KADIN GİRİŞİMCİLERİN İŞ YAŞAM SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDEKİ GİRİŞİMCİLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Serap Çabuk, Hatice Doğan Südaş, Selin Köksal Araç
3.628 1.146

Öz


Günümüzde gelişen endüstrileşme ve sosyal değişimlerle birlikte her geçen gün çalışma hayatına katılan kadın sayısında artış olmaktadır. Bu çalışmada Kadın girişimcilerin profillerini belirlemek, karşılaştıkları engellere ve yararlandıkları desteklere ilişkin tespitlerde bulunmak, bu tespitler doğrultusunda çeşitli öneriler geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, Kadın girişimciler tarafından kurulan işlerin devamlılığı için gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri incelenmiştir. Veriler Adana ilinde faaliyet gösteren 100 kadın girişimci örnekleminden yüz yüze görüşme tekniği ile yapılandırılmış anket formunun uygulanması ile elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar teori açısından ele alınarak yorumlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Kadın girişimciler, kadın girişimciliğinde engeller ve fırsatlar, markalaşma ilgi düzeyi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Başol, O. (2010). Girişimci Kadın Ve Erkeklerin Başarı Algısındaki Farklılıklar: Küçük Ölçekli İşletmelerde Bursa İli Örneği. Uludağ Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.

Bedük, A. (2005). Türkiye’de Çalışan Kadın Ve Kadın Girişimciliği.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(12):106-117.

Bozkurt, Ö.Ç., Kalkan, A., Koyuncu, O., & Alparslan, A. M. (2012). Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear, 1(15):230-247.

Brush, C. G., Bruin, A. & Welter, F. (2009). A Gender-Aware Framework For Women's Entrepreneurship. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1(1):8-24. doi: 10.1108/17566260910942318

Brush C.G. & Cooper S.Y. (2012). Female Entrepreneurship and Economic Development: An International Perspective, Entrepreneurship & Regional Development, 24 (1-2):1-6. doi:10.1080/08985626.2012.637340

Emirza, E. (2010). Endüstriyel İşletmelerde Markalaşma Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Bir Alan Araştırması, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:129-143.

GTF. (2014) South East Europe Women Entrepreneurship: Best Practices 2014http://www.gtf.hr/media/5447/SEE_WE_Best_Practices_2014.pdf

Hisrich R.D. &Brush C. (1983). The Woman Entrepreneur: Management Skills and Business Problems, Journal of Small Business Management, January, 30-37.

Hisrich R.D. & Öztürk S.A. (1999). Women Entrepreneurs in a Developing Economy, Journal of Management Development,18(2):114-125. http://dx.doi.org/10.1108/02621719910257639

Kavak, B., & Karabacakoğlu, Ç. (2007). Endüstriyel Ürünler İçin Stratejik Markalama Süreci: Küçük İşletmeler Üzerinde Keşifsel Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(02):111-133.

Kelley D.J., Brush, C.G., Greene, P.G. & Litovsky Y. (2010). Global EntrepreneurshipMonitorWomen'sReport.http://www.gemconsortium.org/docs/download/768

Keskin, S. (2014). Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu. Journal Of Entrepreneurship & Development/Girisimcilik Ve Kalkinma Dergisi, 9(1): 71-94.

Kim, J.L.S. & Ling C.S. (2001). Work-family Conflict of Women Entrepreneurs in Singapore, Women in Management Review, 16(5):204-221. http://dx.doi.org/10.1108/09649420110395692

Kuvan, H. (2007). Türk girişimcilerinin yaşam ve çalışma değerleri Malatyalı girişimciler üzerine bir araştırma (Doctoral dissertation, Sosyal Bilimler).

Öz, C. S., & Çolakoğlu, C. (2014). Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamasının Sakarya İli Özelinde İncelenmesi. Calisma Ve Toplum, 43(4):177-205.

Soysal, A. (2010). Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1):83-114.

Tutar, F., & Yetişen, H. (2009). Türkiye'de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2):116-131

TUİK(2012).İstatistiklerleKadın.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13458

TUİK(2013).İstatistiklerleKadın.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16056

TUİK(2014).İşgücüİstatistikleri.http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16007

Ufuk, H. &Özgen Ö. (2001). Interaction Between the Business and Family Lives of Women Entrepreneurs in Turkey, Journal of Business Ethics, 31:95-106.

Vita L.D., Mari M. & Poggesi S. (2014). Women Entrepreneurs in and from Developing Countries: Evidences from the Literature. European Management Journal, 32:451-460. doi:10.1016/j.emj.2013.07.009

Welsh, D.H.B, Memili, E., Kaciak, E. &Miyuki, O. (2014a). Japanese Women Entrepreneurs: Implications for Family Firms. Journal of Small Business Management, 52 (2):286- 305. doi: 10.1111/jsbm.12099

Welsh, D.H,B., Memilli, E., Kaciak, E. & Sadoon, A.A. (2014b). Saudi Women Entrepreneurs: A Growing Economic Segment. Journal of Business Research, 67:758-762. doi:10.1016/j.jbusres.2013.11.040

Soysal, A. (2010). Türkiye'de Kadın Girişimciler: Engeller Ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, 65(01):083-114.