9. sınıf türk edebiyatı programı'nın eleştirel düşünme açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi/The Evaluatıon Of Turkısh Lıterature Currıculum For 9th Grade Accordıng To The Teachers' Perceptıons About Crıtıcal Thınkıng

Mehmet Kurudayıoğlu, Gamze Çelik
2.983 772

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı; Çanakkale il merkezinde ve ilçelerinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin 9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nı eleştirel düşünme açısından değerlendirmesidir.

Araştırma yöntemi olarak betimsel araştırma tekniklerinden tarama modeli seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla ölçek formu geliştirilmiştir. Ölçeğin ilk bölümü 8 maddeden oluşan “kişisel bilgiler” ölçeğidir.. İkinci bölümü ise; 55 maddeden oluşan “9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nda eleştirel düşünme becerisini öğretmen görüşlerine göre belirleme ölçeği” olarak hazırlanmıştır. Ölçek toplam 55 maddeden oluşmaktadır. Her bir maddenin karşısında da davranışın görülme sıklığını belirtmek için beşli bir seçenek verilmiştir. Bunlar en olumsuzdan en olumluya doğru ”kesinlikle katılmıyorum-kesinlikle katılıyorum” (1-5) biçiminde derecelenmiştir. Ölçeğin güvenirliği Cronbach Alpha ile belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısının .90 olduğu belirlenmiştir. Uygulanan ölçeğin tamamı güvenilir kabul edilmiş ve uygulanmıştır.

Araştırmada; 9. sınıf Türk Edebiyatı Programı'nın metin seçiminin eleştirel düşünme becerisi açısından, kısmen yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel düşünme, Türk edebiyatı, Eğitim.

The Evaluatıon Of Turkısh Lıterature Currıculum For 9th Grade Accordıng To The Teachers' Perceptıons About Crıtıcal Thınkıng

Abstract

The aim of this study is to make Turkish Language and Literature teachers in Çanakkale province centrum and districts evaluate Turkish Literature Program in terms of critical thinking.

Screening model as one of Descriptive Research Methods was used as the Research method. A survey form was developed for data collection. The first part of the survey including eight questions was prepared as "personal information" questionnaire and the second section consisted of 55 items as "determining vision of teachers on Turkish Literature Program of 9th classes in terms of critical thinking”. Survey consists of 55 items. Five options were given in front of each item to indicate the frequency of the behavior to be seen. These are rated from the most negative to the most positive as "I certainly do not agree- certainly agree" (1-5). Reliability of the inventory was identified with Cronbach Alpha. Reliability of the survey was found as .90. All the applied surveys were accepted completely as reliable and practiced.

At the end of the survey; text selection of Turkish Literature Program of the 9th classes was found to be partially sufficient in terms of critical thinking.

Key Words: Critical thinking, Turkish literature, Education.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akbıyık, C. (2002). Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Akademik Başarı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Akyüz, Y. (2007).Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S: 2007. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Apaydın, S. ve Çelik, G. (2010).Ortaöğretim Fen, Matematik ve Sosyal Alanlar Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı,16-18 Eylül, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, s.265-266.

Başaran, İ. E. (1983). Eğitime Giriş. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. A., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cüceloğlu, D. (1993) İyi Düşün Doğru Karar Ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çelik, G. (2010). 9. Sınıf Türk Edebiyatı Öğretim Programı'nın Eleştirel Düşünme Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demir, M. K. (2006). İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Derslerinde Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi,

Dikbaş, Y. ve Hasırcı Kaf, Ö. (2008). “Öğrenme Stretijeleri Öğretiminin ve Ders İşlenişinde Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi”. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 70.

Dutoğlu, G. ve Tuncel, M. (2008). “Aday Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1).

Gözütok, F. D. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Ekinoks Yayınevi.

Grosser, M.M. ve Lombard B.J.J. (2008). “The Relationship Between Culture and The Development of Critical Thinking Abilities of Prospective Teachers”. Teaching and Teacher Education. 24, 1364-1375. www.elsevier.com/locate/tate. (Erişim Tarihi: 03.11.2009).

Günhan, B ve Başer, N. (2009). “Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), s.451-482.

Güven, M. ve Kürüm, D. (2006). “Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”. Sosyal Bilimler Dergisi,1, s. 76.

Küçükahmet, L. (2001). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kürüm, D., (2002). Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Gücü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Anadolu Üniversitesi.

Mckendree, J. Carol S. ve Keıth S. (2002). The Role of Representation in Teaching and Learning Critical Thinking. Educatıonal Review, 54 (1), 57-66. http://dx.doi.org/10.1080/00131910120110884 (Erişim Tarihi: 16.12.2009)

Munzur, F. (1999). Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme (Edebiyat 1 ve 2 Örnekleri), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi.

Öner, S. (1999). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Eleştirel Düşünme ve Akademik Başarıya Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi.

Pithers, R.T. ve Rebecca S. (2000). “Critical Thinking in Education: A Review”, Educational Research, 42 (3), 237-249, http://dx.doi.org/10.1080/001318800440579 ( Erişim Tarihi: 17.12.2009).

Sönmez, V. (2002). Eğitim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Şen, Ü. (2009). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 1 (2), 70.

Şengül, C. ve Üstündağ, T. (2009). “Fizik Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Eğilimi Düzeyleri ve Düzenledikleri Etkinliklerde Eleştirel Düşünmenin Yeri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 237-248.

Titiz, M. T. (2001). Ezbersiz Eğitim Yol Haritası. Ankara: Pegema Yayıncılık.