Öğrencilerin Hazırbulunuşluk Düzeylerinin Sınıf Yönetimine Etkisine Yönelik Öğretmen Görüşleri/Teachers' Opınıons Regardıng The Effects Of Students' Readıness Levels On Classroom Management

Habib Özgan, Aykar Tekin
8.679 2.739

Öz


Özet

Okullar; öğretmen, öğrenci, program gibi birçok öğenin ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesi ile oluşan örgütlerdir. Okulların işleyişi bu temel öğelere bağlıdır. Günümüzde öğretmenlerce öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal hazırbulunuşluk düzeylerinin istenen düzeyde olmaması, özellikle sınıf yönetiminde büyük bir sorun olarak dile getirilmektedir. Bu çalışmada, öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmek ve hazırbulunuşluk düzeyinin sınıf yönetimi süreçlerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmada öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerindeki yetersizliğin temel nedenlerini belirlemek ve ulaşılan bulgular doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmek hedeflenmektedir. Çalışma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırma kapsamında Gaziantep ilinde görev yapan 24 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler öğrencilerinin istenen hazırbulunuşluk düzeyinde olmadığını belirtmiş, bunun sebebi olarak; öğrenci, veli, öğretmen, program, çevre, araç-gereç, yönetici vb. kaynaklı etkenleri göstermiştir. Araştırma sonucunda, öğrenci hazırbulunuşluk düzeyindeki eksikliklerin öğretmenlerin sınıf yönetim sürecini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğrenci Hazırbulunuşluk Düzeyi, Sınıf Yönetimi

Abstract

Schools are organizations that are composed of many factors like teacher, student, program etc. coming together for their common purposes. Processing at schools depends on these basic elements. At present, the fact that students' cognitive and emotional readiness levels are not at required level has been mentioned by teachers as a big problem, especially in classroom management. In this study, it is aimed to present teachers' opinions about the readiness level of their students and search out the effects of these levels on teachers' classroom management process. Furthermore, in this study it is aimed to determine the essential reasons of the inadequacy of the students' readiness level and develop some suggestions for the solution. The study was conducted through the survey technique. In the framework of the study, 24 teachers working at schools in Gaziantep city were interviewed. The data were analyzed as descriptive analysis method was used. At the end of the research, the teachers indicated that students weren't at the required readiness level and as the reason of this they pointed out some factors based on student, parent, teacher, program, environment, equipment, manager, etc. As a result of the study, it was determined that the defects at students' readiness levels affected teachers' classroom management process negatively.

Key Words: Teacher, The readiness level of students, Classroom Management


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Balaban, M. ve Arslan, H. (2008). Milli Prodüktivite Merkezi. “Gaziantep'te Eğitimde Verimsizliğin Nedenleri Araştırması” (Gaziantep Şahinbey ve Şehitkamil İlçelerinde Bir Uygulama)

Bilgin, N. (2006) . Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çelikten M., Şanal M. ve Yeni Y. (2005). “Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri”. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 19, Yıl: 2005/2, 207-237.

Çelenk, S. (2003). “Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması”. İlköğretim Online, http://ilkogretim-online.org.tr/vol2say2/v02s02d.pdf (Erişim Tarihi: 12.03.2009)

Demirel, Ö. (2005). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Ekiz, D. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Küçükahmet, L. (2004) . Sınıf Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, D., Nalçacı, A. ve Erçoşkun, H. (2004). “İlköğretimde Değişen Planlar ve Karşılaşılan Problemler”. XΙΙΙ. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (6-9 Temmuz). Malatya: İnönü Üniversitesi.

Okul ve Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. (2007, Temmuz). http://www.bydigi.net/ diger-dersler/260595-okul-ve-sinif-yonetiminde-yeni-yaklasimlar.html (Erişim Tarihi: 11.03.2009)

Öğrenmeye Hazır Bulunuşluk. (2007, Ağustos). http://www.weblopedi.com/kpss_egitim_ bilimleri/ogrenmeye_hazir_bulunusluk-t9797.0.html (Erişim Tarihi: 12.03.2009)

Satoğlu, E. (2008). Ortaöğretim Kurumlarında Öğretmenlerin Karşılaştıkları Disiplin Sorunları ve Baş Etme Yolları. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sünbül, A. M. (2002). “İlköğretim 6. Sınıfta Bilişsel Giriş Davranışlarını Tamamlama Eğitiminin Öğrenci Başarılarına Etkisi”. Doğu Akdeniz Üniversitesi, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi. www.tef.selcuk.edu.tr/salan/sunbul/g/g7.doc (Erişim Tarih: 12.04. 2009)

Şama E. & Tarım K. (2007). “Öğretmenlerin Başarısız Olarak Algıladıkları Öğrencilere Yönelik Tutum ve Davranışları”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-154.

Şaşan, H. H. (2002). “Yapılandırmacı Öğrenme”. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 74-75, 49-52.

Topses, G. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Haber Bülteni, Çocuk İşgücü Araştırması, (2006). http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=482 (Erişim Tarihi: 14.04.2009)

Uçar, M. (1999). “İlköğretimde Ders Araç-Gereçleri Kullanımı Konusunda Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüksel A. ve Ergün M. (2009) “Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Çözüm Yolları”. http://www.egitim.aku.edu.tr/davranis.doc (Erişim Tarihi: 10.03.2009)