İNGİLİZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ İLETİŞİM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Elif Öztürk Yılmaztekin
3.975 1.376

Öz


Bu çalışmanın amacı, İngilizce öğretmen adaylarının etkili iletişim hakkındaki görüşlerinin belirlenmesidir. Özellikle öğretmen adaylarının etkili iletişim, etkili iletişim kurabilen öğretmen özellikleri, empati ve sözsüz iletişim becerileri gibi konulardaki düşüncelerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu araştırma İzmir İlinde bulunan bir vakıf üniversitesinde İngilizce Öğretmenliği Bölümüne kayıtlı ve “Etkili İletişim” dersini alan 32 1.sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. İlgili literatürde yapılmış çalışmalar incelenmiş ve açık uçlu sorulardan oluşan bir anket kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın analizi sonucunda (1) iletişim (2) etkili iletişim (3) öncelikli iletişim grupları (4) öğretmen özellikleri (5) beden dili (6) empati (7) emir-komuta zinciri (8) sözsüz iletişim becerileri olmak üzere 8 tema ortaya çıkmış ve sonuçlar bu doğrultuda açıklanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmen adayları iletişimi bir araç olarak görmektedirler. Bu süreçte, sözlü veya sözsüz iletişim kanallarını kullanabileceklerini ve etkili iletişim için “iyi bir dinleyici” olmanın gerekliliğini vurgulamışlarıdır. 


Anahtar kelimeler


Öğretmen adayları, etkili iletişim, nitel araştırma, sözlü ve sözsüz iletişim

Tam metin:

PDF

Referanslar


Bayhan, P. S. ve Artan, İ. (2011). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.

Bender, Y. (2005). The Tactful Teacher: Effective Communication with Parents, Colleagues, and Administrators. Vermont: Nomad Press.

Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 103-119.

Cüceloğlu, Doğan (1993). İçimizdeki Çocuk: Yaşamımıza Yön Veren Güçlü Varlık. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çalışkan, N. & Yeşil, R. (2005). Eğitim sürecinde öğretmenin beden dili. Gazi Üniversitesi Kirşehir Eğitim Fakültes Dergisi, 6(1), 199-207.

Çetinkaya, Ö., & Alparslan, A. M. (2011). Duygusal zekânın iletişim becerileri üzerine etkisi: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (1), 363- 377.

Dance, F. E. X. (1970). The concept of communication. Journal of Communication, 20(2), 201-210.

Daymon, C., & Holloway, I. (2003). Qualitative Research Methods in Public Relations and marketing communications. London: Routledge.

Durukan, E. & Maden, S. (2010). Türkçe öğretmenlerinin iletişim becerileri üzerine bir araştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1, 59-74.

Erdem, A.R., Gezer, K. ve Çokadar, H. (2005). Ortaöğretim fen-matematik ve sosyal alanlar öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. 14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28-30 Eylül 2005) Bildirileri, Denizli: Pamukkale Üniversitesi, s. 471-477.

Genç, Z. ve Kalafat, T., (2010). Öğretmen adaylarının empatik becerileri ile problem çözme becerileri. Kurumsal Eğitimbilim, 3(2), 135-147.

Ihmeideh, F. M., Al-Omari, A. A., & Al-Dababneh, K. A. (2010). Attitudes toward Communication Skills among Students’-Teachers’ in Jordanian Public Universities. Australian Journal of Teacher Education, 35(4), 1-11.

Katrancı, M. (2014). Öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 174-195.

Kuzu, T. S. (2003). Eğitim-öğretim ortamında etkili sözel iletişim. Milli Eğitim Dergisi, 158, 22-26.

MEB (2008). Eğitim Teknolojileri G. M., E-okul. Ankara, Çankaya.

Memişoğlu, S. P. (2006). Nasıl bir öğretmen. Orta Öğretime Yeniden Yapılanma Sempozyumu (20-22 Aralık 2004) Bildirileri, Ankara: MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı., s. 334-338.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarının sözlü ve yazılı anlatım becerilerine ilişkin öz yeterlik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (30), 18-42.

Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 13-23.

Patton, M. Q. (1987) How to Use Qualitative Methods in Evaluation. California: Sage Publications, Inc.

Tok, H. (2009). Yabancı Dil ingilizce öğrenenlerinin iletişim engelleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(29), 84-100.

Tunçeli, İ. H. (2013). Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Sakarya Üniversitesi örneği). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 51-58.

Yavuzer, H. (2011). Çocuk Psikolojisi (Doğum Öncesinden Ergenlik Sonuna). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.