ORTAOKUL 6-8. SINIFLAR TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE KONU SIRALAMASI VE KONU TEKRARI

Ahmet BALCI, Ayşegül ŞENYÜZ
6.877 1.271

Öz


Günümüzde dil bilgisi öğretiminin amacı, dille ilgili birtakım kurallar ve ilkeler bütününü öğretmek olarak değerlendirilmemektedir. Dil bilgisi öğretiminin temel amacı dilin doğru ve etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktır. Bu araştırmada, Türkçe dil bilgisi öğretiminde konu sıralaması ve konu tekrarına ilişkin öğretmen görüşleri ile Türkçe ders kitaplarının incelenmesi amaçlanmıştır.  Araştırma hem nicel hem de nitel değerlendirme tekniklerinin birlikte kullanıldığı betimleyici bir araştırmadır. Araştırmada iki farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlar “Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri Anket Formu” ile “Türkçe Ders Kitapları Değerlendirme Formu”dur. Araştırmanın evrenini Hatay ilinde bulunan ilköğretim okullarında görev yapan Türkçe öğretmenleri ile Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır. Örneklemini ise Hatay ili merkez ilçe Antakya’da görev yapan 90 Türkçe öğretmeni ile 2011-2012 öğretim yılında okullara dağıtımı yapılarak kullanılan altı Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin %80.51’i ilköğretim okullarında Türkçe dil bilgisi öğretiminde 2005 Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı’nı bir önceki Türkçe dersi öğretim programından daha etkili bulmuştur. Türkçe öğretmenlerinin yaklaşık dörtte üçü (f=65, %72,22) doğrusal yaklaşımın Türkçe dil bilgisi öğretiminde daha etkili olduğunu düşündüğünü belirtmektedir. Yaklaşık dörtte biri ise (f=22, %24,44) Türkçe dil bilgisi öğretiminde sarmal yaklaşımın daha etkili olduğunu düşünmektedir. “Türkçe Ders Kitapları Değerlendirme Formu” ile incelenen altı adet Türkçe kitabının genel olarak programda yer alan konu sıralaması ile uyum içinde olduğu fakat konu tekrarına yönelik tekrar yönergelerinin çok kısıtlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 


Anahtar kelimeler


Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi, Konu Sıralaması, Konu Tekrarı, Türkçe Ders Kitabı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akbaba, N. (2007). Görsel Araçların İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Öğretimine Katkısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akçakaya, T. (2011). Dil Bilgisi Öğretimine İlişkin Kavram Yanılgılarını Gidermede Çalışma Yapraklarının Etkililiği: Kelime Türleri Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Akgül, E. (2010). İlköğretim II. Kademede Yaşanan Dil Bilgisi Öğretimi Sorunları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.

Akkaya, A. (2011). Karikatürlerle Dil Bilgisi Öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Aköz, Y. ve Bulut, P. (2010). “İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Dil Bilgisi Etkinliklerinin İncelenmesi”. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1897-1905.

Aksan, D. (2000). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dil Bilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Özaykut, S., Öztürker, G., Yılmaz, D., Yüksel, Y. (2010). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. (4. Baskı). (Ed. Murat ÖZBAY). Ankara: Özgün Matbaacılık.

Altan, A., Arhan, S., Başar, S., Öztürker, G. ve Yılmaz, D. (2010). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. (3. Baskı). (Ed. Murat ÖZBAY). Ankara: Yenigün Matbaacılık.

Altas, S. (2009). Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminin Tarihi ve İçerik Odaklı Dil Bilgisi Öğretimi ile Görev Odaklı Dil Bilgisi Öğretiminin Uygulamalı Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Altun, M. (2011). “Türk Dil Bilgisi Öğretiminde Ünlülerin Sınıflandırılmasına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme”. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (1-3 Temmuz 2010) Bildirileri. İzmir:Dokuz Eylül Üniversitesi DEDAM Yayınları, s.47-55.

Altunkaya, H. (2010). Eski ve Yeni II. Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Dil Bilgisi Öğretiminin Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

American Educational Research Association, American Psychological Association and National Council on Measurement in Education (1999). Standarts for Educational and Psychological Testing. Washington: American Educational Research Association.

Arıcı, A. F. (2005). “İlköğretim Okullarında Dilbilgisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri”. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 52-60.

