İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması / Validity and Reliability of the Attitude Scale Towards Fourth-Grade Social Studies Course

Özlem ULU KALIN, Yavuz TOPKAYA
3.915 888

Öz


İnsanlara ait bilişsel ve devinişsel davranışların boyutu farklı türden ölçme araçlarıyla duyuşsal özelliklerin boyutu ise ancak tutum ölçeklerinden faydalanılarak ortaya konulabilmektedir. Yapılan bu araştırmanın amacı, I. Kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu ölçme aracının yapı geçerliliğinin belirlenebilmesi amacıyla öncelikli olarak açımlayıcı faktör analizi ve ardından çıkan yapının uygunluğunu test etmek için ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 191 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. 12 maddeden oluşan ölçme aracının toplam varyansın %39.36’sını açıkladığı yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ulaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinin ardından doğrulayıcı faktör analizi ile kuramsal yapı incelenmiş ve elde edilen uyum indekslerinin iyi düzeyde uyum gösterdiğine ulaşılmıştır. Sonuç olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan ölçeğin madde toplam korelasyonlarının .75 ile .94 aralığında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasında yer alan tüm farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Ağır, Ö. (2003). İlköğretim ikinci kademe sosyal bilgiler dersinin öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, A. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Atbaşı, C. (2007). İlköğretim II. Kademe (6 ve 7. sınıflarda) sosyal bilgiler dersinin öğretimi ve öğretiminde yaşanan güçlükler (Aksaray örneği). Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Aktepe, V., Tahiroğlu, M., ve Sargın, S. (2014). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. TSA, 18(1), s.259-272.

Balım, A. G, Sucuoğlu, H. ve Aydın, G. (2009). Fen ve teknolojiye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1), s. 33-41.

Duatepe, A., ve Çilesiz, Ş. (1999). Matematik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(17), 45-52.

İnan, S. (2014). Sosyal bilgiler eğitimi: nedir, ne zaman ve neden?. Ed. S. İnan. Sosyal bilgiler eğitimine giriş. Ankara: Anı yayıncılık.

İnceoğlu, M. (1993). Tutum algı iletişim. Ankara: V yayınları.

Karaca, E. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersine yönelik bir tutum ölçeği geliştirme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 213-230.

Kocabaş, A. (1997). Temel eğitim II. Kademe öğrencileri için müziğe ilişkin tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 141-145.

MEB (2005). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. Sınıf öğretim programı.

Öztürk, C. (1998). İlköğretim 4-5. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. IV. Ulusal sınıf öğretmenliği sempozyumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 15-16 Ekim 1998, Denizli.

Öztürk, C. (2007). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinler arası bir bakış. Ed. C. Öztürk. Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Özmenteş, G. (2006). Müzik dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 5(1), 23-29.

Safran, M. (2008). Sosyal bilgiler öğretimine bakış. Ed. B. Tay&A. Öcal. Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık.

Senemoğlu, N. (2002). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Sever, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretimine giriş. Ed. R. Sever. Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Nobel yayıncılık.

Tanrıöğen, A. (2006). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tufan, E., ve Güdek, B. (2008). Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. GÜ Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75-90.

Turanlı, N., Karakaş Türker, N., ve Keçeli, V. (2008). Matematik alan derslerine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 254-262.

Yaşar, Ş., ve Anagün Ş. (2008). İlköğretim beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 223-236.

Yılmaz, K., ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: Mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 157-177.

Yılmaz, K. ve Şeker, M. (tarihsiz). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgilere karşıtutumlarınınincelenmesi.http://fbd.aydin.edu.tr/makaleler/ciltysayiy/kaya_y%C4%B1lmaz.pdf adresinden 05.09.2015 tarihinde erişilmiştir.

Yılmazer, A., ve Demir, S. B. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ve sosyal bilgiler öğretmenine karşı tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkisk or turkic, 9(2), 1705-1718.

Yalçın, A. (1996). Türkçe ders kitaplarının planlaması ve yazılması. Türk Yurdu, 107, 24-27.