HIZIRLA KIRK SAAT VE MODERNLEŞME VURGUSU

Ensar Kesebir
5.260 8.301

Öz


                                                                                         

Sezai Karakaç diriliş, modernizm, şehir-kent ayrımı, din, tarih, kültür, medeniyet ve gelenek gibi kavramların tam ortasında yer alan şairlerden biridir. Sezai Karakoç, “modernizme” körü körüne bağlanan bireyin mazisinden koptuğunu,  istikbale de bağlanamadığı kanaatindedir. Ona göre çağın buhranının önüne geçecek, diriliş muştusunu başlatacak olan bireyin “gelenek”ten kopmamasıdır. Çalışmamızda, Sezai Karakoç’un “Hızırla Kırk Saat” adlı kitabının ikinci kısmındaki şiiri irdelendi. Çalışmada, Karakoç’un şehir-kent ikiliği üzerinden gelenek ile modernizmi karşılaştırdığı görüldü. Ab-ı hayat yolunda Hz. Hızır’ın kendisine kılavuzluk etmesini isteyen şair, Hızır ile dertleşir; “yeşil sarıklı ulu hocalara” sitem eder. Sitem edilen ve çalışmanın çıkış noktasını oluşturan temel husus ise, teknolojinin getirdiği imkânlar sonrası “şehrin” yapısının değişmesi ve insanın tek tipleşmesidir. Karakoç’un “Hızır” ile yaptığı “mülakat”, bize sadece modernizmin olumsuz yanlarını sunmaz; aynı zamanda Karakoç’un modernizmin karşısına neyi ya da neleri koyduğu hakkında da fikir verir.  

 


Anahtar kelimeler


Modernizm, Gelenek, Hz. Hızır, Şehir-Kent Ayrımı

Tam metin:

PDF

Referanslar


- ALPAY, Necmiye, “Sezai Karakoç Kaçıncı Oğul” Ludingirra, Bahar 99(1999), Sayı:9, s. 33.

- ANDI, Fatih, Güneşe Tutulan Ayna, Hat Yayınevi, İstanbul 2010.

- ASİLTÜRK, Baki, “Sezai Karakoç Şiirine Anlatım Özellikleri

Çerçevesinde Bir Bakış”, Ludingirra, Bahar 99(1999), sayı:9, s.41.

- BAŞ, Münire Kevser, Diriliş Taşları, Sezai Karakoç’un Düşünce ve Sanatında Temel Kavramlar, Lotus Yayınları, Ankara 2008.

- Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahîh, (Mütercim: Mehmed Sofuoğlu), 7. Cilt, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2009.

- Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsîru Rûhi’l-Beyân, V, Beyrut 1985.

- DAŞCIOĞLU, Yılmaz, “Diriliş Estetiği ya da Sezai Karakoç’un Sanat Görüşü”, Sezai Karakoç (Özel Kitap Sayısı), Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara 2010.

- EROĞLU, Ebubekir, Sezai Karakoç Şiiri, Bürde Yayınları, İstanbul 1981

- KAPLAN, Mehmet, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri 2, Dergah Yayınları, İstanbul 2004.

- KARAKOÇ, Sezai, Hızırla Kırk Saat, Diriliş Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 1989.

- KARAKOÇ, Sezai, Diriliş Neslinin Âmentüsü, Diriliş Yayınları, 7. Baskı, İstanbul 1998.

- KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları 1, Diriliş Yayınları, İstanbul 2007.

- KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları II- Dişimin Zarı, Diriliş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2007.

- KARAKOÇ, Sezai, Edebiyat Yazıları III- Eğik Ehramlar, Diriliş Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2011.

- KARAKOÇ, Sezai, Gün Doğmadan, Diriliş Yayınları, İstanbul 2010.

- KARAKOÇ, Sezai, Düşünceler 1, Diriliş Yayınları, İstanbul 1995.

- KARAKOÇ, Sezai, İslam, Diriliş Yayınları, İstanbul 1997.

- KARAKOÇ, Sezai, Fizikötesi Açısından Ufuklar ve Daha Ötesi, Diriliş Yayınları, İstanbul 1998.

- KARAKOÇ, Sezai, Çağ ve İlham II, Diriliş Yayınları, İstanbul 1979.

- KARAKOÇ, Sezai, Sütun, Diriliş Yayınları, İstanbul 1980.

- KARAKOÇ, Sezai, Sütun, Diriliş Yayınları, İstanbul 1980.

- KARATAŞ, Turan, Doğunun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, İstanbul, 1998.

- YAZIR, Elmalılı Hamdi, Kuran-ı Kerim Meâli, (Hazırlayanlar: Doç. Dr. Halil Altuntaş, Dr. Muzaffer Şahin), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2012.

- WEBER, Max, Şehir, Modern Kentin Oluşumu, (Edt. Don MARTİNDALE-GERTRUD NEUWİRTH), (Çev. Musa Ceylan), Bakış Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2003.