ALAWISM - BEKTASHISM AND THE IMPACT OF BEKTASHISM ON KARACAOGLAN

Bülent Arı
3.744 799

Öz


Araştırmamızın giriş bölümünde (I. Bölüm) 6 Karacaoğlan’ın varlığından bahsederek başladık. Bunların içerisinde araştırmamıza konu olanın Çukurova çevresinde 17. y.y.’da yaşamış Karacaoğlan olduğunu belirttik. Ardından Alevi – Bektaşi kavramı ve Hacı Bektaşi Veli’den bahsedildikten sonra, Balım Sultan’ın Bektaşiliği kurumsallaştırması ve Aleviliğe özgü merasimlerden (ayin-i cem, 12 İmam, dört kapı, kırk makam ve edep kavramlarından söz edilerek Alevi Bektaşi kültürü ortaya konulmuştur. II. Bölümde ise ortaya konulan bu Alevi – Bektaşi kültürünün Karacaoğlan’ın şiirlerine ne ölçüde yansıdığı üzerine durulmuş ve bu kültürün izleri aşağıda geçen madde başlıklarıyla ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 1.Hz. Muhammed, Hz. Ali 2.Hacı Bektaş Veli 3.Edep – Erkân 4.On iki imam, dört kapı 5.Kul, Abdal, Dede 6.Cennet – Cehennem inancı 7.İnsanı sevmek, İnsanı anlamak

Anahtar kelimeler


Alevilik, Bektaşilik, Karacaoğlan, Hacı Bektaş Veli

Tam metin:

PDF (English)

Referanslar


ARI, Bülent; Adana’da Geçmişten Bugüne Aşıklık Geleneği, Altın Koza Yay.Adana

ARSLANOĞLU, İbrahim; Alevili Nedir?, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000

ARTUN, Erman; Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı, Akçağ Yay., Ankara 2002

BAŞGÖZ, İlhan, Karacaoğlan, Bahar Matbaası, İstanbul 1977

BOLAY, S. Hayri; Günümüz Türkiye’sinde Alevliğin ve Bektaşiliğin Başlıca Problemleri Üzerine Bir Deneme, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000

BORATAV, P.Naili; Fıratlı H.Vedat; İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Maarif Matbaası, Ankara 1943

CUNBUR, Müjgan; Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000, MEB Yay., İstanbul 2005

DABF(Danimarka Alevi Birlikleri Platformu); Alevi – Bektaşi İnancının Esasları, DABF Yay., Randers 2008

ERGUN, Saadettin; Karacaoğlan’ın Hayatı ve Şiirleri, İstanbul 1958

FİLİZ Şahin; İlk Dönem Bektaşilik ve Hacı Bektaş Veli’nin Fikir Yapısı, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:3, Ankara 1996

İslam Ansiklopedisi; Abdal Maddesi, Cilt:1, Diyanet Vakfı Yay. İstanbul 1988

MELİKOFF, İrene; Uyur İdik Uyardılar, Cem Yay. İstanbul 1994

Meydan Larousse; Abdal Maddesi, Cilt:1, Meydan Yay. İstanbul 1971 Meydan Larousse; Kul Maddesi, Cilt:12, Meydan Yay. İstanbul 1971

NECDET, Ahmet; Tekke Şiiri, İnkılap Yay. İstanbul 1997

OZANKAN, Cenap; Kırk Halk Şairi, Hayatı ve Eserleri, Tan Mat. İstanbul 1960

ÖZCAN, Hüseyin; Bektaşiliğin Sosyo – Kültürel Çevresi, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:22, Ankara 2002

ÖZKIRIMLI, Atila; Alevilik – Bektaşilik, Cem Yay. İstanbul 1993

ÖZMEN, İsmail; Alevi – Bektaşi Şiirleri Ant., C.1, K.B.Y. Ankara 1978

ÖZTELLİ, Cahit; Karacaoğlan’ın Yaşadığı Çağ, T.F.A Eylül 1957

SAKAOĞLU, Saim; Karacaoğlan, Akçağ Yay. Ankara 2004

SÜMER, Faruk; Oğuzlar(Türkmener), Ankara 1967

USLU, Mustafa; Hacı Bektaş Veli Gerçeği, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Sayı:13, Ankara 2000