Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yönetimi Bölümü Üst Düzey Kamu İdarecileri Eğitimi Müdavimlerinin Türkiye ve Türk Algısı Üzerine Bir Çalışma/ A Study on perception of Turks and Turkey by the attendees in Harvard John F. Kennedy School of Gove

Selahattin Ateş, Sıddık Arslan, İsmail Belen
4.347 1.281

Öz


 

Özet

Bu makale Harvard Kennedy School of Government Üst Düzey Yönetici Eğitimi Programı HKS-SMG Müdavimlerinin Türkler ve Türkiye hakkındaki algı ve tutumlarını sorgulamayı araştırmaktadır. Müdavimler Dünya’nın dört bir yanından gelen eğitimli ve seçkin üst düzey yöneticilerdir. Bu çalışma, sadece katılımcıların bilgi ve algısını ölçmekle kalmamakta, aynı zamanda bu bilgi ve algının birincil ve ikincil kaynaklarını da ortaya koymaktadır. Katılımcıların, her iki imgeyi de yüksek oranda popüler görmesine rağmen, Türk algısı oranının Türkiye algısı oranına göre yüksek olması, bizlere Türklerin bireysel imajının devlet imajına göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Bunun tersine olarak Türkiye ve Türk algısının bileşenleri arasında sadece İstanbul çok iyi tanınmakta, bunun dışındaki bileşenler eşik altı algılama içinde yer almaktadır. Türkiye hakkındaki görüşler; siyasi görünüm, yaşam tarzı, demokrasi insan hakları ve Arap baharına örnek olma biçiminde dört ana yelpazede ele alınmışken,  Türkiye’nin tanınırlığı da; turizm, siyasi liderler, spor ve ticari markalar olarak dörder boyutta incelenmiştir.  Kısaca, Dünyanın birçok ülkesinden siyasi, yönetsel ve sosyal bakımdan seçkin yöneticilerin Türkiye ve Türk algısını ölçmek, bu kişiler kadar bağlı oldukları devletlerin de Türkleri ve Türkiye’yi nasıl tanımladıklarını anlamamıza yol açabilir. Ayrıca, 2012 ve 2013 yıllarında yapılan bu çalışma ile Türkiye’deki markalar, demokrasi, insan hakları sistemi, hayat tarzı ve uluslararası sistemdeki yeri gibi değişik parametrelere göre test edilen algısı, şimdiki tartışmalara ışık tutacağı gibi gelecekteki değişimleri ölçmeye de bir mihenk taşı olacaktır. 


Anahtar Kelimeler: Algı, Türkler, Türkiye, Harvard, HKS/SMG Programı.

 

 

 

Abstract

This article seeks to interrogate the perception and attitudes towards Turks and Turkey of the   attendees in Harvard Kennedy School of Government Senior Managers in Government Program HKS-SMG. The participants are well educated, high level managers and elites from all over the World. The paper not only seeks the knowledge and perception of attendees in terms of Turks and Turkey but also from which main and secondary resources that their knowledge and perceptions come from. Opinions about Turks andTurkey consist on political appearance, lifestyle, democracy, human rights and an example of the Arab spring, Turkey's recognition consist on  tourism, political leaders, sports and trade marks examined four sizes as well. The participants’ rate of "perception of Turks" is higher than the rate of perception of Turkey shows us Turkish individual's image  is better than the state's image although both of them are  respectively high. Conversely, among principle component analysis, only İstanbul is well-known, other components have subliminal perception. In short, measuring the perception of Turkey and Turks among elite persons’ from all over the world  may led a path way for defining the states approach to Turkey, due to different parameters were tested whether a change may occur or not. Hence, this study will attempt to shed light not only on the 2012-2013s’ Turkish and Turkey’s image and perception related to economic, politic and social aspects but also on the current debates inside and outside the country may be the touchstone to measure as a basis af comparison.

 

Keywords: Perception, Turks, Turkey, Harvard, HKS/SMG Program.

 

 

 

 


Anahtar kelimeler


Algı, Türkler, Türkiye, Harvard, HKS/SMG Programı

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akgönül, S. (2009). Turks of France, Identity and Europeanness, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.35-64.

Alcoff, L. M. &Mohanty, S. P. (2007). Identity Politics Reconsidered Introduction, İçinde: (Ed:) Alcoff L. M., Hemes-Garcia M., Mohanty S. P. ve Moya, P. M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 1-9.

Alcoff L. M., Hemes-Garcia M., Mohanty S. P. ve Moya, P. M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan.

