Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde Gayrimüslim Kadınlar/ Non-Muslim Womens in Republic Period Turkish Story

Ensar Kesebir
3.445 586

Öz


Özet

 

Tanzimat döneminde kaleme alınan roman ve hikayelerde gördüğümüz kimi karakteristik özelliklerin Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayesinde de devam ettiği görülür. Örneğin kimi gayrimüslim kadınların metinlerde “gayr-i ahlakî” bir konumda verilmeleri bu devamlılığa işaret eder. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi'de ve Nabizade Nazım'ın Zehra'da yaptığı gibi Hüseyin Rahmi, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Nahit Sırrı ve Haldun Taner gibi yazarlarımız da Müslüman-Türk kadınının şahsında canlandıramayacağı ahlaksız kadın tipini gayrimüslim kadınları kullanarak oluştururlar. Çalışmamızda Cumhuriyet dönemi Türk hikayesindeki gayrimüslim kadınların cazibeli oluşları ve gayr-i ahlakî tip olarak neden onların seçildiği tartışıldı. Ayrıca çalışmada, cazibedar gayrimüslim kadınlardan yazarların okuyucuya olumlu olarak sundukları karakterler de yorumlandı. Kimi cazibedar gayrimüslim kadınların masum, mazlum, merhametli ve şefkatli oldukları gözlendi. Dolayısıyla çalışmada, Cumhuriyet dönemi Türk hikayesindeki gayrimüslim kadınlar, olumlu ve olumsuz olanlar şeklinde iki alt başlık halinde değerlendirildi.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Hikayesi, Kadın, Cinsellik, Gayrimüslimler.

 

Abstract

Tanzimat period novels and stories written some of the characteristics that we see in the story continued in the Republican Turkish seen. For example, some non-Muslim women in the texts “immoral” refers to a location continuity be given. Ahmet Mithat Efendi “Felatun Bey ile Rakım Efendi” and Nabizade Nazım “Zehra” as did Huseyin Rahmi, Yakup Kadri, Resat Nuri, Nahit Sırrı ve Haldun Taner like our authors Muslim-Turkish women in the shape of Muslim women were not portrayed depraved type of women using the form. In our study, the period of the Republic of Turkey consist of a charming story of women in the non-Muslim and the non-moral reasons such as their selected topics were discussed. Also in this study, charming non-Muslim women writers offer readers the characters are interpreted as positive. Some charming non-Muslim womens were observed to be innocent, merciful and compassionate. Therefore, in the study, non-Muslim women in Republican Turkish story, in the form of positive and negative ones were evaluated in two sub-headings.

 

Keywords: Turkish Story, Women, Sexuality, Non-Muslims.

 


Anahtar kelimeler


Türk Hikâyesi, Kadın, Cinsellik, Gayrimüslimler.

Tam metin:

PDF

Referanslar


ABASIYANIK, Sait Faik (1982). Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Bilgi Yayınevi, 5. Baskı, İstanbul.

Ahmet Mithat (2009). Jön Türk, Lacivert Yayınları, İstanbul.

BİLBAŞAR, Kemal (1939). Anadolu'dan Hikayeler, Türkiye Basımevi, İzmir.

GÖKÇEK, Fazıl (2000). “Tanzimat Dönemi Roman ve Hikayelerinde Kadın Erkek İlişkilerinin Düzenlenişi İle İlgili Bazı Tespitler”, Türk Yurdu, Sayı: 153-154, Mayıs-Haziran, s. 126-132.

GÜLENDAM, Ramazan (2006). Türk Romanında Kadın Kimliği, Salkımsöğüt Yayınları, Konya.

GÜNTEKİN, Reşat Nuri (1960). Tanrı Misafiri, İnkılap Kitapevi, İstanbul.

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (1947). Meyhanede Hanımlar, Hilmi Kitapevi, 2. Baskı, İstanbul.

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (1972). Tünelden İlk Çıkış, Oya Matbaası, İstanbul.

GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi (1998). Cadı Çarpıyor, Şakavet-i Edebiyye, (Hazırlayan: Kemal Bek), Özgür Yayınları, İstanbul.

KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri (1981). Millî Savaş Hikayeleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

KORAY, Kenan Hulusi (1944). Bir Yudum Su, Kenan Matbaası, İstanbul.

KUDRET, Cevdet (1991). Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 3, İnkılap Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

OKAY, Orhan (2005). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı, Dergah Yayınları, İstanbul.

OKAY, Orhan (2008). Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Dergah Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.

ÖRİK, Nahit Sırrı (1997). Kırmızı ve Siyah, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.

Sabahattin Ali (1973). Değirmen, Dağlar ve Rüzgar, Bilgi Yayınevi, 4. Baskı, Ankara.

TANER, Haldun (1970). Hikayeler (Yaşasın Demokrasi, Tuş, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu), Bilgi Yayınevi, Ankara.

TANPINAR, Ahmet Hamdi (2005). Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, İstanbul.

YEŞİM, Ragıp Şevki (1932). Beni Yakan Bir Ateş Var, Şirketi Mürettibiye Matbaası, İstanbul.

YÜCEBAŞ, Hilmi (1964). Bütün Cepheleriyle Hüseyin Rahmi Gürpınar, İnkılap ve Aka Kitabevi, İstanbul.