Probleme-Dayalı Öğrenmenin Matematik Öğretmen Adaylarının Ölçme Ve Vektörler Konularındaki Başarıları Üzerindeki Etkisi/Effect Of Problem-Based Learnıng On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers' Achıevements In Measurement And Vectors Topıcs

Gamze Sezgin Selçuk, Burak Karabey, Serap Çalışkan
3.531 870

Öz


Özet

Bu çalışmada, fizik ve matematik disiplinlerinin ortak ilgi alanına giren Ölçme ve Vektörler konularındaki bir PDÖ uygulamasının matematik öğretmen adaylarının bu konulardaki başarıları üzerindeki etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada, yarı deneysel öntest-sontest araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan toplam 66 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışma, bir deney ve bir kontrol olmak üzere iki grup ile yürütülmüştür. Çalışmanın uygulaması, 2010–2011 akademik yılının güz döneminde Genel Fizik I dersinde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda (n=30) yer alan öğrencilere “Ölçme” ve “Vektörler” konularında PDÖ yöntemiyle öğretim verilirken, aynı konuların öğretimi kontrol grubunda (n=36) geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, “Ölçme ve Vektörler Başarı Testi (ÖVBT)” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, standart sapma ve tekrarlı ölçümler için MANOVA testi kullanılmıştır. Sonuçlar, PDÖ yöntemi ile öğrenim gören öğretmen adaylarının adı geçen fizik konularındaki başarılarının, geleneksel yöntemlerle öğrenim gören öğretmen adaylarına göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmada, fizik öğretimine ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Probleme-Dayalı Öğrenme, Fizik Dersi, Matematik Öğretmen Adayları, Fizik Başarısı

Effect Of Problem-Based Learnıng On Pre-Servıce Mathematıcs Teachers' Achıevements In Measurement And Vectors Topıcs

Abstract

In this study, it is aimed to determine the effects of a PBL application related to Measurement and Vectors topics which are the common interest of both physics and mathematics disciplines on the achievements of pre-service mathematics teachers related to these topics. In the study, semi-experimental pre-test post-test research design was used. Totally 66 pre-service teachers who  study at Dokuz Eylül University, Buca Education Faculty, Mathematics Education Department participated into the study. The study was executed with two groups consisting of one experimental and one control group. The application of this study was performed in General Physics I Course given in Fall Semester of 2010-2011 academic year. Whereas the students existing in the experimental group (n=30) were instructed by using PBL method on “Measurement” and “Vectors” topics, instruction of the same topics were given to control group (n=36) by using traditional methods. Data of the study were collected by “Measurement and Vectors Achievement Test (MVAT)”. In data analysis, frequency, percentage, mean, standart deviation, and MANOVA test for repeated measurements were used. Results have  displayed that for the aforementioned physics topics, achievements of pre-service teachers who were instructed by PBL method are significantly higher than the pre-service teachers' who were instructed by traditional instruction methods. In the study, certain suggestions were given related to physics education and for future researches.

Key Words: Problem-Based Learning, Physics Lesson, Pre-Service Mathematics Teachers,   Physics Achievement


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akınoğlu, O. & Tandoğan, R.O. (2007). “The effects of problem-based active learning in science education on students' academic achievement, attitude and concept learning”. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1): 71-81.

Barrows, H.S. & Tamblyn, R.M. (1980). Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Springer.

Barrows, H.S. (1996). “Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview”. New Directions for Teaching and Learning, 68: 3-11.

Cantürk-Günhan, B. (2006). İlköğretim II. Kademede Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Cantürk-Günhan, B. & Başer, N. (2008). “Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Etkisi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1): 119–134.

Cerezo N., (2004). “Problem based learning in the middle school: A research case study of the perceptions of at-risk females”. Research in Middle Level Education Online, 27(1).

Chin, C. & Chia, L.G. (2004). “Problem-based learning: Using students' questions to drive knowledge construction”. Science Education, 88(5): 707-727.

Duch, B. (1996). “Problem-based learning in physics: The power of students teaching students”. Journal of College Science Teaching, 25(5): 326-329.

Fasce, E., Calderón, M., Braga, L., De Orúe, M., Mayer, H., Wagemann, H., & Cid, S. (2001). “Problem based learning in the teaching of physics to medical students. Comparison with traditional teaching”. Rev. Med. Chil., 129(9): 1031-1037.

Greeno, J. G., Collins, A. M., & Resnick, L. B. (1996). “Cognition and learning”. In D. Berliner and R. Calfee (Eds.), Handbook of Educational Psychology (pp. 15-41). New York: MacMillian.

Moust, J. (1998). “The problem-based education approach at the Maastricht Law School”. The Law Teacher, 32(1): 5-36.

Nopiah, Z.M., Zainuri, N.A., Asshaari, I., Othman, H., & Abdullah, S. (2009). “Improving generic skills among engineering students through problem based learning in statistics engineering course”. European Journal of Scientific Research, 33(2): 270-278.

Ram, P. (1999). “Problem based learning in undergraduate education”. Journal of Chemical Education, 76(11): 22-26.

Rhem, J. (1998). “Problem-based learning: An introduction”. The National Teaching and Learning Forum, 8 (1). Retrieved on 2 March 2010, from http://www.ntlf.com/html/pi/9812/pbl1.htm.

Savery, J.R. & Duffy, T.M. (1995). “Problem-based learning: An instructional model and its constructivist framework”. Educational Technology, 35(5): 31-38.

Schmidt, H.G. (1993). “Foundations of problem-based learning: Some explanatory notes”. Medical Education, 27: 422-432.

Sezgin Selçuk, G. & Şahin, M. (2008). “Probleme Dayalı Öğrenme ve Öğretmen Eğitimi”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24:12-19.

Sezgin Selçuk, G. (2010). “The effects of problem-based learning on pre-service teachers' achievement, approaches and attitudes towards learning physics”. International Journal of the Physical Sciences, 5(6): 711-722.

Sungur, S., Tekkaya, C., & Geban, O. (2006). “Improving achievement through problem based learning”. Journal of Biological Education, 40(4): 155-160.

Tarhan, L., Ayar-Kayali, H., Ozturk Urek, R., Acar, B. (2008). “Problem-based learning in 9th grade chemistry class: Intermolecular forces”. Research in Science Education, 38: 285-300.

Toluk, Z., Olkun, S. ve Durmuş, S. (2002). “Problem Merkezli ve Görsel Modellerle Destekli Geometri Öğretiminin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Düzeylerinin Gelişimine Etkisi”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitapçığı, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (16-18 Eylül 2002), 1118-1123.

Williams, B.A. (2001). “Introductory physics: A problem-based model”. In Duch B. et al. (eds) The Power of Problem-Based Learning: A Practical `How To' for Teaching Courses in Any Discipline, Sterling, VA: Stylus.

Van Kampen, P., Banahan, C., Kelly, M. McLoughlin, E., & O'Leary, E. (2004). “Teaching a single physics module through problem based learning in a lecture-based curriculum”, American Journal of Physics, 72 (6): 829–834.