Arseven, A. D. (2004). Anket Hazırlama (Alan Araştırmaları İçin). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Avcı, S. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Dersinde Yapım Eklerinin Öğretiminde Reklam Filmlerinin Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Aydın, Ö. (1999). “Orta Okullarda Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Öğretmen Görüşleri”. Dil Dergisi, 81, 23-29.

Aytaş, G. ve Çeçen, M. A. (2010). “Ana Dili Eğitiminde Dil Bilgisi Öğretiminin Yeri ve Önemi.” Türlük Bilimi Araştırmaları-XXVII-/2010-Bahar, 77-89.

Aytaş, G. ve Çeçen, M. A. (2008). “Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretiminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dil Bilgisi Başarısına Etkisi.” Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. V(I), 133-149. http://efdergi.yyu.edu.tr.

Balcı, A. (2012). “Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Dil Bilgisi Öğretimi”. (Ed.: Murat Özbay), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s.1-44.

Baş, T. (2001). Anket, Anket Nasıl Hazırlanır? – Anket Nasıl Uygulanır? – Anket Nasıl Değerlendirilir? Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Baymur, F. (1959). Türkçe Öğretimi İkinci Kitap (5. Basım). İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Bekaroğlu, A. (2007). İlköğretim 6.sınıf Türkçe Dersindeki Yazılı Sınav Sorularının Soru Basamaklarına Göre İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (Kastamonu örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Bolat, K. M. (2004). İlköğretim II. Kademede VI. Sınıflarda Aktif Öğrenme Yönteminin Etkililiği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Büyüköztürk, Ş. (2005). “Anket Geliştirme”. Türk Eğitim Bilimleri, 2(3), 133– 151.

Calp, M. (2001). İlköğretim Okulları İkinci Kademe Öğrencilerinin Dil Bilgisi Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Çarkıt, C. (2013). İlköğretim Okullarında Dil Bilgisi Öğretiminin Yapılandırıcı Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Çeçen, M. A. (2007). Metne Dayalı Dil Bilgisi Öğretimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Çeçen, M. A. ve Mete, G. (2011). “6-8. Sınıflarda Dil Bilgisi Etkinliklerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 1, 47-62.

Çomak, G. (2009). İlköğretim Kurumlarının 6. Sınıflarında Okutulan Yeni Müfredata Uygun Türkçe Ders Kitaplarının Şekil ve İçeriği, Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Önerilen Sorular Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatiksel Anlamlılık Sınamaları. Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi.

Daloğlu, K. (2005). İlköğretim Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Konuları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Demirel, Özcan (1999). Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirkol, S. (2007). İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Terimleri Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Derman, S. (2008). Dil Bilgisi Öğretiminde Metinlerin Seçimi Üzerine Bir Araştırma (7. Sınıf). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Derman, S. (2011). “Dil Bilgisi Öğretiminde Metin Seçimi.” Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 31, Sayfa 297-319.

Doğan, N. (2007). “Ölçme Araçlarını Sınıflama Çabalar”. (Ed. H. Atılgan), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. s.119-144.

Dolunay, S. K. (2009). İlköğretim İkinci Kademede Zaman Ekleri ve Fonksiyonlarının Öğretimi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Durukan, E. (2008). Türkçe Dersi Öğretim Programının (6-8. Sınıflar) Hedef ve Kazanımları Doğrultusunda 7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Durukan, E. (2011). İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Dil Bilgisi Öğretiminin Başarı ve Tutuma Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Eker, S. (2006). Çağdaş Türk Dili. Ankara: Grafiker Yayıncılık.

Erdal, N. (1997). 1950-1982 Yılları Arasında İlköğretim okulular İçin Yazılan Dil Bilgisi Kitapları Üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdem, İ. (2007). İlköğretim II. Kademede Dil Bilgisi Öğretiminin Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Erdem, İ. (2008). “Öğretmen Görüşlerine Göre Dil Bilgisi Konularının Öğretilme Güçlükleri.” Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 85-105.

Erdem, İ. ve Başaran, M. (2010). “Mezun Oldukları Bölümlerin Öğretmenlerin Dilbilgisi Öğretimine İlişkin Görüşleri Üzerindeki Etkisi.” Türklük Bilimi Araştırmaları-XXVII-/2010-Bahar, 321-339.

Erdoğan, T. ve Gök, B. (2008). “Türkçenin Ana Dili Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bu Sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler: Ankara Örneği.” Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 01-16.

Erdoğan, T. (2007). “İlköğretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı ve Öğrenci Çalışma Kitabının Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygunluğu”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 163-172.

