GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ? VELİ GÖRÜŞLERİ

Tuba YAVAŞ, Cemal AKÜZÜM, Çetin TAN, M. Berat UÇAR
4.424 1.331

Öz


Bu araştırma, günümüz okul müdürlerinin nasıl yetiştirilmeleri gerektiğine yönelik öğrenci velilerinin görüşlerini tespit etmeyi amaçlayan betimsel nitelik taşıyan bir araştırmadır. Bu kapsamda yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 100 öğrenci velisinden yazılı olarak görüş alınmıştır. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgu bilim desenine uygun olarak tasarlanan çalışmada veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda veliler, başarılı bir okul müdürünü insan ilişkileri ve liderlik özelliği güçlü, disiplinli ve vizyon-misyon sahibi, yetersiz bir okul müdürünü iletişimi kopuk, taraflı davranan ve öğrencilerle ilgilenmeyen kişiler olarak betimlemişlerdir. Bunun dışında okul müdürlerinin özellikle insan psikolojisi ve müdürlük eğitimi almaları ve yüksek lisans yapmaları, almaları gereken eğitimler temasında ortaya çıkmıştır. Bu bulgular doğrultusunda her okula yönelik bir okul müdürü kimliğinin tanımlanması ihtiyacı gündeme gelmiştir.


Anahtar kelimeler


Okul Müdürü, Yetiştirme, Öğrenci Velisi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Aktepe, V. (2014). Okul yöneticilerinin seçme ve yetiştirme uygulamalarına yönelik yönetici ve öğretmen görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(2), 89-105.

Aslanargun, E. ve Bozkurt, S. (2012). Okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştığı sorunlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 349 -368.

Balcı, A. (2011). Eğitim yönetiminin değişen bağlamı ve eğitim yönetimi programlarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), 196-208.

Balkar, B. (2009). Okul yönetiminin amaçlarına ilişkin ilköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), 153-171.

Balyer, A. (2012). Çağdaş okul müdürlerinin değişen rolleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 75-93.

Balyer, A. ve Gündüz, Y. (2011). Değişik ülkelerde okul müdürlerinin yetiştirilmesi: Türk eğitim sistemi için bir model önerisi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(2), 182-197.

Bristol, L. S. M., Brown, L. ve Esnard, T. (2014). Socialising principals: Early career primary school principals in Trinidad and Tobago. Journal of Educational Administration and History, 46(1), 17-37, DOI: 10.1080/00220620.2014.855178.

Çelikten, M. (2004). Bir okul müdürünün günlüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 123-135.

Clark, D., Martorell, P. ve Rockoff, J. (2009). School Principals and School Performance. CALDER (National center for analysis of longitudinal data in education research) Working Paper No.38. 20.04.2014 tarihinde www0.gsb.columbia.edu/faculty/.../cmr_principals_calder_WP38.pdf‎ adresinden alınmıştır.

Demirtaş, H. ve Özer, N. (2014). Okul müdürlerinin bakış açısıyla okul müdürlüğü. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 1-24.

Fasasi, Y. A. ve Oyeniran, S. (2014). Assessing principals’ quality assurance strategies in Osun State Secondary Schools. International Journal of Instruction, 7(1), 166-176.

Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2013). Gelecekte okul müdürlerinin gerçekleştirmeleri gereken roller. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(3), 45-54.

Hale, E. L. ve Moorman, H. N. (2003). Preparing School Principals: A National Perspective on Policy and Program Innovations. Institute for Educational Leadership, Washington, DC and Illinois Education Research Council, Edwardsville, IL. 20.04.2014 tarihinde http://www.ibhe.state.il.us/academic%20affairs/CSLP/Sep/preparingprincipals.pdf. adresinden alınmıştır.

Hoşgörür, V. ve Arslan, İ. (2014). Okul örgütünün finansal kaynaklarının yönetimi sorunu (Yatağan ilçesi örneği). Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 91-102.

Işık, H. (2003). Okul müdürlerinin yetiştirilmelerinde yeni bir model önerisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 206-211.

Kadji-Beltran, C., Zachariou A. ve Stevenson, R. B. (2013). Leading sustainable schools: Exploring the role of primary school principals. Environmental Education Research, 19 (3), 303-323, DOI: 10.1080/13504622.2012.692770.

Kafka, J. (2009). The principalship in historical perspective. Peabody Journal of Education, 84(3), 318-330, DOI: 10.1080/01619560902973506.

Karip, E. ve Köksal, K. (1999). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18, 193-207.

Korkmaz, M. (2005). Okul yöneticilerinin yetiştirilmesi: Sorunlar, çözümler- öneriler. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 237-252.

Lee, J. C. K., Kwan, P. ve Walker, A. (2009). Vice‐principalship: Their responsibility roles and career aspirations. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, 12(2), 187-207, DOI: 10.1080/13603120802449652.

Miles, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Beverly Hills: Sage Publications.

Murphy, J. (1998). Preparation for the school principalship: The United States' story. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 18(3), 359-372. DOI:10.1080/13632439869556.

Okçu, V. (2011). Türkiye’de okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanmasına ilişkin mevcut durum, beklentiler ve öneriler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 244-266.

Özdemir, M. (2009). Okul yöneticiliğinin hukuksal temelleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(2), 279-300.

Printy, S. (2010). Principals' influence on instructional quality: Insights from US schools. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 30(2), 111-126, DOI: 10.1080/13632431003688005.

Retna, K.S. (2011). The relevance of ‘personal mastery’ to leadership: The case of school principals in singapore. School Leadership and Management, 31(5), 451-470, DOI: 10.1080/13632434.2011.587403.

Selesho, J. M. ve Ntisha, A. A. (2014). Impact of school principal leadership style on performance management: A schooling agenda. Mediterranean Journal of Social Sciences, 5(3), 211-218.

Taş, A. ve Önder, M. (2010). 2004 yılı ve sonrasında yayınlanan eğitim kurumları yöneticilerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin yönetmeliklerin karşılaştırması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(12), 171-185.

Turan, S. ve Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 68-87.

Wong, P. M. (2004). The professional development of school principals: Insights from evaluating a programme in Hong Kong. School Leadership & Management: Formerly School Organisation, 24(2), 139-162, DOI: 10.1080/1363243041000695796.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zachariou, A., Kadji-Beltran, C. ve Manoli, C. C. (2013). School principals’ professional development in the framework of sustainable schools in Cyprus: A matter of refocusing. Professional Development in Education, 39(5), 712-731, DOI: 10.1080/19415257.2012.736085.