Katılımlı Kentsel Dönüşüm Projelerinde Mahalle Derneklerinin Rolü: İzmir Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği Örneği / Role of Neighborhood Association in Participatory Urban Regeneration Projects: Izmir Karabaglar Urban Regeneration Claim See

Mehmet AKALIN
3.343 1.235

Öz


İzmir ili, Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilmek istenen kentsel dönüşüm projesi ve bu projeye halkın katılımı çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  Çalışma kapsamında öncelikle kentsel dönüşüm sürecine halkın katılımının önemi,  katılımın hukuk sistemimiz içerisindeki yeri, katılım modelleri ve katılım araçları literatürdeki kaynaklar aracılığı ile açıklanmıştır. Daha sonra ise bu bilgiler ışığında İzmir İli, Karabağlar İlçesinde faaliyet gösteren Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneğinin ve Karabağlar Halkının sürece katılımı araştırılmıştır. Alan çalışmasında yarı yapılandırılmış sorular çerçevesinde dernek yetkilileri, dernek üyeleri ve mahalle muhtarları ile derinlemesine, mahalle halkı ile ise sınırlı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel analizlerle sosyal gerçekliğe yaklaştırılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak ise halkın, bölgedeki kentsel dönüşüme katılımının sağlanarak kazanımlar elde ettiği ve bölge halkının kentsel dönüşüm süreçlerine katılımda başarılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Abelson, J. (2001). A review of public participation and consultation methods. http://www.citizenshandbook.org/compareparticipation.pdf. (Erişim Tarihi: 15.01.2015)

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of community participation. Journal of the American Institution of Planners, 35, 216-224.

Ataöv, A. ve Osmay, S. (2007). “Türkiye’de kentsel dönüşüme yönetsel bir yaklaşım”, METU JFA, 24:2, 57-82.

Atkinson, R. (2004), Urban regeneration, partnerships and community participation: lessons from England”, İstanbul 2004 International Urban Regeneration Symposium: Workshop of Küçükçekmece District, İstanbul, 2004, s. 119-128.

Başaran Uysal, A. (2013). Katılımcı senaryo tekniği yardımıyla tarihi kentsel alan için iyileştirme stratejisinin belirlenmesi, METU JFA, 30:2, 137-162.

Burns, D., Hambleton, R., Hogget P. (1994). The politics of decentralisation: revitalising local democracy, Palgrave Macmillan, Public Policy And Politics Series.

Brodie, E., Cowling E. Nissen N. (2009). Katılımı anlamak, bir literatür çalışması, TEPAV, DPT.

Cornwall, A. (2008). Unpacking participation: models, meanings and practices, Community Development Journal, 43: 3, 269-283.

Derdiman, R. C. (2008). Anayasa hukukunun genel esasları ve Türk Anayasa düzeni, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) (2007). Kamuda iyi yönetişim özel ihtisas komisyonu raporu, Yayın No:2721, ÖİK: 674, Ankara.

Dietz, T. ve Stern, P.C. (2008). Public Participation in Environmental Assessment and Decision Making. http://site. ebrary.com/lib/canakkale/docPrint.action?encrypted. (Erişim Tarihi, 21.1.2015)

European Institute for Public Participation (EIPP) (2009). Public participation in Europe an international perspective,www.participationinstitute.org/ wpcontent/.../ pp_in_e_report_ 03_06.pdf. (Erişim Tarihi: 07.01.2015)

Ejder, Y. (1996). Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Genişletilmiş 5. Baskı, Ankara.

Güven, A. (2005). Habitat II: geniş tabanlı katılım ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında yerellik boyutu” TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, İstanbul, Temmuz-Aralık.

Kara, M. (2010). Türkiye’de gecekondu dönüşüm projelerinin konut sorununun çözümündeki rolü: Ankara İli Gültepe ve Yatıkmuslu örneği, Girişimcilik Ve Kalkınma Dergisi, 6:2. 171-204.

