İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğrenci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor? / The Preference of Handwriting in primary and Secondary School: Which Handwriting Type Do the Students and Teachers Prefer?

Pınar BULUT, Yasemin KUŞDEMİR, Demet ŞAHİN
3.735 965

Öz


 

İlkokullarda yazı öğretimi, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan usûl ve esaslara göre bitişik eğik harfler kullanılarak yapılmaktadır. İlkokul birinci sınıfta bitişik eğik yazı ile yazı yazmayı öğrenen öğrenciler, dördüncü sınıfın sonuna kadar öğretim programında öngörüldüğü şekilde, yazı yazma işlemine bitişik eğik harfler ile devam etmektedir. 1-4 sınıflarda sınıf öğretmenleri öğrencilere bitişik eğik yazıyı öğretmeye ve yazının kullanımını sürdürmeye yönelik rehberlik görevini üstlenmiştir. 5. Sınıftan yani ortaokuldan itibaren öğrenciler branş öğretmenleri ile öğretim sürecine devam etmektedir. Bu araştırmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hangi yazı türünü daha çok tercih ettiklerini belirlemek, eğer bitişik eğik yazı kullanmıyorlarsa buna sebep olan etmenlerin neler olduğunu ve bunların kaynaklarını ortaya koyabilmek amaçlanmıştır. Araştırma tarama türünde desenlenen nitel bir çalışma olup, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde Kırıkkale ilinde 477 (ilkokul+ortaokul) öğrenci ve 30 ortaokul öğretmeniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket ile toplanmış, veri analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, açık uçlu sorulara verilen cevaplar betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin yazı tercihi ilkokuldan ortaokula geçildiğinde farklılık göstermektedir. İlkokul öğrencileri genellikle bitişik eğik yazıyı;  ortaokul öğrencileri dik temel yazıyı tercih etmektedir. 5. sınıftan itibaren branş öğretmenleri ile karşılaşan ortaokul öğrencileri daha çok dik temel yazı yazmaktadır. Ortaokul öğretmenleri okulda ve günlük yaşamlarında genellikle dik temel yazıyı tercih etmektedir.

 

 

 Tam metin:

PDF

Referanslar


Akkaya, A., Kara,Ö.T. (2012). 6. Sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaşadıkları sorunların nedenleri üzerine görüşleri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 313-336.

Arslan, D., Ilgın, H. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı ile ilgili görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 69-92.

Bara, F., Morin, M-F.(2013). Does the handwriting style learned ın the first grade determine the style used ın the fourth and fifth grades and ınfluence handwriting speed and quality? A comparison between french and quebec children. Psychology in the Scholls, 50 (6), 601-617.

Bulut, P., Aköz, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının bitişik eğik yazı yazma yeterliliklerinin değerlendirilmesi, 9.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Fırat Üniversitesi/Elazığ.

Coşkun, E., Coşkun, H. (2014). İlkokul ve ortaokullardaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (26), 209-223.

Duran, E. Akyol, H.(2010). Bitişik eğik öğretimi çalışmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.

Durmuşçelebi, M. , Avcı, Ö.Y. (2014). İlköğretim öğrencilerinin bitişik eğik yazıyı kullanma düzeyleri. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 9/3, Winter, 601-618.

Feder, K.P., Majnemer, A. (2007). Handwriting development, competency and intervention. Development Medicine& Child Neurology. 49, 312-317.

Fitzpatrick, P.,Hart, N.V., Cortesa, C.(2013). The influence of instructional variables and task constraints on handwriting performance. The Journal of Educatinal Research. 106, 216-234.

Göçer, A.(2008). Etkinlik temelli ilkokuma ve yazma öğretimi, Ankara: Anı Yayıncılık.

Göçer, A.(2014). Yazma eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Graham, S. (2010). Want to improve children’s writing? Don’t neglect their handwriting. The Education Digest. September 2010, 49-55.

Güneş, F. (2006). Niçin bitişik eğik yazı?, MEB Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 71, 17-19.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Kadıoğlu, H. (2012). Bitişik eğik yazıya ilişkin öğrenci görüşleri. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2012 (31), 1-10.

Karadağ, R. (2014). Öğretmen adaylarının bitişik eğik yazıya ilişkin tutumları ve öğrenme biçemleri arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (31), 655-667.

MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-5. Sınıflar).

Medwell, J., Wray,D. (2008). Handwriting-a forgotten language skill?, Language and Education, 22 (1), 34-47.

Rosenblum, S., Weiss, P.L., Parush. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties: Educational Psychology