İLKOKUL VE ORTAOKULLARDAKİ BİTİŞİK EĞİK YAZI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİ GÖRÜŞLERİ

Eyyup Coşkun, Hatice Coşkun
6.555 899

Öz


Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarındaki bitişik eğik yazı uygulamalarına ilişkin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinin değerlendirilmesidir. Araştırmada öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşlerini belirlemek üzere Öğretmen Görüşme Formu, Öğrenci Görüşme Formu ve Veli Görüşme Formu kullanılmıştır. Ölçme araçlarının geçerliği için literatür taraması ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Görüşme formlarıyla elde edilen verilerin analiz edilmesi sürecinde kodlayıcılar arası uyuma bakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenleri tahtada çoğunlukla bitişik eğik yazı kullanırken Türkçe öğretmenleri dik temel yazıyı kullanmayı tercih etmektedir. Ders kitaplarında ve ders araçlarında kullanılması gereken yazı tipi konusunda öğretmenler arasında bir görüş birliği olmadığı, velilerin ise dik temel yazı kullanılması gerektiği konusunda ortak bir görüş belirttikleri belirlenmiştir. Bitişik eğik yazı öğretiminde velilerin rolüne ilişkin olarak öğretmenler, velilerin bu yazıyı bilmedikleri için yanlış öğrettiklerini ve bu yanlışların düzeltilemediğini belirtmişlerdir. Ayrıca ilköğretim okullarında bitişik eğik yazı uygulamalarının devam ettirilmesinin gerekliliği konusunda da öğretmenler arasında görüş birliği olmadığı tespit edilmiştir.


Anahtar kelimeler


Cursive italic handwriting, teachers, students, parents.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Acat, B. ve Özsoy, U. (2006). "Ses Temelli Cümle Yöntemiyle İlkokuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler". Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (14-16 Nisan 2006) Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, s.15-35.

Akyol, H. (2008). Türkçe İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Akyol, H. ve Duran, E. (2010). "Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), 817-838.

Akyol, H. ve Temur, T. (2008). "Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Cümle Yöntemiyle Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Okuma Yazma Becerilerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 80-985.

Arslan, D. ve Ilgın, H. (2010). "Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 19-92.

Aytan, T., Güney, N. ve Gün, M. (2010). "İlköğretim Birinci Kademede Bitişik eğik yazı Öğretiminde Karşılaşılan sorunlar ve Çözüm Önerileri". 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) Bildirileri, Elazığ: Fırat Üniversitesi s.1111-1114.

Başaran, M. (2006). "İlkokuma Yazma Öğretimi Sürecinde Öğrencilerin Yaptıkları Yazım Yanlışları". Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi (14-16 Nisan 2006) Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi, s.109-114.

Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazıda Yaptıkları Hatalar. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bulut, P. ve Aköz, Y. (2010). "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bitişik Eğik Yazı Yazma Özelliklerinin Değerlendirilmesi". 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) Bildirileri, Elazığ: Fırat Üniversitesi, s.173-180.

Büyüköztürk, Ş.. (2008). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları

Çelenk, S. (2002). "İlk Okuma Yazma Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Öğretmen Görüşleri". İlköğretim-Online, 1(2), 40-47. http://www.ilkogretim-online.org.tr. (erişim tarihi: 15.01.2011).

Çetinkaya, Ç. (2006)." İlköğretim Birinci sınıf Ebeveynlerinin 2004 Birinci sınıf Türkçe Programına İlişkin Görüşleri". VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum(2-4 Mayıs 2008) Bildirileri, Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi, s.708-711.

Çiftçi, F. (2005). "İlk Okuma Yazma Programı ve Öğretiminin Değerlendirilmesi". Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu (14-16 Kasım, 2005) Bildirileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, s. 146-158.

Doğan, B. (2007). "Denizli İli İlköğretim Okullarında Çalışan Birinci sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli cümle Yöntemine İlişkin Görüşleri". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 85-97.

Duran, E. (2009). Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Durukan, E. ve Alver, M. (2008). "Ses Temelli Cümle Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5), 275-289.

Erdoğan, T. ve Gök, B. (2009). "Türkçenin Anadili Olarak Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve bu sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler: Ankara Örneği". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3(36), 1-16. http://egitim.cu.edu.tr/efdergi. (erişim tarihi: 30.04.2011).

Erkal, M. ve Albayrak, M. (2010). "Çocukta Estetik Duygunun Gelişimi, Harf ve Rakamların Yazılışlarındaki Yanlışlıklar". e-dergi.atauni.edu.tr (Erişim Tarihi: 20.04.2011).

Göçer, A. (2008). Etkinlik Temelli İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Güneş, F. (2007). Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Keskinkılıç, K. ve Keskinkılıç, S. B. (2007). Türkçe ve İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

MEB (2005). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar). Ankara: MEB Yay.

Miles M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. London: Sage Publication

Sidekli, S., Coşkun, İ. ve Gökbulut, Y. (2008). "İlköğretim Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerileri". VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum(2-4 Mayıs 2008) Bildirileri, Çanakkale: 18 Mart Üniversitesi, s.700-703.

Şahin, A. ve Akdal, D. (2010). "Öğretmenlerin Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaştıkları Problemler". 9. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010) Bildirileri, Elazığ: Fırat Üniversitesi s.157-161.

Turan, M. (2010). "Birinci sınıf Öğretmenlerinin Ses Temelli Cümle Yöntemi ve Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri". Milli Eğitim, 187, 8-22.

Turan, M. ve Akpınar, B. (2008). "İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma-Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi". Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 121-138.

Turan, M., Güher, Ö. ve Şahin, Ç. (2008). "Sınıf Öğretmenlerinin Yazı Türlerine İlişkin Görüşleri". VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyum(2-4 Mayıs 2008) Bildirileri, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yay., s.683-686.

Yangın, B. (2006). "Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Altı Yaş Grubundaki Öğrencilerin İlk okuma ve Yazmaya Hazırlanmalarına Yönelik Bilgileri ve Görüşleri". SDÜ Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 161-175.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, M., Yıldırım, K. ve Ateş, S. (2009). "Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Tahtasına Yazdıkları Yazıların Okunaklılık Bakımından Öğrencilere Model Olmadaki Uygunluğu". Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2),75-88.