Kerman, U., Altan, Y., Aktel, M. ve Lamba, M. (2011), Yerel yönetişim ve kent

konseyleri, Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs, Bursa, 13-29.

Kalabalık H. (2005). Avrupa birliği ülkelerinde karşılaştırmalı yerel yönetim hukuku:teori-uygulama, Seçkin Kitabevi, Ankara.

Kaya, H. E. (2009). Kentsel dönüşüm projeleri ve halk katılımı, değerlendirme, tartışma ve cevap yazıları”, Toplum ve Demokrasi, 3 (6-7), Mayıs-Aralık, 203-216.

Navruzov Y., Rose A. and Shelley W. (2000). Role of partnership in modern local government. Eighth Annual Conference Of The Network Of Institutes And Schools Of Public Administration In Central And Eastern Europe (NISPAcee), Budapest, April, 13-15.

Ökten, A. N., Altınok, E. ve Bilen, Ö. (2008). Yoksulluk deplasmanda. Dünya Şehircilik Günü 32. Kolokyumu, İstanbul, 1-10.

Özden, P. P. (2008). Kentsel yenileme. İstanbul, İmge Kitabevi Yayınları.

Sanoff, H. (2006), Multiple views of participatory design, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23:2, Ankara, 131-143.

Pakel, N. (2014). 6306 Sayılı ve riskli yapı uygulaması (II). İstanbul Barosu Dergisi. 88(2), 77-88.

Polat S. ve Dostoğlu N. (2007). Kentsel Dönüşüm Kavramı Üzerine: Bursa’da Kükürtlü ve Mudanya Örnekleri, Uludağ Üniveristesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12 (1) :61-76.

Tekin T. (2015, Mayıs 8), Karabağlarda önce uzlaşma sonra dönüşüm. Yeniasır.

Toksöz, F. (2011). İyi yönetişim el kitabı, 7. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Tunç, H. (2008). Demokrasi Türleri Ve Müzakereci Demokrasi Kavramı, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XII, 1113-1132.

Turok, I. and Bailey, N. (2004). Twin track cities: competitiveness and cohesion in Glasgow and Edinburg. Progress in Planning, 62(3), 135-136.

Üstün, G. (2014). Kentsel dönüşümün hukuki boyutu. XII Levha Yayıncılık, İstanbul.

Üstün, G. (2009) Kentsel dönüşümün hukuki boyutu. XII Levha Yayıncılık, İstanbul.

Yalçındağ, S. (1996). Belediyelerimiz ve halkla ilişkileri, TODAİ, Ankara.

Yanlı, D. (2015). 6306 sayılı kanun ışığında kentsel dönüşüm uygulamalarına genel bakış. https://www.linkedin.com/pulse/6306-sayili-kanun-isiğinda-kentsel-dönüşüm-genel-bakiş -didem-yanli (Erişim tarihi: 2/7/2015).

Yıldırım, Y. (2005). Porto Alegre-Fatsa: yerel düzeyde “demokrasiyi demokratikleştirmek çabaları üzerine bir karşılaştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(1), 273-287.

Yılmaz, Z. (2004). Kentsel yenileme canlandırma projesinde katılımın değerlendirilmesi ve Trabzon örneği. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28. Kolokyumu’nda Sunulan Bildiri, Ankara, 8-10 Kasım, 579-597.

Yıldırım, F. (2003). Yerel Yönetimler ve Yeni Yerel Siyasetler. VASSAF, G.(ed.), Mehmet Ali Aybar Sempozyumları 1997-2002 Özgürleşmenin Sorunları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Yücel, H. ve Aksümer, G. (2011). Kentsel Dönüşüme Karşı Kent Hakkı Mücadelesi: Kazım Karabekir Mahallesinde Mekânsal Kimlik Ve Dayanışma Örüntüleri, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 9: 36. 117-139.