BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI BİR OKULDA DRAMA YÖNTEMİYLE KESİR ÖĞRETİMİNDEN YANSIMALAR: BAYBURT ÖRNEĞİ

Mesut ÖZTÜRK, Yaşar AKKAN, Gül KALELİ YILMAZ, Abdullah KAPLAN
4.453 1.390

Öz


Bu çalışmada; birleştirilmiş sınıflı bir okulda kesir konusu ile ilgili bazı kavramların öğretiminde drama yöntemi kullanılmış ve bu öğretim sürecinde öğrencilerden elde edilen veriler ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma Bayburt ilinde birleştirilmiş sınıflı bir okulda öğrenim gören 29 öğrenci ve bir öğretmen ile yürütülmüştür. Çalışma sürecinde araştırmacılar tarafından hazırlanan iki drama bir araştırmacı tarafından öğrenme ortamında uygulanmıştır. Çalışmanın verileri drama sürecinde yapılandırılmamış görüşme ve gözlem; drama sonunda da yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerden dokümanlar yoluyla veri toplanarak görüşme ve gözlem verileriyle ilişkilendirilmiştir. Toplanan veriler betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme olmak üzere üç aşamada analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin dramalara katılmada istekli oldukları ve dramalara katıldıklarında mutlu oldukları belirlenmiştir. Drama yöntemiyle kesir kavramını öğrenen öğrencilerin günlük yaşamlarına yakın materyaller ile matematik öğrenmesi, onların derse ilgilerini çekmektedir ve matematiğin herkes için yaşamın tamamında gerekli olduğuna inanmalarını sağlamaktadır. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin bir bütünü parçalara ayırmayı, bir çokluğu parçalara ayırmaktan daha kolay yaptıkları tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Birleştirilmiş sınıflı okul, Drama yöntemi, Durum çalışması, Kesir

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akar-Vural, R. ve Somers, J. W. (2012). Hümanist ilköğretim programları için ilköğretimde drama: Kuram ve uygulama. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Alacaci, C. (2009). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. E. Bingölbali ve M. F. Özmantar içinde, İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri (s.63-95). Ankara: Pegem Akademi.

Anderson, G. (2005). Fundamentals of Education Research. Pennsylvania: The Falmer Press.

Anderson-Pence, K. L., Moyer-Packenham, P. S., Westenskow, A., Shumway, J., & Jordan, K. (2014). Relationships Between Visual Static Models and Students’ Written Solutions to Fraction Tasks. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-18.

Aydın, S. ve Bülbül, M. Ş. (2011). Biyoloji konularının öğretiminde dramanın kullanımı: Örnek öğretim uygulamaları. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1-2), 86-94.

Bailin, S. (1998). Critical Thinking and Drama Education. Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance, 3 (2), 145-153.

Baldwin, P. & Fleming, K. (2003). Teaching Literacy Through Drama: Creative Approaches. New York, NY: RoutledgeFalmer.

Bapoğlu, S., Açıkgöz, F., Kapısız, Ö. ve Yılmaz, Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede drama. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (3), 17-21.

Baykul, Y. (2009). İlköğretimde matematik öğretimi (1-5. sınıflar). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Bempeni, M. & Vamvakoussi, X. (2015). Individual differences in students' knowing and learning about fractions: Evidence from an in-depth qualitative study. Frontline Learning Research, 3 (1), 17-34.

Brousseau, G., Brousseau, N. & Warfield, V. (2004). Rationals and decimals as required in the school curriculum: Part 1: Rationals as measurement. The Journal of Mathematical Behavior, 23 (1), 1-20.

Chaffe-Stengel, P. & Noddings, N. (1983). Facilitating symbolic understanding of fractions. For the Learning of Mathematics, 3 (2), 42-48.

Chan, W.-H., Leu, Y.-C. & Chen, C.-M. (2007). Exploring group-wise conceptual deficiencies of fractions for fifth and sixth graders in Taiwan. The Journal of Experimental Education, 76 (1), 26-57. doi:10.3200/JEXE.76.1.26-58

Clark, M. R., Berenson, S. B. & Cavey, L. O. (2003). A comparison of ratios and fractions and their roles as tools in proportional reasoning. The Journal of Mathematical Behavior, 22 (3), 297-317.

Cueto, S., Ramirez, C. & Leon, J. (2006). Opportunities to Learn and Achievement in Mathematics in a Sample of Sixth Grade Students in Lima, Peru. Educational Studies in Mathematics, 62 (1), 25-55.

D'Amico, M., Lalonde, C. & Snow, S. (2015). Evaluating the efficacy of drama therapy in teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorders. Drama Therapy Review, 1 (1), 21-39. doi:10.1386/dtr.1.1.21_1

Dey, I. (1993). Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists. London and New York: Routledge.

Duatepe, A. (2004). The effects of drama based instruction on seventh grade students’ geometry achievement, Van Hiele geometric thinking levels, attitude toward mathematics and geometry. Ankara: Middle East Technical University.

Duatepe-Paksu, A. & Ubuz, B. (2009). Effects of drama-based geometry instruction on student achievement, attitudes, and thinking levels. The Journal of Educational Research, 102 (4), 272-286.

Empson, S. B. (1999). Equal sharing and shared meaning: The development of fraction concepts in a first-grade classroom. Cognition and Instruction, 17 (3), 283-342.

Erdoğan, S. (2008). Drama ile Matematik Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Erdoğan, S. & Baran, G. (2009). A study on the effect of mathematics teaching provided through drama on the mathematics ability of six-year-old children. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5 (1), 79-85.

Fazio, L. & Siegler, R. (2011). Teaching Fractions. Educational Practices Series-22. Geneva/Switzerland: UNESCO International Bureau of Education.

