A CASE STUDY ON RESOLVING THE CONCEPTUAL CONTRADICTION IN GRAMMAR TEACHING THROUGH QUESTIONS AND IMAGES

Jale Öztürk
2.589 651

Öz


Dil bilgisi kuralları öğretilmeli midir? Öğretilmeliyse nasıl öğretilmelidir? Bu soruların cevabı eski Yunan’dan beri aranmıştır. Bu yazıda bu soruların cevabı aranmayacaktır. Bu yazıda dil bilgisi kuralları kavratılarak öğretilmelidir görüşünden hareket ederek, dil bilgisi öğretiminde kavram kargaşasını gidermekle ilgili örnek bir çalışma yapılacaktır. Çalışmanın uygulanacağı birim Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüdür. Bu çalışma Türkçe eğitimi bölümü ikinci sınıfta otuz öğrenci ile uygulanacaktır Dil bilgisi konusu olarak isim-fiil ekleri seçilmiştir. Öğrencinin fiilimsi ekleri ile diğer yapım ekleri arasındaki farkı kavraması amaçlanmaktadır. Konu işlenirken yönlendirici sorulardan, grafik ve şekillerden yararlanılacaktır

Anahtar kelimeler


Dil Bilgisi, kavrama, model uygulaması, fiilimsi ekleri

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


Banguoğlu, T. ( 1995 ), Türkçenin Grameri, Ankara, TDK Yayınları.

Bayraktar, N. ( 2004 ), Türkçede Fiilimsiler, Ankara, TDK Yayınları.

Demir, N.-Emine Y. (2005), Türk Dili El Kitabı, Ankara, Grafiker Yayıncılık.

Ediskun, H. ( 1992), Türk Dilbilgisi, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Ergin, M. ( 1972 ), Türk Dil Bilgisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

Gencan, T. N. (1975), Dilbilgisi, İstanbul, Türk Dil Kurumu Yayınları, Murat Matbaacılık.

Gülsevin, G. (2004), Türkçede “Sıra dışı Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlama Sorunu Üzerine”, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 20-26 Eylül 2004, Ankara, TDK Yayınları, p. 1267-1284.

Gülsevin, G. (1999), Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Şartlandırılmış Yanlışların “Düşündürme-Sorgulama Soruları ile Düzeltilmesi” Yöntemi Üzerine Bir Örnek. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. İssue:3, 1999. p. 37-44.

Kahraman, T. (2005), Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, Ankara, Dumat Basımevi.

Korkmaz, Z. (2003), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi ), Ankara, TDK Yayınları.