Öğretmen Adaylarının Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Furkan AYDIN, Mehmet Barış HORZUM, Özlem CANAN GÜNGÖREN
3.676 973

Öz


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarının cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve internet kullanma becerilerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırma kesitsel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmaya 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Karadeniz Bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören toplam 433 öğretmen adayı araştırmaya katılmıştır. Öğretmen adaylarının 306’sı kadın 127’si ise erkektir.  Öğretmen adaylarının web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonlarını ölçmek üzere Kao, Wu ve Tsai (2011) tarafından geliştirilen,  Çakır ve Horzum (2013) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve internet kullanım becerilerine göre web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyonları arasında anlamlı farklılık yoktur. Bunun yanında öğretmen adaylarının bölümlerine göre web tabanlı mesleki gelişime yönelik motivasyon ölçeğinin alt boyutlarından kişisel ilgi ve sosyal uyarım puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur.


Anahtar kelimeler


Öğretmen adayları, Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyon, Cinsiyet, Bölüm, İnternet Kullanım Becerisi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Allen, I. E. ve Seaman, J. (2011). Going the distance: Online education in the United States. http://sloanconsortium.org/publications/survey/pdf/learningondemand.pdf adresinden 04.03.2012 tarihinde erişilmiştir.

Beşoluk, Ş. ve Horzum, M. B. (2011). Öğretmen adaylarinin meslek bilgisi, alan bilgisi dersleri ve öğretmen olma isteğine ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44(1), 17-49.

Horzum, M. B. ve Canan Güngören, Ö. (2012). A model for beliefs, tool acceptance levels and web pedagogical content knowledge of science and technology preservice teachers towards web based instruction. Turkish Online Journal of Distance Education, 13(3), 50-69.

Çakır, Ö. ve Horzum, M. B. (2013). Adaptation motivation toward web-based professional development scale and examining pre-service teachers motivation toward web-based professional development perception in terms of different variables. 3rd World Conference on Educational Technology Researches, 7-9 November 2013, Antalya.

Demir Kaymak, Z. ve Horzum, M. B. (2013). Çevrimiçi öğrenme öğrencilerinin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri, algıladıkları yapı ve etkileşim arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(3), 1783-1797.

Downer, J. T., Kraft-Sayre, M. E. ve Pianta, R. C. (2009). Ongoing, web-mediated professional development focused on teacher–child interactions: Early childhood educators' usage rates and self-reported satisfaction. Early Education and Development, 20(2), 321-345.

Fraenkel, J. R. ve Wallen, N., E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.

Giguere, P. J., Formica, S. W. ve Harding, W. M. (2004). Large-scale interaction strategies for Web-based professional development. The American Journal of Distance Education, 18(4), 207-223.

Horzum, M. B. (2012). The effect of web based instruction on students’ web pedagogical content knowledge, course achievement and general course satisfaction. Çukurova University Faculty of Education Journal, 41(1), 36-51.

Horzum, M. B., Albayrak, E. & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 56-72.

Horzum, M. B. (2013). An investigation of pre-service teachers’ web pedagogical content knowledge with respect to department and gender. Journal of Teaching and Education, 2(3), 161–167.

Internet World Stats (2012). Internet World Stats: Usage and Population Statistics. http://www.internetworldstats.com/ adresinden 10.07.2014 tarihinde erişilmiştir.

Kao, C. P. ve Tsai, C. C. (2009). Teachers’ attitudes toward web-based professional development, with relation to Internet self-efficacy and beliefs about web-based learning. Computers & Education, 53(1), 66-73.

Kao, C. P., Wu, Y. T. ve Tsai, C. C. (2011). Elementary school teachers’ motivation toward web-based professional development, and the relationship with Internet self-efficacy and belief about web-based learning. Teaching and Teacher Education, 27, 406-415.

Pianta, R. C., Mashburn, A. J., Downer, J. T., Hamre, B. K. ve Justice, L. (2008). Effects of web-mediated professional development resources on teacher–child interactions in pre-kindergarten classrooms. Early Childhood Research Quarterly, 23(4), 431-451.

Treacy, B., Kleiman, G. ve Peterson, K. (2002). Successful online professional development. International Society for Technology in Education, 30(1), 42–47.

Whitaker, S., Kinzie, M., Kraft-Sayre, M. E., Mashburn, A. ve Pianta, R. C. (2007). Use and evaluation of web-based professional development services across participant levels of support. Early Childhood Education Journal, 34(6), 379-386.