10. Sınıf Öğrencilerinin Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatına ilişkin Bilgi Düzeyleri ile Tutumları üzerine Bir İnceleme / A Study on Knowledge Level and Attitude of 10th Grade Students regarding Religious-Mystical Turkish Literature

Zafer GÜRLER
3.266 879

Öz


Özet

Bu araştırmada 10. sınıf öğrencilerinin dinî-tasavvufi Türk edebiyatına ilişkin bilgi düzeyleri ile tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma betimsel bir alan araştırmasıdır. Çalışmanın örneklemini Kırşehir il merkezi ile Mucur ve Kaman ilçelerinde öğrenim gören 653 lise 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada 10. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan bilgi testi ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin %34,9’unun dinî-tasavvufi Türk edebiyatı konusundaki bilgileri düşük düzeyde iken, %35,3’ünün orta, %29,7’sinin ise yüksek düzeydedir. Öğrencilerin bilgi testi başarı düzeylerinde öğrenim görülen okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Lise türüne göre bilgi düzeyi en düşük okulların meslek liseleri olduğu (%77,8’i düşük düzeyde), bilgi düzeyi en yüksek olan okulların Anadolu, Anadolu Öğretmen ve Fen liseleri grubu (%63’ü yüksek düzeyde) olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin çoğunun (%59,1) dinî-tasavvufi Türk edebiyatına yönelik tutumlarının “orta” düzeyde olduğu; olumlu tutuma sahip olanların (%32,9) olumsuz tutuma sahip olanlardan (%8,) çok daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bilgi düzeyleri yüksek olan öğrencilerin tutum puanlarının da yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı, öğrenci, tutum, başarı.

Abstract

In this study ıt is aimed to define the knowledge level and attitude of 10th grade students regarding Religious-Mystical Turkish literature. This study is a descriptive field research. Sample of the study comprises of 653 10th grade high school students from Kırşehir city center, Mucur and Kaman towns. In the study, knowledge tests and attitude tests were used prepared for the 10th grade students. These results were attained in the study: while 34,9 percent of students’ knowledge level  was low, %35.3 percent was medium, %29,7 percent of students’ knowledge level was in high level. At the knowledge test achievement level of students, there is a meaningful difference according to school type they have been taught. According to high school type, ıt was determined that the schools with the lowest knowledge level  were vocational high schools (%77,8 in low level) and the schools with the highest knowledge level were Anatolian, Anatolian Teacher and Science high schools (%63). It was determined that most of the students’ attitude towards Religious-Mystical Turkish literature was at medium level (%59,1), students with positive attitude (%32,9) were more than the students with negative attitude (%8). It was determined that the students with high knowledge level were high in attitude scores as well.

Key Words: Religious - mystical Turkish literature, student, attitude, knowledge.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Akarpınar, R. B. ve Arslan, M. (2007), “Tekke-Tasavvuf Edebiyatı, (Ed: M. Öcal Oğuz,) Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara. Grafiker Yay.

Akcaoğlu Saydım, S. (2009). Öğrencilerin Türk Edebiyatı Dersine İlgileri, Millî Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara: http://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ogrencilerin_turk_edebiyati.pdf (Erişim: 28.10.2015)

Banarlı, N.S. (1998). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi C:1, 2, Ankara: MEB. Yay.

Gürler, Z. (2011). Dinî-tasavvufi Türk edebiyatı öğretiminin ders kitabı, öğrenci ve öğretmen açısından değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Güzel, A. (1989). Tekke Şiiri, Türk Şiiri Özel Sayısı III (Halk Şiiri), Türk Dili Dergisi, S: 445-450, C. LVII, s. 251-454.

Güzel, A. (2006). Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı, Ankara: Akçağ Yayınları.

Güzel, A. ve Torun, A. (2008). Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Akçağ Yayınları.

Kavcar, C. (1993). “Yeni Türk edebiyatı öğretimi”, Ankara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Dergisi, Cilt:26, S:1.

Köprülü, F. (1991). Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Ankara: DİB Yay.

Millî Eğitim Bakanlığı (2005). Ortaöğretim 9.10.11.12. sınıflar Türk edebiyatı dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yay.

Özdemir, B. (2008). 9. sınıf öğrencilerinin Türk edebiyatı dersine yönelik tutumlarının Türk edebiyatı dersi akademik başarısına etkisi (Kütahya örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tatcı, M. (1997). Edebiyattan İçeri, Ankara: Akçağ Yay.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.