Öğretmen Adaylarının Etkileşimli Tahta Kullanımına Yönelik Görüşleri / Candidate Teachers Views Towards the Use of Interactive Board

Ebru KORKMAZ, Celalettin KORKMAZ
5.113 1.357

Öz


Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesindeki öğretmen adaylarının FATİH Projesi kapsamında etkileşimli tahta kullanıma yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu bağlamda Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin görüşleri doğrultusunda geleceğin öğretmen adaylarını yetiştiren Eğitim Fakültelerinin milli eğitimin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte öğretmen yetiştirme noktasında nerede oldukları belirlenmeye çalışılmıştır.

Bir olgubilim çalışması olan bu araştırmada öğrencilerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu (YYGF) aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmaya katılım tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleşmiştir.  İçerik analizine tabi tutulan veriler sonucu Fen Bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin lisans eğitiminde ve meslek hayatlarında Etkileşimli tahta kullanımına yönelik daha fazla olumlu görüş ve yetkinlik ifade ettikleri görülürken sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ise etkileşimli tahta kullanımına yönelik aldıkları dersleri yetersiz buldukları ve meslek hayatlarında etkileşimli tahta kullanımına yönelik olumsuz görüş belirttikleri görülmektedir. 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Bağcı, H. (2013). Fatih Projesi Çerçevesinde Ortaöğretim Öğrencilerinin Etkileşimli Tahtaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yay.

Eryılmaz, S. ve Salman, Ş. (2014). Fatih Projesi Kapsamında Yer Alan Öğretmen ve Öğrencilerin Projeden Beklentileri ve Bilişim Teknolojileri Kullanımına Karşı Algıları. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi (EJOİR), 2 (1), 46-63. http://www.ejoir.org/ ISSN: 2147-8503. (Erişim Tarihi: 01.04.5015)

Güllüpınar, F., Kuzu, A., Dursun, Ö. Ö., Kurt, A. A., ve Gültekin, M. (2013). Milli Eğitimde Teknoloji Kullanımı ve Sonuçları: Velilerin Bakış Açısından Fatih Projesi’nin Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30, 195-216.

İşçi, S. ve Öztekin, Ö. (2013). Nitel Veri Analizi. (Ed: Selahattin Turan), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel.

Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. (2nd Ed). Newbury Park, CA: Sage.

Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H.B. ve Ayas, C. (2013). Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (3), 1799-1822.

Sezer, B. (2011). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı (Eğitim Teknolojisi Programı), Ankara.

Turner, R. C. ve Carslon, L. (2003). Indexes of Item-Objective Congruence for Multidimensional Items. International Journal Of Testing, 3(2), 163-171.

Yıldırım, A. ve Şimşek, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yay.