Öğretmenlerin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi/ Evaluation Of Teachers Attitudes Towards Religious-Mystical Turkish Literature

Zafer Gürler
3.095 460

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en önemli unsuru ve öğretim programlarının uygulayıcıları olan Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı öğretimine ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır. Çalışmadaki veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen ve beşli likert tipinde 25 maddeden oluşan tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezi ile ilçelerindeki (Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman ve Mucur) ortaöğretim kurumlarında görev yapan 93 Türk dili ve edebiyatı öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı'na yönelik olumlu tutuma sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin tutumlarında cinsiyet, mezun olunan okul, lisansüstü eğitim, görev yapılan okul türü, kıdem, ders yoğunluğu, hizmet içi eğitim değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Edebiyat Öğretimi, Tutum, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

Evaluation Of Teachers Attitudes Towards Religious-Mystical Turkish Literature

Abstract

The purpose of this research is to reveal the attitudes, towards the teaching of religious-mystical Turkish Literature, of teachers who are practitioners of teaching, and are the most important element of education and schooling activities. Data of the research is gathered by using the attitude scale is consisted of likert type 25 items and developed by the researchers. The attitude scale was applied to 93 Turkish literature teachers who work in secondary education in Kirsehir province center and districts (Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman and Mucur) in the academic year 2008-2009. In the research, teachers' attitudes about teachings of religious-mystical Turkish language and literature teachers were found be positive. There is no significant difference at attitudes levels of the teachers related to gender, graduate school, post graduate education, seniority, lessons weekly and in-service training.

Key Words: Religious - Mystical Turkish Literature, Literature Teaching, Attitude, Turkish Language and Literature Teacher


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Açıkgöz, K. Ü. (2002). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yay.

Aytaç, G. (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yay.

Cemiloğlu, M. (2003). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Bursa: Alfa Yay.

Çetişli, İ. (2006). “Edebiyat Eğitiminde "Edebî Metin"in Yeri ve Anlamı”. Milli Eğitim, 169, 75-84.

Çetişli, İ. (2008). Edebiyat Sanatı ve Bilimi. Ankara: Akçağ Yay.

Ergen, N. (Yay. Haz.) (1986). Öğretim Kurumlarında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi ve Sorunları, IV. Öğretim Toplantısı. TED (Türk Eğitim Derneği) Ankara: Şafak Matbaası.

Eraslan, K. (1991). Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay.

Genç, İ. (2004). “Alımlama Estetiği ve Edebiyat Öğretimi”. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003) – Tebliğler (s. 303-314), Ankara: MEB Yay.

Güzel, A. (2006a). “Edebiyat Eğitiminde Amaçlar ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik ve Örnek Uygulamalar”. Milli Eğitim, 196, 85-105.

Güzel, A. (2006b). Dini-Tasavvufi Türk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yay.

Kantemir, E. (1976). Türkiye'de Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul: MEB. Yay.

Karakuş, İ. (2002). Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Anıttepe Yay.

Kavcar, C. (1993). “Yeni Türk Edebiyatı Öğretimi”, A.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, C: 26, S:1.

Köprülü, F. (1991). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: DİB Yay.

MEB. (2005). Ortaöğretim 9.10.11.12. Sınıflar Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı. Ankara: MEB Yay.

MEB. (2007). Ortaöğretim 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitapları. İstanbul: MEB Yay.

Milli Eğitim Dergisi (2006). Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı 169, Ankara: MEB Yay.

Özer B. (Ed.). (1991). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Eskişehir: A.Ü. AÖF. Yay.

Soysal, O. (1999). Türk Dili ile Türkçe Öğretmeninin El Kitabı. İstanbul: MEB. Yay.

Taşdelen, V. (2006). “Edebiyat Eğitimi: Hermeneutik Bir Yaklaşım”. Milli Eğitim, 196, 42-56.

Tatcı, M. (1997). Edebiyattan İçeri. Ankara: Akçağ Yay.

Zorbaz, K. Z. (2004). “2002 Yılında Gazetelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi Tartışmaları”. I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (15-17 Mayıs 2003) – Tebliğler (s. 320-328). Ankara: MEB Yay.