Ergin, M. (1998). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Basım, Yayım, Tanıtım.

Erkınay, H. K. (2010). Türkçe Dersi Öğretim Araçlarında Yazım Kurallarının Öğretimi ve Konuyla İlgili Öğretmenlerin Görüşü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Eyüp, B. (2008). İlköğretim İkinci Kademe 1981 ile 2005 Türkçe Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Eyüp, B. (2013). Dil Bilgisi Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Göçer, A. (2008a). “İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarının Ölçme ve Değerlendirme Açısından İncelenmesi”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 197-210.

Göçer, A. (2008b). “Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Çözümleme Yönteminin Kullanımı”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 101-119.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Görgün, S. (2010). Türkçe Dersinde Beyin Temelli Öğrenmenin Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Güneş, F. (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2013a). “Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.

Güney, N. (2011). İlköğretim İkinci Kademede Fiilimsilerin Öğretiminde Aktif Öğrenmenin Tutum, Başarı ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Hartwell, P. (1985). “Grammar, Grammars and the Teaching of Grammar”. College English. Volume: 47 (2), February.

Hergüner, E. (2013). İlköğretim okulularda Dil bilgisi Öğretiminin Değerlendirilmesi: Hâl Ekleri Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

İşcan, A. (2007). “İşlevsel Dil Bilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri.” Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 253-258.

İşcan, A. ve Kolukısa, H. (2005). “İlköğretim İkinci Kademe Dil Bilgisi Öğretiminin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal Of Graduate School Of Social Sciences, 5(1), 299-308.

İşeri, K. (2012). “Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi.” Dil Dergisi, 136, 58-74.

İtmeç, F. (2008). İlköğretim Altıncı Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı Dil Bilgisi Öğrenme Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Kapulu, A., Karaca, A. ve Aydın, M. (2011). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Koza Yayın Dağıtım.

Kara, Ö. T. (2010). Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretimine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Karaarslan F. ve Yaman, H. (2010). “İlköğretim Türkçe Dersi Programının Dil Bilgisi Öğretimindeki Etkililiği: Nitel Bir Araştırma”. Türkiye Sosyal Araştırmalar, 14(1), 251-269.

Karabıyık, F. ve Taşkıran, B. (Ed.) (2011). İlköğretim Türkçe 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Evren Yayıncılık.

Karadüz, A. (2006). “İlköğretim Türkçe Dil Bilgisi Kitaplarının ‘Öğreticilik’ Kavramı Bağlamında Eleştirisi.” Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 13-31.

Karagöz, M. (2013). İlköğretim 6-7-8. Sınıflarda Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Fiil. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Karahan, L. (2009). “Dil Bilgisi Öğretiminde Bütün-Parça İlişkisinin Önemi.” Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4/8, 23-30.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaygusuz, T. (2006). İlköğretim İkinci Kademede Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Kerimoğlu, Caner (2006). “Türkçe Dil Bilgisi Öğretiminde Söz Dizimi ile ilgili Kabuller Üzerine II ( Cümle Ögeleri ).” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 119-129.

Kesik, S. (2005). İlköğretim İçin Hazırlanan Türkçe Dil Bilgisi Kitapları üzerine Bir İnceleme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2004). Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi. (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kılıçoğlu, M. (2009). 2005 Türkçe Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Kolaç, E. (2003). “İlköğretim Dördüncü Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi.” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII(1), 105-137.

Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü. (3. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kurt, E. (2009). Ortaöğretim 1992 ve 2005 Müfredat Programlarında Cümle Bilgisi Öğretiminin İncelenip Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Kurt, P. (2006). Zarf-fiillerin Anlam Farklılıklarının Kavratılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kurudayıoğlu, M. (2012). “Dünyada ve Türkiyede Dil Bilgisi Öğretiminin Temel Problemleri” (Ed.: Murat Özbay), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s.47-70.

Küçükahmet, L. (2004). Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara: Milli Eğitim Yayınları.

MEB (2012). http://yayim.meb.gov.tr/duyuru.htm/15.02.2012 (Erişim Tarihi: 15.02.2012).

Meskhi, A. (2002). Systemic Approach in Teaching Grammer to Adult Learners. (eric.ed.gov/?id=ED468601). (İnternet Adresi, Erişim Tarihi: 23.06.2014).

Odabaşı, N. (2007). Öğretmen Görüşlerine Göre 4. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Etkinliklerinin Kazanımları Gerçekleştirme Düzeyi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Onan, B. (2012). “Dil Bilgisi Öğretiminde Temel İlkeler ve İzlenen Aşamalar”. (Ed. M. Özbay). (s. 71-102). Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s.71-102.

