LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS ÖDEVLERİNE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ/AN INVESTIGATION OF SOME VARIABLES RELATED STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT PERFORMANCE ASSIGNMENTS

Halil Aydın, Nurettin Yörek, İlker Uğulu
3.823 855

Öz


LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PERFORMANS ÖDEVLERİNE KARŞI TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Nurettin YÖREK

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, nurettin.yorek@deu.edu.tr

İlker UĞULU

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, İlker.ugulu@deu.edu.tr

Halil AYDIN

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, halil.aydin@deu.edu.tr

 

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, performans ödevlerinin eğitim sistemindeki yerini-işlevini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İzmir ilinde 2 farklı Anadolu lisesinde öğrenim gören 257 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada cinsiyet, okul, biyoloji dersi puan ortalamaları göz önüne alınmıştır. Veri toplama aracı olarak 45 maddelik 5’li Likert tipi bir ölçek (α=0.943) kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Analiz sonucunda öğrencilerin tutum puanları ile cinsiyet, okul türü kategorilerine göre anlamlı fark bulunmazken, sınıfların 1.dönem biyoloji puan ortalamaları ile araştırmanın alt boyutları (üst düzey beceriler-güdü, Öğrenme düzeyi ve İşbirliği, Öğrenci olanakları-Güdü) arasında anlamlı fark bulunmuştur. Biyoloji performans ödevleri bazı konularda (araştırma becerileri, konuları pekiştirme vb.) katkı sağlasa da genel anlamda bu ödevleri velilerin yapması, öğrencilerdeki ödev algısının internetle sınırlı olması gibi sebeplerle amacına ulaşamadığı görülmüştür. Ayrıca, performans ödevlerinin hedeflerine ulaşması için öğretmen, öğrenci ve velilere uygulanabilecek önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Performans ödevleri, tutum, başarı, biyoloji.

 

AN INVESTIGATION OF SOME VARIABLES RELATED STUDENTS’ ATTITUDES ABOUT PERFORMANCE ASSIGNMENTS

Abstract

The purpose of this research is to investigate the place of the performance assignment given at biology lessons in the education system and students ' attitudes towards these assignments. The study population consisted of high school students who studied at high school in Izmir in 2014 - 2015 spring semester. The sample of the survey is comprised of 257students, studied in two different Anatolian high schools. Data’s were analyzed by using SPSS Package Program.

A significant difference was not found for students' attitude to biology performance assignments at first classes according to gender or schools. When the result of the research has been thought in general, students have realized the benefits of the assignments [as improving their skills of using technology and strengthening the topics], but also they have had the negative opinion for these homework. It is observed that most of the students have stayed unstable for some subjects such as whether the assignments are given appropriate for their purpose or not, the contribution to their high level cognitive skills, increasing their interest. The results of the research have been examined carefully, some recommendations have been presented. Suggestions have been given for students and teachers mainly.

Keywords: Performance assignments, attitudes, achievement, biology.


Anahtar kelimeler


Performans ödevleri, tutum, başarı, biyoloji

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aladağ, C. ve Doğu, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersinde Verilen Ödevlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 15-23.

Albayrak, Mustafa ve diğ. (2004). İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları Hakkında Velilerin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. Mart 2004 Cilt:12 No:1 13-18

Arı, A. (2010). Öğretmenlere Göre Proje ve Performans Görevlerinin Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34): 50-52.

Belet, D. ve Girmen, P. (2007). Türkçe Dersinde Kullanılan Performans Ödevlerinin Etkililiği. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5–7 Eylül 2007, Gaziosmanpaşa Üniversitesi. http://home.anadolu.edu.tr/~sdbelet/yayinlar/performans_odevi.pdf (Erişim Tarihi: 20.05.2015)

Cooper, H. (1989). Homework. New York: Longman.

Cooper, H. (2006). The battle over homework: Comman ground for administrators, teacher, and parents. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.

Çetin, M.O., M. Çakan, (2010), Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Farklı Yaklaşımlarla Ölçülmesi ve Bu Yaklaşımlara İlişkin Öğrenci Görüşleri. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(2), 93-99.

Demirel, Ö. (2002). Sorumluluk bilinci ödevle gelişir mi? http://www.milliyet.com.tr/2002/10/06/guncel/gun08.html (Web Adresinden Şubat 2015 Tarihinde Alınmıştır.)

Department of Education, (2005). Helping Your Child With Homework, (ERİC Document Reproduction Service No. ED498937).

Deveci, İ (2011), Fen ve Teknoloji Dersi Kapsamında İlköğretim Yedinci ve Sekizinci Sınıflarda Verilen Ödevler Hakkında Öğrenci, Öğretmen ve Veli Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Sakarya.

Dinçer, Ç ve Ulutaş, İ (2005), Öğretmenler ve anne babalar ev ödevlerine nasıl yardımcı olabilirler? http://www.egitim.com/aile ( 25.04.2015).

Duygulu, S. (2008). Okula giden çocukların korkusu: Ev ödevi. http://zevkiniz.com/showthread. php?p=70691 (Web Adresinden Mart 2015 Tarihinde Alınmıştır.)

Epstein, J., Simon, B. S. & Salinas, K. C. (1997). Involving parents in homework in the middle grades. Research Bulletin No. 18, Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Evaluation, Development and Research.

Ganzeboom, H. G., & Nieuwbeerta, P. (1999). Access to education in six Eastern European countries between 1940 and 1985. Results of a cross-national survey. Communist and Post-Communist Studies, 32, 339-357.

