İşbirlikli Tartışma Sorgulama (İTS) Stratejisinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarına Etkisi / The Effects of Cooperative Discussion Questioning Strategy On Student's Reading Comprehension Achievement in Primary School 4th Class

Muamber Yılmaz, Mustafa Burak Top
3.912 808

Öz


Bu araştırma İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama başarılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hatay ili Antakya ilçesinde yer alan Nizamettin Özkan İlkokulunda 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören 65 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubunda 37, kontrol grubunda ise 28 öğrenci yer almıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Bir deney ve bir kontrol grubunun kullanıldığı bu araştırmada deney grubunda Türkçe derslerindeki metinler İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisi basamaklarına uygun olarak yürütülürken, kontrol grubunda dersler mevcut programın öngördüğü yaklaşım doğrultusunda hazırlanan etkinlik ve planlar doğrultusunda yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama aşaması beş haftalık sürede gerçekleştirilmiştir.

                Araştırmada ölçme aracı olarak uzman görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan Okuduğunu Anlama Başarı Testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve ANCOVA istatistikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisinin uygulandığı deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Okuma, Okuduğunu Anlama Stratejileri, İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisi

This research aims to determine the effecst of Cooperative Discussion Questioning Strategy on student’s reading comprehension achievement in primary school  4th class. The research sample contains 65 student who are studying on 4th class of a school in the Hatay/Antakya. The pre-test-past-test control group model was used in this study. The sample is divided into two groups as a experimental group and a control group. During application for the  experimental group in Turkish lessons, texts are lectured by Cooperative Discussıon Questioning Strategy. However in control group lessons are lectured with activities and plans according to the current curriculum. The research was applied for five weeks.

                In research the data obtained from Reading Comprehension Achievement Test which was prepared by researcher acording to expert opinions. In the analysis of data t-test and ANCOVA statistical analysis were used. As a result of analysis data obtained from the research a significant difference detected fovor of the experimental group which was lectured with Cooperative Discussion Questioning Strategy .

 

Key Words: Reading, Reading Comprehension Strategies,  Cooperative Discussion Questioning.
Anahtar kelimeler


Okuma, Okuduğunu Anlama Stratejileri, İşbirlikli Tartışma Sorgulama Stratejisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikli Öğrenme: Kuram, Araştırma, Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.

Akınoğlu, O. (2007). Öğretim Kuram ve Modelleri. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 125-166.

Ay, S. (2008). Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı Zekaları Baskın Öğrencilerle Bir Durum Çalışması. Dil Dergisi. 141: 1-18.

Ayçin, A. A. (2009). İSOTEG Tekniğinin Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarısı ve Okumaya Yönelik Tutumları Üzerine Etkisi: Yibo Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Aydoğan, R. (2008). Okumaya Karşı Olumlu ve Olumsuz Tutuma Sahip 6. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri ve Yaratıcılık Düzeyleri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Balcı, A. (2013). Okuma ve Anlama Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ve Psikolojide Ölçme. Ankara: Pegem Akademi.

Belet, Ş. D. ve Yaşar, Ş. (2007). Öğrenme Stratejilerinin Okuduğunu Anlama ve Yazma Becerileri İle Türkçe Dersine İlişkin Tutumlara Etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama. 3(1): 69-86.

Bilen, M. (2002). Plandan Uygulamaya Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bilgin, İ. (2006). İşbirlikli Öğrenme.(Ed.: Mehmet Bahar), Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 138-157.

Büyüköztürk, Ş. (2011a). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011b). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çöğmen, S. (2008). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Okuduğunu Anlama Stratejileri. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Demirel, Ö. (2006). Türkçe Ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Demirel, Ö. ve Epçaçan, C. (2012). Okuduğunu Anlama Stratejilerinin Bilişsel ve Duyuşsal Öğrenme Ürünlerine Etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. 2(1): 71-106.

Demirkaya, H. (2008). Coğrafya Öğretiminde Eleştirel Düşünme Stratejileri ve Sorgulama Yoluyla Öğrenmenin Kullanımı. TSA. 12(1): 89-116.

Epçaçan, C. (2009). Okuduğunu Anlama Stratejilerine Genel Bir Bakış. Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2(6): 207-223.

Epçaçan, C. ve Erzen M. (2010). Okuduğunu Anlama Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Milli Eğitim, 185.

Erciyeş, G. (2007). Öğretim Yöntem ve Teknikleri. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 169-254.

Fraenkel, J. R; Wallen, Norman ve Hyun, Helen H. (2012). How To Design and Evaluate Research in Education. San Francisco. Mc Graw Hill Publication.

Gauthier, Lane Roy (2001). Coop-Dis-Q. A Reading Comprehension Strategy. Intervention in School and Clinic. 36(4): 217-220.

Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Güldenoğlu, B. ve Kargın T. (2012). Karşılıklı Öğretim Tekniğinin Hafif Derecede Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerindeki Etkililiğin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 13(1): 17-34.

Güneş, F. (2013). Türkçe Öğretimi Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Pegem Akademi.

Güven, B. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleriyle İlgili Temel Kavramlar. (Ed.: Şeref Tan). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. s. 1-29.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kırmızı Susar, F. (2011). The Relationship Between Reading Comprehension Strategies And Reading Attitudes. Education 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education. 39(3): 289-303.

Lubawski, Mike ve Sheehan, Caitlyn (2010). Reading comprehension across different genres: An action research study. Action Research Seminar.

MEB (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. sınıflar). Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Ocak, G. (2004). İlköğretim Okulu 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Anlama Düzeyine Videonun Etkisi. İlköğretim-Online, 3(2), 19-25.

Ogle, D. (2009). Eating Contexts For Inquiry: From KWL To PRC 2. Knowledge Quest. The Issue is Questions. 38(1): 57-61.

Ortlieb, E. (2013). Using Anticipatory Reading Guides to Improve Elementary Students’ Comprehension. International Journal of Instruction. 6(2): 145-162.

Sünbül, A. M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Çizgi kitabevi

Yıldız, C. (2010). Yeni Öğretim Programına Göre Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Yıldız, M. ve Akyol, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama, Okuma motivasyonu ve Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 31(3): 793-815.