda psikolojik sermayeyi güçlendirme ve geliştirme çalışmalarında fayda görülebilir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akçay, V. (2012). Pozitif psikolojik sermayenin iş tatmini ile ilişkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 123-140.

Avey, J.B., Luthans, F. and Youssef, C.M. (2009a). The additive value of positive psychological capital in predicting work attitudes and behaviors. Journal of Management, 36, 430-452.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. V. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem A.

Bradley, K. (2014). Educator’s Positive Stress Responses: Eustress and Psychological Capital. Unpublished Doctorate Dissertation. DePaul University, Chicago, United States.

Erkuş, A. ve Fındıklı, M.A. (2013). Psikolojik sermayenin iş tatmini, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 42(2), 302-318.

Ersoy, S. ve Bayraktaroğlu,S. (2012). Örgütsel güven. (Ed: D. E. Özler), Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, s.1-19.

Çetin, F. ve Basım, H.N. (2012). Örgütsel psikolojik semaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.

Çınar, E. (2011). Pozitif psikolojik sermayenin örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Karakuş, M. ve Demir, S. (2015a). Psikolojik sermaye ile iş doyumu, örgütsel bağlılık, motivasyon ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki. 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (7-9 Mayıs) bildirileri. Ankara: Pegem Akademi.

Karakuş, M. ve Demir, S. (2015b). Psikolojik sermaye ile stres, kaygı, tükenmişlik, iş doyumu ve işe sargınlık arasındaki ilişki. 2. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (8-10 Haziran). Haccettepe Üniversitesi, Ankara.

Karakuş, M., Toprak, M. & Gürpınar, M. (2014). Structural equation modelling on the relationships between teacher’s trust in manager, commitment to manager, satisfaction with manager and intent to leave. Croatian Journal of Education, 16(1), 165-189.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Liu, L., Pang, R., Sun, W., Wu, M., Qu, P., Lu, C. & Wang, L. (2013). Functional social support, psychological capital, and depressive and anxiety symptoms among people living with hiv/ aids employed full-time. Liu et al. BMC Psychiatry, 13:324.

Luthans, F. (2002a). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 23(6), 695-706.

Luthans, F., Luthans, K.W. & Luthans, B.C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and so¬cial capital. Business Horizons, 47(1), 45-50.

Luthans, F. & Youssef, C. M.. (2004). Human, social and now positive psychological capital management: Investing in people for competitive advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.

Luthans, F., Avolio, B.J., Avey, J.B., & Norman, S.M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psyhology, 60, 541-572.

Luthans, F. & Youssef, C. M. (2007). Emerging positive organizational behavior. Journal of Management, 33, 321-349.

Mortazi,S., Yazdi, S.V.S. & Amini, A. (2012). The role of the psychological capital on quality of work life and organization performance. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(2), 206-217.

Özdamar, K. (2003). Modern bilimsel araştırma yöntemleri. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Polatcı, S. (2014). Psikolojik sermayenin görev ve bağlamsal performans üzerindeki etkileri: Polis teşkilatında bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 14(1), 115-124.

Sığrı, Ü. ve Gürbüz, S. (2014). Örgütsel davranış. İstanbul: Beta Yayınları.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Tüzün, İ.K., Çetin, F. & Basım, H.N. (2014). The role of psychological capital and supportive organizational practices in the turnover process. METU Studies in Development, 41(2), 85-103.