Ateş, S. (2014). Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Yönelik Müdahale ve Güç Kullanımının Sınırları Türkiye’de Uygulamadaki Sorunlar, İçinde:Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı ve Demokratik Toplum Düzeni Kavramıyla ilişkisi Çalıştayı, Ankara:Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı, s. 113-147.

Behramoğlu, A. (2005). “Rus Edebiyatında Türk İmgesi”, Dünyada Türk İmgesi, İstanbul: Kitap Yayınevi, s. 235-245. http://www.cafrande.org/?p=26397 (Erişim Tarihi 27.11.2014).

Berger, P.&Luckmann, T. (2008). Gerçekliğin Sosyal İnşası-The Social Construction of Reality, Çeviren: Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayıncılık, İstanbul

Bilici, İ. E. (2011). Oryantalist Seyahatnamelerde Türk İmgesi Üzerine Bir İnceleme: Alexander Wıllıam Kınglake’in Seyahatnamesi Eothen Örneği, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Eylül, 2011, Gümüşhane:EGİFDER.

Burke, P. (2000), A Social History of Knowledge, Çeviri Mete Tunçay, Bilginin Toplumsal Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

Carlson, M. (2009). Turkish Women in Sweden: Swedish language, Contradictions and Transgressions, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.313-332.

Ceyhun, Ö. (2015). Avrupa’da yükselen İslam ve Yabancı Karşıtlığı: Almanya Örneği, Panel, Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE). http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/avrupada-yukselen-islam-ve-yabanci-karsitligi-almanya-ornegi-paneli/414 (Erişim Tarihi: 8 Ocak 2015).

Choma, B. L., Hanoch, Y., Gummerum, M. ve Hodson, G. (2011). Relations Between Risk Perceptions and Socio-Political Ideology Are Domain- and Ideology- Dependent, Elsevier, Personality and Individual Differences 54 (2013) pp. 29–34.

Chouseinoglou, A. (2009). Turkish Muslim in Greece: Identity Construction Among Muslim Turks of Western Thrace, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.129-153.

Çakırerk, R.& Wets, J. (2009). The Socio-Economic position of the Turkish Community in Belgium: The Challenge of Integration, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.65-78.

Çaman, E.&Dağcı, K. (2012). “Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinde Türk ve Türkiye İmajı” / “Image of Turkey in the EU – Turkey Relations: European Identity And The Problem of Turkey’s Belongings to Europe”, International Joint Conference, 10th (Int.) Knowledge Economy and Management Congress, Istanbul, (08-10 November 2012).pp.1098-1109.

Çelebi, E., Verkuyten, M., Köse, T. ve Maliepaard, M. (2014). Out-group trust and conflict understandings: The perspective of Turks and Kurds in Turkey, Elsevier, International Journal of Intercultural Relations 40 (2014) pp.64–75.

Depoy, E.& Gilson, S. (2007), The Human Experience, Rowman&Littlefield Publishers, UK:INC.

Erdoğan, S. (2009). Refugees from Turkey: Reconstruction of Idendities in UK, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.363-379.

Faas, D. (2009). Young Turks in England and Germany: Identity Formation and Perceptions of Europe, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.155-183.

Flores, J. (2007). Recaiming Left Baggage: Some Early Sources for Minority Studies, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 53-68..

Güngör, D.&Bornstein, M. H. (2010). Culture-General and -Specific Associations of Attachment Avoidance and Anxiety with Perceived Parental Warmth and Psychological Control Among Turk and Belgian Adolescents, Elsevier, Journal of Adolescence 33 (2010) pp. 593–602.

Halman, L., Inglehart, R., Diez-Medrano, J., Luijkx, R., Moreno, A. ve Basanez, M. (2008). Changing Values and Beliefs in 85 Countries, Trends from the Values Surveys from 1981 to 2004,Leiden-Boston:Brill.

Huschek, D., de Valk, H. A.G. ve Liefbroer, A. C. (2011). Gender-role behavior of second-generation Turks: The role of partner choice, gender ideology and societal context, Elsevier, Advances in Life Course Research 16 (2011) pp.164–177.

Jacopy, T. (2009). Turkey, the European Union and Europe’s Anti-Corruption Discourse, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.543-560.

Johnstone, M. B. H.A. (2009). Türkler, Karakterleri, Terbiyeleri ve Müesseseleri, (Çev.: Hüseyin ÇELİK), Ankara:Cedit Neşriyat.

Jönsson, L. (2009). Identifying Ethnicity: “I am Turkish”, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.201-222.