Filep, L. (2001). The Development, and Developing of, the Concept of a Fraction. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-7.

Gabriel, F., Coché, F., Szucs, D., Carette, V., Rey, B. & Content, A. (2013). A componential view of children's difficulties in learning fractions. Frontiers in Psychology, 4. doi:10.3389/fpsyg.2014.01047

Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Günhan, B. C. ve Özen, D. (2010). Prizmalar konusunda drama yönteminin uygulanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 111-122.

Gürsakal, N. (2013). Çıkarımsal İstatistik. Bursa: Dora.

Kaf, Ö. (2000). Hayat bilgisi dersinde bazı sosyal becerilerin kazandırılmasında yaratıcı drama yönteminin etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (6), 173-184.

Kaplan, A., İşleyen, T. ve Öztürk, M. (2011). 6. sınıf oran orantı konusundaki kavram yanılgıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (3), 953-968.

Kaplan, A., Öztürk, M., & Ertör, E. (2013). The efficiency of computer- aided instruction and creative drama on academic achievement in teaching of integers to seventh grade students. International Journal of Academic Research Part B, 5(2), 49-56. doi:10.7813/2075-4124.2013/5-2/B.7

Kaplan, A., Öztürk, M., & Ferahoğlu, N. S. (2015). A mixed method of the research: attitudes towards mathematics and visual arts courses by correlation. International Journal of Innovation and Learning, 17 (4), 529-539. doi:10.1504/IJIL.2015.069614

Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin bazı sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 145-155.

Karapınarlı, R. ve Görgen, İ. (2014). Yaratıcı drama temelli matematik öğretiminin ilköğretim öğrencilerinin başarı ve hatırlama düzeyine etkisi. Turkish Studies, 9 (5), 1005-1020.

Kayhan, H. C. (2012). Türkiye'deki drama ağırlıklı matematik öğretimi çalışmaları üzerine bir değerlendirme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 97-120.

Kocaoğlu, T. ve Yenilmez, K. (2010). Beşinci sınıf öğrencilerinin kesir problemlerinde yaptıkları hatalar ve kavram yanılgıları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 71-85.

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Thousand Oaks/ London/ New Delhi: Sage Publications.

Masoum, E., Rostamy-Malkhalifeh, M. & Kalantarnia, Z. (2013). A Study on the Role of Drama in Learning Mathematics. Mathematics Education Trends and Research, 1-7. www.ispacs.com/ adresinden alınmıştır

Maşrap, A. ve Özsoy, N. (2005). İnsan kaynakları yönetiminde aktif öğrenme ve yaratıcı dramadan yararlanma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 1-5.

Meerta, G., Grégoirea, J. & Noël, M.-P. (2009). Rational numbers: Componential versus holistic representation of fractions in a magnitude comparison task. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 62 (8), 1598-1616.

Mochon, S. (1993). When can you meaningfully add rates, ratios and fractions? For the Learning of Mathematics, 13 (3), 16-21.

Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications.

Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Olkun, S. ve Toluk Uçar, Z. (2012). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Ankara: Eğiten Kitap.

Otrar, M., Ekşi, H. ve Durmuş, A. (2004). Sınıfın fiziksel yapısı ve organizasyonu. M. Gürsel, H. Sarı ve B. Dilmaç içinde, Sınıf Yönetimi (s. 47-70). Konya: Eğitim Kitabevi.

Özsoy, N. ve Yüksel, S. (2007). Matematik Öğretiminde Drama. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 32-36.

Öztürk, M., Akkan, Y., Kaplan, A. ve Oktay, E. (Baskıda). Drama yöntemiyle toplama işlemi: İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden yansımalar. Kastamonu Eğitim Dergisi.

Park, J., Güçler, B., & McCrory, R. (2013). Teaching prospective teachers about fractions: historical and pedagogical perspectives. Educational Studies in Mathematics, 82(3), 455–479.

Pesen, C. (2007). Students' misconceptions about fractions. Education and Science, 32 (143), 79-88.

Pesen, C. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına göre matematik öğretimi. Ankara: Sempati.

Sagirli, M. T. (2014). Elective drama course in Mathematics education: An assessment of pre-service teachers. Educational Research and Reviews, 9 (14), 466-477. doi:10.5897/ERR2014.1723

San, İ. (1996). Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama. Yeni Türkiye Dergisi, 7(Ocak-Şubat), 148-160.

Savaş, E. (2005). Eğitim fakültesi öğrencileri ve ilköğretim öğretmenleri için: Matematik öğretimi. Ankara: Saray Matbaacılık.

Smith, C. L., Solomon, G. E., & Carey, S. (2012). Using Embedded Computer-Assisted Instruction to Teach Science to Students with Autism Spectrum Disorders. Cognitive Psychology, (51), 101–140.

Stake, R. E. (2003). Case Studie. N. K. Denzin, & Y. S. (Ed.) içinde, Handbook of qualitative research (s.134-164). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Steenbrugge, H. V., Lesage, E., Valcke, M., & Desoete, A. (2014). Preservice elementary school teachers’ knowledge of fractions: a mirror of students’ knowledge? Journal of Curriculum Studies, 46(1), 138-161.

Şahin, E. ve Yağbasan, R. (2012). Fizik eğitiminde yaratıcı drama ve örnek bir ders planı: Gel-git olayı. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(34), 79-98.

Tzur, R. (2004). Teacher and students’ joint production of a reversible fraction conception. The Journal of Mathematical Behavior, 23(1), 93-114.

Ulutaş, A. (2011). Okul öncesi dönemde drama ve oyunun önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 233-242.

Wagner, B. J. (2002). Understanding Drama-Based Education. G. Brauer içinde, Body and Language: Intercultural Learning Through Drama (s.3-18). London: Ablex Publishing.