Öz, M. F. (2001). Uygulamalı Türkçe Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Özbay, M. (2003). Öğretmen Görüşlerine Göre İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaası.

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. ve Balcı, A. (2008). “İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi ve 2005 Türkçe Öğretim Programı”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(Özel Sayı), 175-199.

Öztürk, D. (2011). Türkçe Dersi İlköğretim İkinci Kademe (6, 7, 8. Sınıflar) Metin İşleme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Öztürk, J. (2003). “İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Kitaplarının Dil Bilgisi Bölümlerinin Değerlendirilmesi”. Güneyde Kültür, 14(138). (http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/jale_ozturk_ilkogretim_ikinci_kademe_dilbilgisi_kitaplari.pdf adresinden erişilmiştir)

Polatcan, F. (2013). 6. Sınıflarda Kavram Haritalarıyla Dil Bilgisi Öğretiminin Başarıya Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sağır, M. (2002). İlköğretim Okullarında Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Sancak, H. (2011). Ayrılma Hâli ekinin (+dan) İşlevleri ve İlköğretim 6. Sınıf Düzeyinde Animasyon (Canlandırma) Tekniği ile Öğretimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Sandıkçı, C. (2006). Öğretmenlerin İlköğretim Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıf Türkçe dersi Öğretimi Uygulamalarıyla İlgili Görüşleri (Konya İlinde Bir İnceleme). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sever, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sever, S., Kaya, Z. ve Aslan, C. (2006). Etkinliklerle Türkçe Öğretimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Süğümlü, Ü. (2009). Dil Bilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Şahin, A. (2008). “İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 133-146.

Şahin, D. ve Kara, M. (Ed.) (2011). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: Tav Dağıtım Pazarlama Matbaacılık

Şahinci, C. (2011). İlköğretim İkinci Kademede Dil Bilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Türkçe Öğretmenlerinin Görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Şanlı, S. (2013). Yapım Eklerinin Öğretiminde Atasözlerinin Kullanılmasının Öğrenci Başarısı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Şekerci, H. (2011). İlköğretim 4-5. Sınıf Türkçe Dersi Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Şenol, E. (2013). Cümle Bilgisi Öğretiminde Sözlü Kültür Ögeleri ve Şiirlerin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Tan, E. (2008). İlköğretim 7. Sınıf Dil Bilgisi Öğretiminde Zarflar Konusuyla İlgili Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Hazırlanmış Çalışma Yapraklarının Öğrenci Başarısına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

TDK (2011). Türkçe Sözlük (11. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Tebliğler Dergisi (2001). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. S:2640, 07.01.2011.

Temizkan, M. (2012). “Metin Temelli Dil Bilgisi Öğretimi ve Uygulamaları”. (Ed. M. Özbay), Türkçe Eğitimi Açısından Dil Bilgisi Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. s.129-152.

Tunçel, R. (2006). “Türk ve Alman İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Dilbilgisi Ders Kitaplarındaki Sıfatların Nicelik Bakımından Karşılaştırılması”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 595-607.

Ünal, E. ve Şahinci, C. (2011). “Türkçe Öğretmenlerinin İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Konularının Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”. Turkish Studies, 6(1), 1849-1862.

Üner, Ş. (2010). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Öğrenci Seviyesine Uygunluğunun ve Uygulanabilirliğinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Aksaray Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Yağcı, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Dil Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yaman, H. (2010). “Bir Öğretim Aracı Olarak Karikatür: Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Üzerine Bir Araştırma”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 1215-1242.

Yangın, B., Çelepoğlu, A. ve Türkyılmaz, F. ve Yıldız, H. H. (Ed.) (2009). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Pasifik Yayınları.

Yılmaz, D., Öztürker, G., Başar, S., Arhan, S. ve Altan, A. (2010). İlköğretim Türkçe 8 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Yenigün Matbaacılık.

Yılmaz, D., Yüksel, Y., Öztürker, G., Özaykut, S., Başar, S., Arhan, S. ve Altan, A. (2010). İlköğretim Türkçe 7 Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Özgün Matbaacılık.

Yücel, C., Batur, Z. ve Akar, C. (2004). “Sekizinci Sınıf Türkçe Programındaki Dil Bilgisi Hedeflerine İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Sosyal Bilimler Dergisi. VI(2), 39-50.