Kavramsal Değişim Metinleri ve Yaşam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Fizik Öğrenme Yaklaşımları Üzerindeki Etkileri/The Effects of Conceptual Change Texts and Real Life Context- Based Learnıng on Students’ Approaches to Learning Physics

Gülbin Özkan, Gamze Sezgin Selçuk
4.692 1.661

Öz


Bu araştırmanın amacı, basınç ile ilgili konularda üç farklı şekilde sunulan fizik öğretiminin (kavramsal değişime dayalı öğretim, yaşam temelli öğrenme ve geleneksel öğretim) ortaöğretim 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin fiziği öğrenmeye yönelik yaklaşımları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırma, İzmir ilinde bulunan bir Anadolu Lisesinin 11. sınıf düzeyinde öğrenim gören üç farklı sınıf üzerinde yürütülmüştür. Deney 1 grubunda (Kavramsal Değişim Grubu-KDG)  adı geçen konuların öğretimi kavramsal değişim metinleri kullanılarak, Deney 2 grubunda (Yaşam Temelli Öğrenme Grubu-YTÖG) yaşam temelli öğrenme yaklaşımına göre düzenlenmiş öğretim sunularak, kontrol grubunda ise (Geleneksel Öğretim Grubu–GÖG) geleneksel öğretimle (düz anlatım, soru-cevap)  gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri “Fizik Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlar, fizik öğrenme yaklaşımları değişkenine göre grupların ön ölçümden son ölçüme değişimleri arasında anlamlı farklılıklar olmadığını göstermektedir. Ancak her bir alt ölçek verileri üzerinde gerçekleşen tek değişkenli Varyans Analizi (univariate ANOVA’s) sonuçları grup değişkenine ilişkin “derinsel yaklaşım 1” ve “yüzeysel yaklaşım”  puanları arasındaki farkın önemli, “derinsel yaklaşım 2” puanlarında gözlenen farkın ise istatistiksel açıdan önemsiz olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:  Kavramsal Değişim Metinleri; Yaşam Temelli Öğrenme; Fizik Öğretimi; Öğrenme Yaklaşımları.


Anahtar kelimeler


Kavramsal Değişim Metinleri, Yaşam Temelli Öğrenme, Fizik Öğretimi

Tam metin:

PDF

Referanslar


Austin, L. B. & Shore, B. M. (1995). Using concept mapping for assessment in physics. Physics Education, 30, 1, 41–45.

Berberoğlu, G. & Hei, L. M. (2003). A comparison of university students' approaches to learning across Taiwan and Turkey. International Journal of Testing, 3,2, 173–187.

Bruce, L. B. (2001). Student self-assessment: encouraging active engagement in learning, fielding graduate ınstitue, unpublished PhD thesis.

Chambers, S. K. & Andre, T. (1997). Gender, prior konuwledge, ınterestand experience in electricity and conceptual change text manipulations in learning about direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 107–123.

Çalışkan, S., Selçuk, S,G. ve Erol, M. (2006). Fizik öğretmen adaylarının problem çözme davranışlarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.30, 73-81.

Dart, B.C., Burnett, P.C. & Purdie, N.M. (2000). Student’s conceptions of learning, the classroom environment, and approaches to learning. The Journal of Educational Research, 93 (4), 262-270.

Dickie, L. O. (2003). Approach to Learning, the Cognitive Demands of Assessment, and Achievement in Physics. The Canadian Journal of Higher Education, 33, 1, 87-111.

Ekinci, N. (2008). Üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi ve öğretme-öğrenme süreci değişkenleri ile ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Ellez, M. ve Sezgin, G. (2002). Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı Cilt II, s: 1261–1266.

Entwistle, N.J. & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. Social Science Researh Council, London: Croom Helm.

Guimberteau, B. (1992). Extracting meaning from physics texts: standards of evaluation used by novices. Annual Meeting of the American Educational Research Association (San Francisco, CA, April 20–24). (ERIC Document Reproduction Service NO. ED346109).

Guzzetti, B. J., Williams, W. O., Skeels, S. A. ve Wu, S. M. (1997). Influence of text structure on learning counterintuitive physics concepts. Journal of Research in Science Teaching. 34(7), 701 -719.

Jackson, B. (1995). Assessment practices in art and design: a contribution to student learning. Improving Student Learning Through Assessment and Evaluation, 154-167.

