ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

Bilgin YİĞİT, İlhan KAÇİRE
4.213 712

Öz


Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma genel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Diyarbakır ili geneli ortaokullarda eğitim görmekte olan öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın evrenini ise basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 357 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada Uluğ (1981) tarafından geliştirilen Çalışma Alışkanlıkları Envanteri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ders çalışma alışkanlıkları puanlarının cinsiyet, sınıf, ek ders, değişkenine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı; çalışma odası değişkenine göre ise anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı görülmüştür. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir. Uygulayıcılara yönelik önerilere; Öğrencilerin çalışma alışkanlıklarını arttırabilmeleri için ders çalışma ortamının sade bir şekilde donatılması, yeterince aydınlatılması ve öğrencinin fiziksel gelişimine uygun bir şekilde hazırlanması, okulda günlük ders çalışma planının öğretmen, öğrenci ve velinin katılımı ile her öğrencinin özelliklerine göre planlanması önerileri getirilmiştir.  Araştırmacılara yönelik önerilere; Ders çalışma alışkanlıklarına yönelik araştırmaların ilkokul, lise ve üniversite düzeylerinde olmak üzere çeşitlendirilmesi, ortaokul öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile akademik başarıları, okula devam ve şiddetten uzaklaşma durumlarına yönelik araştırmaların yapılması önerileri getirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Ders Çalışma Alışkanlıkları, Ortaokul, Ders Çalışma, Ders Çalışma Ortamı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aslan, S. A. (2005). Ergenlerde ana-baba tutumu, sınav kaygısı, ders çalışma becerilerinin lise giriş sınavını yordama düzeyleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim, Online E-Dergi, 2(2),28-34. http://ilkogretim online.org.tr/vol2say2/v02s02d.pdf (Erişim Tarihi: 09.04.2014)

Çetin, B. (2005). Yeni ilköğretim programı (2005) uygulamalarının ilköğretim 4. ve 5.sınıf öğrencilerinin çalışma alışkanlıklarına etkisi. Milli Eğitim Dergisi. 183. 302-317

Çetin, B. (2009). Çalışma alışkanlıkları ölçeğinin ilköğretim 4.sınıf öğrencilerinin akademik başarısına yordaması. İlköğretim Online. 8(1). 212-223.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000038198/5000037055 (Erişim Tarihi: 26.02.2014)

Engin, A., Özen, Ş. ve Bayoğlu, V. (2009). Öğrencilerin okul öğrenme başarilarini etkileyen bazi temel değişkenler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3. 125-156.

http://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/003/03%20(9).pdf (Erişim Tarihi: 25.03.2014)

Eren, O. (2011). İlköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen ve teknoloji dersi arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Güngör, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin benlik kavramlarının ve çalışma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. (11. Basım). Ankara: Tek ışık Web Ofset Tesisleri.

Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (19. Basım). Ankara: Alkım Yayınları.

http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf (Erişim Tarihi: 15.05.2014)

www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 12.04.2014)

Önder, S.(2009). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalişma stratejileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalişma alişkanliklarinin bazi değişkenler açisindan incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Rasor, E. & Rasor, L .(1998). Test anxiety and study behavior of community college students in relation to ethnicity, gender, and age. (ERIC Document Reproduction Service No. ED415942). (Erişim Tarihi: 09.06.2014)

Talu, N. (1997) Ankara özel Tevfik Fikret lisesi 10.sınıf öğrencilerinin kullandıkları öğrenme stratejilerinin akademik başarıları üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Tan, H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Tay, B. (2005). Sosyal bilgiler ders kitaplarinda öğrenme stratejileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1). 209-225.

http://kefad.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt6Sayi1/JKEF_6_1_2005_209_225.pdf (Erişim Tarihi: 19.03.2014)

Uluğ, F. (1981). Verimli ders çalişma alişkanliklari kazandirma konusunda yapilan rehberliğin okul başarisina etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yavuzer, H. (2001). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yenilmez, K. ve Özbey, N. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından İncelenmesi. AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi. 7(2). 1-16.

http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1012/1866 (Erişim Tarihi: 19.04.2014)