Kaya, A. (2009B). Turks and the European Union: Migration, Islam and the Reign of Fear, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.383-410.

Kaya, İ. (2009). Immigration and Struggle for Integration: The Case of Turkish Americans, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.271-286.

Kinglake, A. W. (1845). Eothen, or, Traces of Travel Brought Home From the East, Wiley and Putnam, New York: Broadway

Kinglake, A. W. (2004). Eothen Bir Oryantalistin Doğu Seyahatnamesi, (Çev: Adem Fidan), İstanbul: İlk biz Yayınevi.

Koç, G. (2009). Turks in Austria and Germany: Stereotypes and Xenophobia, İçinde (Ed.), Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp. 103-128.

Küçükcan, T. (2009). Turks in Britain: Religion and Identity, İçinde (Ed.), Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.79-102.

Küçükcan, T.&Güngör, V. (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.

Lanz, T. (2009). Behind the Fantasy Screen of Multiculturalism:Turkish Immigrant Comedy in Germany, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.7-33.

Mango, A.(2005). Türkiye ve Türkler 1938’den Günümüze, (The Turks Today), Çeviren: Füsun Doruker, İstanbul: Remzi Kitapevi.

Matsuda, Y., Harsel, S., Furusawa, S., Kim H-S., ve Quarlese, J. (2001). Democratic Values and Mutual Perceptions of Human Rights in Four Pacific Rim Nations, Pergamon, International Journal of Intercultural Relations, 25 (2001) pp. 405–42.

Moya, P. M. L. (2007). What’s Identity Got to Do with It? Mobilizng Identities in the Multicultural Classroom, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 96-117.

Nisbett, E. R. (2003), The Geography of Thought- How Asians and Westerners Think Diffrently and Why?, Çeviri-Gül Çağalı Güven, İstanbul:Varlık Yayınları.

Özdamar, K. (2010). Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi 2, Eskişehir: Kaan Kitapevi.

Önsöz, Z. (2011). Avrupa’da Türk İmajı, http://www.zekionsoz.com/?p=98. (Erişim Tarihi: 22 Kasım 2014).

Polumbo-Liu, D. (2007). Multiculturaism Now:Civilization, National Identity, and Difference Before and After September 11, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 126-141.

Prothero, S. (2012), Whose America Is This? How Our Words Unite, Divide, and Define A Nation; New York:HarperCollins.

Richmonda, C., Elliott S.J., Matthews, R. ve Elliott, B. (2005). The political ecology of health: perceptions of environment, economy, health and well-being among ‘Namgis First Nation, Elsevier, Health & Place 11 (2005) pp. 349–365.

Said, E. (1998). Oryantalizm, Çeviren: Nezih Uzel, İstanbul: İrfan Yayıncılık & Tanıtım.

Sanchez, R.(2007). On a Critical Realist Theory of Identity, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 31-52.

Sawyer, T. (2007). Identity As Calling: Martin Luther King on War, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 31-52.

Siebers, T. (2007). Disability Studies and the Future of Identity Politics, İçinde: (Ed:) ALCOFF Linda Martin, HEMES-GARCİA Michael, MOHANTY Satya P. ve MOYA Paula M. L. (2007). Identity Politics Reconsidered, USA:PalgraveMacmillan, pp. 69-77.

Stroescu, O-C.& Popa, D. (2012). The influence of language on the collective perception of alterity: A study on the image of Turks in the Greek media and the potential for education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 69 (2012 ) pp. 614 – 620, International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012).

Tkachenko, P. (2009). Turkish Youth imn England: Music Identity and Nationalism, İçinde (Ed.) Talip KÜÇÜKCAN ve Veyis GÜNGÖR (2009). Turks in Europe Culture, Identity, Integration, Den Haag: Türkevi Research Centre.pp.223-247.

Türkbağ, A. U. (2002). ''Şark’a Dair: Miladın 24. Yılında Şarkiyatçılık'', Oryantalizm-I, Doğu Batı Düşünce Dergisi, 2002 Ankara Yıl: 5 Sayı: 20.

Türkdoğan, O. (2008). Osmanlı’dan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul:Timaş.

White, j. (2013). Muslim Nationalism and the New Turks, New Jersey: Princeton University Press.

Yılmaz, H. ve Erdoğan, E. (2012). Bizi Yanlış Tanıyorlar Avrupalıların Türkiye ve Türkler Hakkındaki Algıları, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

http://i.imgur.com/OiIWx.jpg The Arab Spring, The

Hitchiker’s Guide to the near and Middle East, (Erişim Tarihi:11.02.2015).