Johnston, J. C. (1994). The role of metacognition in enhancing strategy transfer (Monitoring and Control Instruction). Unpublished PhD Thesis. University of Washington.

Kızılgüneş, B. (2007). Predictive influence of students’ achievement motivation, meaningful learning approach and epistemological beliefs on classification concept achievement. Unpublished Master’s Thesis, METU: Ankara.

Koch, A. & Eckstein, S. G. (1991). Improvement of reading comprehension of physics texts by students’ question formulation. International Journal of Science Education, 13, 4, 473–486.

Koch, A. (2001). training in metacognition and comprehension of physics texts. Science Education, 85, 758–768.

Marton, F. & Saljo, R. (1997). Approaches to Learning. In F. Marton, D. Hounsell and N. Entwistle (ed.) The experience of Learning. Edinburgh Scoottish Academic Press. (39-58).

Marton, F., & Saljo, R. (1976). On qualitative differences in learning: ı—outcome and process. British journal of educational psychology, 46(1), 4-11.

Nguyen, T.N. (1998). Students’ approaches to learning physics in a Vietnamese University. MS Thesis, Simon Fraser University, Canada.

Öner, Y.İ. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını etkileyen faktörler (İstanbul örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Özkan, G. ve Sezgin Selçuk, G. (2014). Lise öğrencilerinin fizik öğrenme yaklaşımlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 101–127.

Prosser, M & Millar, R. (1989). The how and what of learning physics. European Journal of Psycholgy in Education, 4, 513–528.

Prosser, M., Walker, P. & Millar, R. (1996). Differences in students’ perceptions of learning. Physics Education, 31, 43–48.

Ramsden P, Entwistle N (1981). Effects of academic departments on students' approaches to studying. Bri. J. Educ. Psychol., 51(3):368-383.

Ramsden, P. (1979). Student learning and perceptions of the academic environment. Higher Education, 8(4), 411-427.

Ramsden, P. (2003). Learning to Teaching in Higher Education. London: Newyork Routhladge Falmer.

Richardson, J. T. E. (2005). Students’ perceptions of academic quality and approaches to studying in distance education. British Educational Research Journal, 31, 7-27.

Rouet, J. F., Vidal-Abarca, E., Erboul, A. B. & Millogo, V. (2001). Effects of information search tasks on the comprehension of instructional text. Discourse Processes, 31, 2, 163–186.

Sadi, Ö. ve Yıldız, M. (2012). Fizik öğretmenlerinin 2010-2011 öğretim döneminde ilk defa uygulanan 11. sınıf fizik dersi müfredatına bakışı. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi. 20(3), 869-882.

Sezgin Selçuk, G., Sahin, M. ve Açıkgöz, K. (2011). The efects of learning strategy instruction on achievement, attitude, and achievement Motivation in a physics course. Research in Science Education, 41(1), 39-62.

Tural-Dinçer, G. ve Akdeniz, A.R. (2008). Examining learning approaches of science student teachers according to the class level and gender. US-China Education Review. 5(12), 54-59.

Türkmen, L. (2008). Sınıf öğretmenliği programında öğrenim gören birinci sınıf düzeyinden dördüncü sınıf düzeyine gelen öğretmen adaylarının fen bilimlerine ve öğretimine yönelik tutumları. G.Ü. Kastamonu EğitimDergisi. 16 (1), 91–106.

University of Oxford, Institute for the Advancement of University Learning, (2002). Student Approaches to Learning.

Ünal-Çoban, G. ve Ergin, Ö. (2006). Buluş yoluyla fen öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenme yaklaşımlarına ve tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 36–52.

Vertenten, K. (2002). Learning To Learn Physics: The Implementation of Process Oriented Instruction in The First Year of Higher Education. Unpublished PhD Thesis. Universitaire Instelling Antwerpen.

Weinstein, C. E. & Mayer, R. E. (1986). The Teaching of learning Strategies. In M. Wittrock, ed. Handbook of research on teaching, pp. 315-327. New York: Macmillan.

Yıldız, E. (2008). 5E modelinin kullanıldığı kavramsal değişime dayalı öğretimde üst bilişin etkileri: 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi: İzmir.

Zieneddine, A. & Abd-El-Khalick, F. (2001). Doing the right thing versus doing the right thing right: Concept mapping in a freshmen physics laboratory. European Journal of Physics, 22, 501–511.