AİLE İŞLEVSELLİĞİNİN MATEMATİK BAŞARISIYLA İLİŞKİSİ

Mehmet Kerem Karaağaç, Hatice Nur Erbay
4.743 1.308

Öz


Özet

Bu araştırma ile öğrencilerin aile işlevselliklerinin, matematik başarılarıyla olası ilişkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada çalışma grubunu, 7. ve 8.sınıf düzeyindeki 319 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Matematik Başarı Testi” (Çanakçı, 2008) ve “Aile Değerlendirme Ölçeği” (Bulut, 1990) kullanılmıştır. Aile işlevselliği alt boyutları ile matematik başarısı arasındaki olası ilişkiyi belirlemek için istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, aile işlevselliğinin alt boyutlarından problem çözme, roller, duygusal tepki verme ve genel işlevler alt boyutları ile matematik başarısı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Aile Değerlendirme Ölçeğinin “Genel İşlevler” alt boyutu, ölçeğin tamamından elde edilen sonuçlar hakkında fikir vermektedir. Bu yönüyle sadece “Genel İşlevler” alt boyutuna dayanarak öğrencilerin aile işlevselliği algıları ile matematik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu söylenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:  aile işlevselliği, matematik başarısı, sağlıklı aile, anne-baba etkisi.

 

  

THE RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY FUNCTIONING AND MATHEMATICS

SUCCESS

 

Abstract

Purpose of the study is to identify possible relationship between functioning of students’ family and their mathematical achievement. The research is based on analytical survey methodology and the study group consisted of 319 grade 7 and 8 students. As research tools “Mathematical Achievement Test” (Çanakçı, 2008) and “Family Functioning Scale” Bulut (1990) was utilized. Statistical methods were used to identify possible relationship between several subscales of family functioning and mathematical achievement.  Results indicates a significant relationship between mathematical achievement and several subscales of family functioning (problem solving, roles, affective responsiveness, general functions). As the subscale "general functions" indicative of general overview of the scale, it could be an indication of the relationship between students’ mathematical achievement and functioning of their family.

.

Key Words: family functioning, mathematical achievement, functional family, parental effect.  


Anahtar kelimeler


aile işlevselliği, matematik başarısı, sağlıklı aile, anne-baba etkisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Berberoğlu, G., Çelebi, Ö., Özdemir, E., Uysal, E. ve Yayan, B. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmasında Türk Öğrencilerinin Başarı Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 3-14.

Bulut, I. (1990). Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Özgüzeliş Matbaası, Ankara.

Böke, K., Özdoğan, A., Sevinç, B., Güler, C., Büker, H. ve Demir, İ. (2009). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Alfa yayıncılık.

Byles, J., Byrne, C., Boyle, M.H., & Offord, D.R. (1988). Ontario Child Health Study: Reliability and Validity of the General Functioning Subscale of the McMaster Family Assessment Device. Family process, 27(1), 97-104.

Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni (Çev Edt: Demir, SB). Ankara: Eğiten Kitap.

Çanakçı, O. (2008). Matematik problemi çözme tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Diaz, S.L. (1988). The home environment and Puerto Rican children’s achievement: a researcher’s diary. The National Association for Bilingual Education, Houston, TX.

Dil, S. ve Bulantekin, Ö. (2011). Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarı düzeyi ile aile işlevselliği ve kontrol odağı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Psychiatric Nursing, 2(1), 17-24.

Duman, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin Matematik başarısını etkileyen faktörlerin öğrenciler ve Öğretmenler açısından değerlendirilmesi (Eskişehir İli Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Dursun, Ş. ve Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Matematikte Başarısını Etkileyen Faktörler Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2).

Epstein, N. B., Baldwin, L. M., & Bishop, D. S. (1983). The McMaster Family Assessment Device. Journal of marital and family therapy, 9(2), 171-180.

Erbek, E., Bestepe, E., Akar, H., Eradamlar, N. ve Alpkan, R.L. (2005). Evlilik Uyumu. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 18(1), 39-47.

Erdoğan, A. (2004). Çocuğun psikososyal gelişiminde babanın rolü. Yeni Symposium, 42(4), 147-153.

Keskin, G. ve Sezgin, B. (2009). Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 4-18.

Lefebvre, P., Merrigan, P., & Verstraete, M. (2008). The effects of school quality and family functioning on youth math scores: A Canadian longitudinal analysis. UQAM, mimeo.

Lian, T.C., & Yusooff, F. (2009). The effects of family functioning on self-esteem of children. European Journal of Social Sciences, 9(4), 643-650.

Mandara, J., & Murray, C.B. (2000). Effects of parental marital status, income and family functioning on African American adolescent self-esteem. Journal of Family Psychology, 14(3), 475.

Paikoff, R.L. & Brooks-Gunn, J. (1991). Do parent-child relationships change during puberty? Psychological bulletin, 110(1), 47.

Sayıl, M., Uçanok, Z., Güre, A. (2002). Erken ergenlik döneminde duygusal gereksinimler, aileyle çatışma alanları ve benlik kavramı: betimsel bir inceleme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 9(3), 155-166.