ÖRGÜTLERDE ÖDÜLLENDİRMENİN İŞGÖREN MOTİVASYONU VE PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Erkut Altındağ, Bahar Akgün
5.890 1.407

Öz


Bu çalışmada anket yöntemine dayalı olarak, Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler örneklem grubu esas alınmak suretiyle ödüllendirmenin işgören motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisinin ne ölçüde olacağının araştırılması hedef alınmıştır. Literatürde ödüllendirme, motivasyonun işgören ve yöneticiler açısından önemi ve buna bağlı olarak çalışan performansının değerlendirilmesi esas alındığı ve bu konuların işgörenler üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırma bulunmaktadır. Bu amaçla çalışmanın konusu olarak belirlenen ödüllendirmenin işgören motivasyonu üzerindeki etkisini görebilmek için 37 sorudan ve 2 bölümden oluşan, 7’li Likert tutum ölçeğinin kullanıldığı bir anket hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde ödüllendirme ve motivasyonunu çalışanlar üzerindeki önemi, üçüncü bölümde ise çalışan performansına yönelik sorular hazırlanmıştır. Anket küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan 200 kişi üzerinde uygulanmıştır. Çalışmamızda, yapılan anket sonucu değerlendirilerek elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik yazılım programı kullanılarak yorumlanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ortaya çıkan bulgular doğrultusunda sonucunda bireysel motivasyonun mesleki performansı örgütsel motivasyonunda ücret performansını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları tartışılmış, hem işletme yöneticileri hem de işgörenler için önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar kelimeler


Ödüllendirme, Performans Değerleme, Motivasyon

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akçit, V., Örgütlerde Ödüllendirme ve Cezalandırmanın Örgüt Çalışanlarının Performansına Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2011

Barutçugil, İ., Ücretlendirme, Ödüllendirme ve Takdir, Başoğlu, C. (Eds.), Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi (1. Baskı ), Kariyer Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri, Ecem Ofset Baskı, İstanbul, 2004

Baumeister, R. F. ve Leary, M. R. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological bulletin, 117(3), 497. 1995.

Çam, S., İnsan Kaynakları Planlaması, Hayat Yayınları, İstanbul, 2011

De Ruyter, K. O., Wetzels, M. ve Feinberg, R. Role stress in call centers: its effects on employee performance and satisfaction. Journal of Interactive Marketing, 15(2), 23-35. 2001.

Dolgun, U. , İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekin Yayınevi, Ekin Basım Dağıtım Bursa, 2010,

Elliot, A. J. ve Dweck, C. S. (Eds.). Handbook of competence and motivation. Guilford Publications. 2013.

Hackman, J. R. ve Oldham, G. R. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational behavior and human performance, 16(2), 250-279. 1976.

Javed, L. ve Javed, N. An Empirical Study on the Factors That Affect Employee Motivation and Their Relationship with Job Performance. 2013.

Kesici S., Bankalarda Motivasyon Ve İş Tatmini İlişkisi Ve Uygulamadan Bir Örnek, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006

Koç, A., Örgütlerde Ödüllendirme Sistemlerinin İş Tatminine Yönelik Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2007

Özgür, E., Performans Yönetimi ile Motivasyon İlişkisi Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2006

Parker, S. K. Beyond motivation: Job and work design for development, health, ambidexterity, and more. Annual review of psychology, 65, 661-691. 2014.

Pehlivan, B., İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Maliye Bakanlığı Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2008

Selen, U. İşletmelerde Motivasyon Sistemi, Araçları ve Yardımcı Öğeler; Ar-Ge Şirketi Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, 2009.

Yüksel, Ö., İnsan Kaynakları Yönetimi, (6. Baskı), Gazi Kitapevi, Fersa Matbaacılık Baskı, Ankara, 2007,

Yürür, Ş., Ödüllendirme Sistemleri ile Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkilerin Analizi ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 1998