Hong, E., R.M. Milgram, (1999), Preffered and Actual Homework Style: a Cross Cultural Examination. Educational Research Journal, 41(3), 251–265.

Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kathleen, V.(2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-210.

Keith, T.Z. & DeGraff, M. (1997). Homework. In G. G. Bern; K. M. Minke & A. Thomas (Eds.), Children's needs II: Development, problems, and alternatives (pp. 474-487). Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.

Keith, T. Z. & Keith, P.B. (2006). Homework. In G. G. Bear & K.M.Minke (Eds.), Children's Needs III: Development, Prevention, and Intervention (pp. 615−629). Washington, DC: National Association of School Psychologists.

Khalid, Y. (2011). Opinion: the homework debate continues. http://beta.dawn.com/news/653196/opinion-the-homework-debate-continues (Erişim: 09.04.2015).

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2010). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler. İlköğretim Online, 9(2), 722.

Kutlu, Ö., D.C. Doğan, İ. Karakaya, (2009), Öğrenci Başarısının Belirlenmesi. 2. Baskı, PegemA Yayıncılık, Ankara.

McEwan, E. (1998). Ödevimi Köpekler Kaptı, Çocuğunuzun Sorunlarıyla Başa Çıkmanızın Yolları, Ana Babalara Pratik Öneriler. Ankara: HYB Yayıncılık, Çeviren: Şerife Küçükal.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.

MEB. (2007). İlköğretim Genel Müdürlüğü, İnternet Üzerinde Hazırlanan Proje ve Performans Ödevleri (Sayı: B.08.0.İGM.0.08.01.01-320/1078)

MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü, Genelge (2009/37), Proje ve performans görevleri (Sayı : B.08.0.İGM.0.08.01.01-/7273)

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, (2013). Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara.

Meydan, A. ve Öztürk, Ç. (2008). Sınıf Ögretmenlerinin Sosyal Bilgiler Ögretiminde Uygulanan Ölçme-Degerlendirme Yaklasımına Eliskin Görüsleri. VII. Ulusal Sınıf Ögretmenligi Egitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 629-635.

Miller, D. L. & Kelley, M. L. (1992). Interventions for improving homework performance: A critical review. School Psychology Quarterly, 6, 174-185.

National Parents Day Coalition, (1998). The ABC’s of Parent İnvolvement in Education: Preparing Your Child for a Lifetime of Success, (Second Edition). Washington, DC, Appalachia Educational Lab., Charleston, WV, (ERİC, ED433138).

Ocak, G., Ocak, E., Gündüz, M. ve Özdemir, H. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Başarılarının Ölçülmesinde Alternatif Ölçme Değerlendirme ve Geleneksel Değerlendirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2-4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 61-65.

Olympia, D. E. Sheridan, S.M. Jenson, W.R. & Andrews, D. (1994). Using student-managed interventions to increase homework completion and accuracy. Journal of Applied Behavior Analysis, 27, 85−99.

Özbay, M. (2009). Anlama Teknikleri II Dinleme Eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Özben-Gündoğan, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Rinashe HM (1997). Parental involvement in the education of children with special needs. Zimbabwe Bulletin of Teach. Educ. 5(2):20-27.

Schuum, J. S. (2005). How to help your child with homework: The complete guide to encouring good study habits and ending the homework wars. Minneapolis: Free Spirit Publishing.

Selanik Ay, T., Karadağ, F. ve Çengelci, T. (2008). İlköğretim Birinci Basamakta Gerçekleştirilen Performans Görevlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 2–4 Mayıs 2008, Ankara: Nobel Yay., s. 126-130).

Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Tymms, P. (1997). Science in primary schools: An investigation into differences in the attainment and attitudes of papils across schools. Resarch in Science ve Technological Education, 15, 149-159.

Turhan E. A., Kılıç E., Boğar Y. ve Sarıkaya M. (2008). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mıknatıs ve Özellikleri Konusunu Kavramalarına ve Fene Karşı Tutumlarına Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğrenme Modeli ve Cinsiyetin Etkileri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, 27–29 Ağustos 2008, Bolu.

Tüfekçioğlu, N. ve Turgut, S. (2008). Yenilenen ilköğretim programı çerçevesinde değişen ölçme değerlendirme uygulamalarına sınıf öğretmenlerinin bakış açıları ve karsılaştıkları zorluklar, VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 131-133.

Tüysüz, C. Karakuyu, Y. ve Tatar, E. (2010). Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(1), 108-122.

Tymms, P. (1997). Science in primary schools: An investigation into differences in the attainment and attitudes of papils across schools. Resarch in Science ve Technological Education, 15, 149-159.

Van Voorhis, F. L. (2001, April). Teachers’ use of inretactive homework and its effects on family involvement and science achievement of middle grade students. Annual Meeting Paper of the American Educational Research Association, Seattle, WA.

XU, J., (2006), Gender and Homework Management Reported by High School Students. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, 26(1), 73–91.

Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda öğretmen-öğrenci ve velilerinin ev ödevi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yeşilyurt, S., (2006), Lise Öğrencilerinin Biyoloji derslerinde Verilen Ev Ödevlerine karşı Tutumları Üzerine Bir Çalışma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 37-53.

Yıldız, C.; Okur, A.; Arı, G. ve Yılmaz, Y. (2006). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Ankara: Pegama Yayıncılık.

Yılmaz, F., I.Ö. Tarı, (2010), Fen ve Teknoloji Dersinde Ev Ödevlerine Aile Katılımı: Bir Olguilim Çalışması. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 287-292.