MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Mahmut SAĞIR
3.739 1.340

ÖzAnahtar kelimeler


Matematik Öğretmeni, İş Tatmini, Mesleki Tükenmişlik

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akın, U., Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin Sınıf Yönetim Becerileri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (51), 353-370.

Akman, B., Taşkın. N., Özden, Z., Çörtü, F. (2010). Okul Öncesi Öğretmenlerinde Tükenmişlik Üzerine Bir Çalışma. Elementary Education Online, 9(2), 807-815.

Ardıç, K., Polatçı, S. (2009). Tükenmişlik Sendromu ve Madalyonun Öbür Yüzü İşle Bütünleşme. Erciyes Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (32) 22-46.

Babaoğlan, E. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinde Tükenmişlik, Doktora Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Balcı, A (1985). Eğitim Yöneticisinin İşdoyumu. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.

Başalp, N. (2001). İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin İş Tatmin Düzeylerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Başol, G., Altay, M. (2009). Eğitim Yöneticisi Ve Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 15 (58), 191- 216.

Baymur, F. (1993). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Campell, L. L. (1983). Teacher Burnout. Description and Prescription. The Clearing House.

Çavuşoğlu, İ. (2005). Endüstri Meslek Liselerinde Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri İle Bazı Kişisel Değişkenler Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Cemaloğlu, N., Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15(2), 465-484.

Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu. Ankara: Anı Yayıncılık.

Davis, K (1995). İşletmelerde İnsan Davranışı (Çev. Kemal Tosun ve vd). İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayını No: 199. İstanbul.

Erdemoğlu Şahin. D. (2007). Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Girgin, G., Baysal, A. (2005). Tükenmişlik Sendromuna Bir Örnek. Zihinsel Engelli Öğrencilere Eğitim Veren Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 4(4). 172-187.

Gündüz, B. (2004) Öğretmenlerdeki Tükenmişliğin Akılcı Olmayan İnançlar Ve Mesleki Bazı Değişkenlere Göre Yordanması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Işıkhan, V. (2004). Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları. Ankara: Sandal Yayınları.

Karasar, N. (2000). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler. 10. Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi

Kayabaşı, Y. (2008). Bazı Değişkenler Açısından Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Sosyal Bilimler Dergisi. (20), 190-212.

Khan, J. H., Schneider, KT, Jenkins-Henkelman, TM, Moyle, LL (2006). Emotioanal Social Support And Job Burnout Among High School Teachers: Is It All Due To Dispositional Affectivity? Journal of Organizational Behavior. (27), 793-807.

Kırılmaz, A. Y., Çelen, Ü., Sarp, N. (2003). İlköğretimde çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu araştırması. İlköğretim Online. 2 (1), 2-9.

Koçak. R. (2009). Okul Yöneticilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19( 1), 65- 83.

Luthans, F (1994). Organizational Behavior. Newyork: McGraw_Hill, İnc.

Maslach, C., Jackson S.E. (1981). The Measurement the Experienced Burnout. Journal of Occupational Behavior. (2), 99-113.

Oshagbemi, T. (2000). Gender Differences İn The Job Satisfaction Of University Teachers’. Women in Management Rewiev. 15 (7), 331-343.

Özipek, A. (2006). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerde Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Ve Nedenleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi, Edirne.

Özkaya, H. (2006). Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Ve İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Öğretmen Görüşleri Açısından Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Peker, R. (2002). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişliklerine Etki Eden Bazı Faktörler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XV( 1), 305- 318.

Robbins S.P., Judge, T.A. (2012). Örgütsel Davranış Organizational Behavior. Çev. Ed. İnci Erdem. Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Sarpkaya, R. (2000). Liselerde Çalışan Öğretmenlerin İş Doyumu (Manisa İli Örneği). Amme İdaresi Dergisi, 33 (3), 121- 123.

Stres, R.M., Porter. L.W. (1979). Motivation and Work Behaviour. McGraw- Hill.

Şişman, M., Turan, S. (2004). Bazı Örgütsel Değişkenler Açısından Çalışanların İş Doyumu Ve Sosyal- Duygusal Yalnızlık Düzeyleri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5 (1), 117-128.

Tan, N. (2003). Anadolu Lisesi Öğretmenlerinin İş Doyumunu Etkileyen Etmenler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ting, Y. (1997). Determinonts Of Job Satisfaction Of Federal Goverment Employees. Public Personal Management. 26(3), 313-334.

Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, A. (2006). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Vural, B. (2004). Yetkin-İdeal-Vizyoner Öğretmen. İstanbul: Hayat Yayınları.

Wlodkowski, R. J. (1984). Motivation and Teaching. Washington D.C.: National Education Association.

Yıldız Kırılmaz, A., Çelen, Ü., Sarp, N. (2003). İlköğretim’de Çalışan Bir Öğretmen Grubunda Tükenmişlik Durumu, Araştırması. İlköğretim- Online 2(1), 2- 9.