Biyoloji Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi/Evaluating Of Prospective Biology Teachers' Scientific Process Skills

Olcay Sinan, Muhammet Uşak
4.736 977

Öz


Özet

Bu çalışmada, biyoloji öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri incelenmiştir. Toplam 27 biyoloji öğretmen adayı biyokimya laboratuvar dersinde 4-5 kişiden oluşan gruplar halinde deneylerini yaparken, araştırmacı tarafından hazırlanan bir gözlem formu ile izlenmiştir. Bu öğrencilerin 3 tanesi ile de yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak gözlenen bilimsel süreç becerileri hakkında daha detaylı bilgi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ile ders geçme puanları arasında ilişki olup olmadığı korelasyon testi ile karşılaştırılmıştır. Genel olarak biyoloji öğretmen adaylarının biyokimya laboratuvar dersinde izlenen bilimsel süreç becerileri açısından oldukça iyi durumda oldukları ve bu beceriler ile öğrencilerin ders geçme puanları arasında olumlu bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise; öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Bilimsel Süreç Becerileri, Öğretmen Yetiştirme, Biyokimya laboratuarı

 

Abstract

This study examined prospective biology teachers' skills regarding scientific process. Using an observation form, the research observed 27 prospective biology teachers working in groups of 4 and 5 in a bio-chemistry lab. In order to have deeper and more detailed information about the scientific process, the researcher conducted semi-structured interviews with three students. A correlation analysis was conducted to examine if there was a relationship between scientific process skills and course achievement grades. Results revealed that, in general, the students had good scientific process skills and a positive relationship existed between scientific process skills and course achievement grades. Suggestions were provided in the last section of the study.

Key Words: Scientific Process Skills, Teacher Training, Biochemistry Laboratory

 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Anagün, Ş. S. ve Yaşar, Ş. (2009) “İlköğretim Beşinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesi”, İlköğretim Online, 8(3), 843-865.

Aydoğdu, B. ve Ergin, Ö., (2009) “Fen Ve Teknoloji Dersi “Yaşamımızdaki Elektrik” Ünitesine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi”, New World Sciences Academy 4(2), 296-316

Bağcı Kılıç, G. (2003), “Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS): Fen Öğretimi, Bilimsel Araştırma ve Bilimin Doğası”, İlköğretim-Online, Cilt 2, Sayı 1, 42-51

Bilgin, İ., (2006) “The Effects of Hands-On Activities Incorporating A Cooperative Learning Approach On Eight Grade Students' Science Process Skills And Attitudes Toward Science”, Journal of Baltic Science Education, 1 (9) 27-37.

Bliss, T. J., Dillman, A., Russell, R., Anderson, M., Yourick, D., Jett, M. and Adams, B.J. (2007). “Nematodes: Model organisms in high school biology”. The Science Teacher, 74 (4), 34–40.

MEB. (2010). Fen ve Teknoloji Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ (25.02.2010).

Germann, P. J., Haskins, S. and Auls, S. (1996). “Analysis of nine high school biology laboratory manuals: Promoting scientific inquiry”, Journal of Research in Science Teaching, 33 (5), 475–499.

Gültepe, M. B., Yıldırım, O., Sinan, O. (2008). “Solunum Sistemi Konusunun Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Öğretiminin 6. Sınıf Öğrenci Başarısına Etkisi”, İlköğretim Online Dergisi, 7(2), 522-536.

Huppert, J., Lomask, S. M., & Lazarowitz, R. (2002). “Computer simulations in the high school: Students'cognitive stages, science process skills and academic achievement in microbiology”, International Journal of Science Education, 24(8), 803-821.

International Study Center (2000) TIMSS 1999 (TIMSS-R) International science report. http://isc.bc.edu/timss1999i/publications.html (Şubat, 2010)

Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L. and Randall, R.J. (1951) “Protein measurement with the folin phenol reagent”, J.Biol.Chem. 193, 265–275.

Özden, Y. (2003) Öğrenme ve Öğretme (Geliştirilmiş Baskı), Pegem A Yayıncılık, Ankara.

Rollnick, M., Zwane, S., Staskun, M., Lotz, S. and Gren, G., (2001). “Improving pre-laboratory preparation of first year university chemistry students”. International Journal of Science Education. 23(10), 1053-1071.

Sinan, O. (2009). “Öğretmen Adaylarının Kimya ve Biyoloji Derslerinde Kullanılan Bazı Ortak Kavramları Tanımlamalarındaki Farklılıklar”, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 1-21

Tamir, P. (1997) “How are laboratories used?”, Journal of Research in Science Teaching, 14 (4), 311-316.

Tan, M. ve Temiz, B. K., (2003) “Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerinin Yeri ve Önemi” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(13) 89-101

Walters, Y. B. and Soyibo, K. (2001). “An analysis of high school students' performance on five integrated science process skills”, Research in Science & Technological Education, 19, 133-145.

Yaşar, Ş. ve Duban, N. (2009) “Sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına yönelik öğrenci görüşleri”, İlköğretim Online, 8(2), 457-475.

Yürümezoğlu, K. ve Oğuz-Ünver, A. (2009). “A Teaching Strategy for Developing the Power of Observation in Science Education”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 105-119