Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) / The Evaluation of Information Technologies and Software Course’s Curriculum According to the Teacher’s Ideas

Betül ÇELEBİ UZGUR, Necdet AYKAÇ
5.808 1.094

Öz


Bu çalışmada, bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programının, öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri, anket tekniği ve görüşme formu uygulanarak toplanmıştır. Öğretmen görüşlerinin belirlenmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan 37 maddelik ankete, Ege Bölgesi’ndeki ortaokullarda görev yapan 118 bilişim teknolojileri öğretmeni, 5 sorudan oluşan görüşmeye ise; İzmir, Muğla ve Denizli’den 15 bilişim teknolojileri öğretmeni katılmıştır. Verilerin analizinde, anketin her bir maddesi ile ilgili öğretmen görüşlerinin frekans ve yüzdesi hesaplanarak tablo halinde verilmiştir. Görüşme ile elde edilen nitel veriler dikkatli bir şekilde incelenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, bilişim teknolojileri öğretmenleri Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı ile ilgili genellikle olumsuz görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, hazırlanmayan öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının gerekli olduğunu, her okul için bilişim teknolojileri sınıflarının dersin genel amaçlarına ulaşmaya uygun hale getirilmesi gerektiğini ve zorunlu ders kapsamında içeriğin net olarak belirlenerek okullar arasındaki öğrenme farklılıklarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmişlerdir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akıncı, A. ve Seferoğlu, S.S. (2010). Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim. Akademik Bilişim’10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. 10 - 12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, 475-482. 15 Bayrak, B. ve Erden, M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15: 137-154

Dirisağlık, F. (2007). Bilgisayar formatör öğretmenlerinin bilgi teknolojisi sınıflarına ilişkin görüşleri (Eskişehir ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Duman, H. (2012). Zorunlu formatörlük uygulaması ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin gelecekteki konumuna ilişkin öğretmen görüşleri (Adana İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Erden, M. (1998) Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Fırat Durdukoca, Ş. ve Arıbaş, S. (2011, Aralık). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi 5. basamak öğretim programının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Malatya ili örneği). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 140-168.

Gömleksiz, M. N. ve Koç, A. (2011). Bilgisayar kullanımı öğretiminde akran değerlendirme. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Güneş, A. ve Karabak, D. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 175-181. 15 Mart 2014 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ ks281142/File/21b.karabak.pdf adresinden alınmıştır.

Karal, H., Reisoğlu, İ. ve Günaydın, E. (2010). İlköğretim bilişim teknolojileri dersi öğretim programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(38), 46-64.

MEB. (1998). İlköğretim Bilgisayar Dersi (1–8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara 10 Aralık 2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.

MEB. (2011). Bilişim teknolojileri alanı çerçeve öğretim programı. Ankara. 10 Aralık 2013 tarihinde http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/42/12/176702/dosyalar/2013_08/27032635_ ereveretmprogram%C4%B1.pdf?CHK=f0168533268fd83e1898f4c6aa073203

MEB (2012) Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu bilişim teknolojileri ve yazılım dersi (5,6,7ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. 10 Aralık 2013 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden alınmıştır.

Özgen, Ç. (2005). Avrupa Birliği’ ne üye 15 ülkede ve Türkiye’ de ilköğretim birinci kademe bilgisayar ders programlarının karşılaştırılması ve Türkiye’ deki durumun değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özoğul, P. (2006). Bilgisayar öğretmenlerinin meslek yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, H. T. ve Yılmaz, B. (2011). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi’nin seçmeli statüsünün dersin pedagojik değerine yansımasının öğretmen bakış açısı ile değerlendirilmesi. Ege Eğitim Dergisi, (12) 2, 63-821.

Sanalan, V. A. ve Altun, A. (2002). Bir veri tabanı uygulaması olarak elektronik portfolyo. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 11-21.

Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111.

Şerefoğlu Henkoğlu, H. ve Yıldırım, S. (2012). Türkiye’deki ilköğretim okullarında bilgisayar eğitimi: Kuram ve uygulamadaki farklılıklar. Ankara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 23-61.

Şişman Eren, E. ve Şahin-İzmirli, Ö. (2012). İlköğretim okul müdürü ve bilişim teknolojileri öğretmenlerine göre bilişim teknolojileri dersinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri (Eskişehir ili örneği). Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2861-2888.

Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık.

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Yayınları.

Yaprak, M. (2009). İlköğretim okullarında çalışan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin dersin öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Şanlıurfa ili örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Yılmaz Tanataş, D. (2010). İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programının uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri (Malatya İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İnönü Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yüksel, İ. Ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.