ABD TARİH DERS KİTAPLARINDA YER ALAN SAVAŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

özgür aktaş
5.616 1.326

Öz


Bu çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri tarih ders kitaplarında yer alan savaşları ve bu savaşların anlatım tarzını değerlendirmektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.  Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili tarih ders kitapları incelenmiştir. ABD tarih ders kitaplarında ABD’nin İngiltere’den bağımsızlığı, ABD-Meksika Savaşı, ABD İç Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş Dönemi, ABD’nin Irak ve Afganistan’a müdahaleleri önemli yer tutmaktadır. ABD tarih ders kitaplarında Amerikan İç Savaşı en fazla yer verilen savaştır. Bunun yanında tarih ders kitaplarında Kızılderililerle yapılan savaş da önemli yer tutmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ikinci Dünya Savaşı ise haklı ve onurlu bir savaş olarak görülmektedir.  Amerikan tarih ders kitaplarında iç politikada ise en tartışmalı savaşın Vietnam Savaşı olduğu dile getirilmektedir.

Anahtar kelimeler


ABD, Amerika Birleşik Devletleri Tarihi, Savaş, Tarih Eğitimi.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akad, M. T. (2011). 20. Yüzyıl Savaşları, İstanbul: Kastaş Yayınevi.

Aktaş, Ö. (2012). Tarih Eğitiminde Savaş ve Barış, Gazi Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Enstitüsü Tarih Eğitimi ABD Doktora Tezi, Ankara Berman David N. (1988). Every Vietnamese was a gook: My lai, Vietnam, And American Education. Theory and Research in Social Education, XVI (2), 141-159. Billings, L. G. (2003). Lies my teacher still tells- developing a critical race perspective toward the social studies. Critical Race Theory Perspectives on the Social

Studies; The profession, Policies, and Curriculum, 1-11. Bruce ve diğerleri (2011). Dünya Savaş Tarihi, İmparatorluk Çağı 1776-1914, Cilt III, İstanbul: Timaş. Crawford, K.A & Foster S. J. (2007). War, Nationand Memory (International

Perspectives on World War II in School HistoryTextbooks, Charlotte: Information Age Publishing. Esler, E. (2007). World History, Pearson PrenticeHall. Fearon, G. (2007). United States History, Fourth Edition, Pearson Learning

Group. Fleming, D. B. (1988). The war in recent U.S history textbooks. Social

Education, January, 27-28. Globe Fearon. (2003). American History, Globe Fearon Educational Publishing. Holt, Rinehart & Winston (2007). American Anthem (Modern AmericanHistory), Holt SocialStudies. Nelson, M. (1988-89). M. R.Eppse and studies of blacks in American history textbooks. The International Journal of Social Education, 3 (3), Summer, 84-90 Romanowski, H, M. (1995). Beyond history textbooks: Teachers, students and the Japanese interment. Journal of Social Studies Research, 19 (2), 35-44. Loewen J. W. (2000). The Vietnam War in high school American history, In. L.

Hein & M. Selden. (Eds). Censoring History, Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States, New York and London: An east gate book. Loewen, J. W. (2007). Lies My Teacher Told Me- Everythink Your American

History Textbook Got Wrong, Newyork, Toronto, London, Sydney: Touchstone (Eserin ilk baskısı 1995 yılında yapılmıştır). Masalski K. W. (2000). Teaching democracy, Teaching War: American and Japanese Educators Teach the Pacific War. In. L. Hein & M. Selden. (Eds). Censoring History, Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States. New York and London: An east gate book. Neilberg, M.S. (2011). DünyaTarihinde Savaş, çev. Mehmet Tanju Akad, İstanbul: TarihVakfı Yurt Yayınları. Nevins, A. & Commager N. S. (2013). ABD Tarihi, Çev (Halilİnalcık), Ankara: Doğu- BatıYayınları. Nicholls, J. (2006). Beyond the national and the transnational- perspectives of WWII in USA, Italian Swedish, Japanese, and the English School History Textbooks. Research in Comparativ e and International Education, 1 (1) 89-112.

Perry C. & Winkler R. (2007). America- Parthway to present Modern American

History, Boston- New Jersey: Prentice Hall. Richard, M. D. (2012). Dünya Tarihinde Devrimler, İstanbul: Tarih Vakfı Yay. Sungur, H. (2009). İdeolojilerin kıskacında tarih eğitimi “Amerika Birleşik

Devletleri Örneği”, Toplumsal Tarih, Mart (183), 70-76. Sungur, H. (2012). Amerika Birleşik Devletleri’nde Tarih Eğitimi ve Ulusal Tarih

Standartlarının Oluşturulması, Gazi üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarih Eğitimi ABD Doktora Tezi, Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi.