İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Hazineleri Üzerine Bir İnceleme/An Investıgatıon On The Elementary 7th Grade Students' Vocabulary In Wrıtıng

Murat Özbay, Kadir Kaan Büyükikiz, Yusuf Uyar
3.994 1.132

Öz


Özet

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin kelime hazinelerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmada öğrencilerden kendilerine verilen altı konudan birini seçerek bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Yazılan kompozisyonlarda öğrencilerin kullandıkları kelime hazinesi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmanın verileri ilköğretim 7. sınıfa devam eden 394 öğrencinden toplanmıştır. Verilerin analizinde SCP 4.07 ve SPSS 15.0 programları kullanılmıştır. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Öğrencilerin kelime hazinesi, cinsiyet, okul öncesi eğitim alma, sosyoekonomik düzey ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kelime hazinesi, kelime bilgisi, kelime sıklığı, yazılı anlatım, Türkçe eğitimi

Abstract

The aim of this study is to investigate 7th grade elementary school students' vocabulary according to some variables. In this research, the students were asked to write a composition by selecting a topic out of six subjects which were given them. Vocabulary which was used in their written compositions was investigated in terms of various variables.  The data were gathered from 394 7th grade students. SCP 4.07 and SPSS 15.0 were used for analyzing the data. Findings of this research assert that students' vocabulary shows statistically significant difference in terms of sex, taking kindergarten education, socioeconomic degree, and academic success.

Key Words: Vocabulary, word knowledge, word frequency, written expression, Turkish education 


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Aksan Doğan (1996). Türkçenin Sözvarlığı, Ankara: Engin Yayınevi

Allen, J. (1999). Words, words, words : teaching vocabulary in grades 4–12. USA: Stanhouse Publishers.

Baş, B. (2006). 1985-2005 Yılları Arasında Çocuk Edebiyatı Sahasında Yazılmış Tahkiyeli Metinlerin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Blachowicz, Camille L. Z.; Fisher, Peter J.; Watts-Taffe, Susan (2005). “Integrated Vocabulary Instruction: Meeting the Needs of Diverse Learners in Grades K?5” Learning Point Associates/North Central Regional Educational Laboratory

Cesur, O. (2005). (Kastamonu İlinde Bir İnceleme) Pansiyonlu İlköğretim Okulu Öğrencileri Üzerinde Kelime Serveti Araştırması. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Culham, R. (2003). 6+1 Traits of Writing: The Complete Guide Grades 3 and up. USA: Scholastic Professional Books.

Çıplak, M. (2005). Uşak Merkez İlköğretim 5., 8. ve 11. Sınıfların Yazılı Kelime Hazinesinin Belirlenmesi. Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ergin, M. (1998). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Ivie, S. D. (1998). “Ausubel's Learning Theory: An Approach To Teaching Higher Order Thinking Skills”. High School Journal, Vol. 82, Issue 1 (Html versiyon: EBSCOHost, Erişim Tarihi, 30/09/2010)

Irvin, J. L. (1990). Vocabulary Knowledge: Guidelines for İnstruction. What Reserch Says to the Teacher. Washington DC: National Education Association. (Veri tabanı: Eric / ED 319001)

İnce, H. G. (2007). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Taşıdıkları Sosyo-Kültürel Özellikler İle Kelime Hazinelerinin İlişkisi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi. (18-20 Haziran Adana)

İpekçi, A. (2005). İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Kelime Serveti Üzerine Bir Araştırma. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Karaalioğlu, S. K. (1987). Yazmak ve Konuşmak Sanatı Kompozisyon. İstanbul: İnkılap Kitabevi

Karakuş, İdris (2000). Türkçe Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. Ankara: Sistem Ofset Yayınları.

Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Koltun, H. ; Biemiller A. (1999). Metacognition of Vocabulary Knowledge: A Preliminary Study. Annual Meeting of American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada April 19-23, 1999).

Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.

Korkmaz, Z. (2003) Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kurudayıoğlu, M. (2005). İlköğretim II. Kademe Örgencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Min,H.T.; Hsu W.S. (2009). “The Impact of Supplemental Reading on Vocabulary Acquisition and Retention with EFL Learners in Taiwan”. Journal of National Taiwan Normal University: Humanities & Social Sciences, 3 (1), 83-115.

Naggy, W. E.; Herman, P. A. (1984). Limitations of Vocabulary Instruction. Tecnical Report No 326 Urbana III., Center for the Study of Reading.

National Reading Panel (2000). Teaching Children To Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and Its Implications for Reading Instruction. Reports of the Subgroups.

Nelson, J.R.; Stage S. A. (2007). “Fostering the Development of Vocabulary Knowledge and Reading Comprehension Though Contextually-Based Multiple Meaning Vocabulary Instruction” Education and Treatment of Children, Vol. 30, No. 1

Özbay M. (2005). Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Ankara: Akçağ Yayınları

Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.

Perkins, P. G. (1982). Decoding Skill and Vocabulary Knowledge in Reading Comprehension, Florida: The Florida State University College of Education, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Robinson, M. (2005). Examining the Relationship Between Vocabulary Knowledge, Oral Reading Fluency, and Reading Comprehension. College of Education and the Graduate School of University of Oregon. Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Ruane, M. J. (2005). Essentials of Research Methods: A Guide to Social Science Research. USA: Blackwell Publishing.

Temur, T. (2006). İlköğretim 4 ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Yazı Dilindeki Kelime Hazinelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Tosunoğlu, M. (1999). “Kelime Servetinin Eğitim Öğretimdeki Yeri ve Önemi”, Millî Eğitim, S. 144, s. 71-73.

Ünsal, H. (2005) Afyon (Merkez) İlköğretim 5., 8. ve Ortaöğretim 11. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerisinde Geçen Aktif Kelimelerin Tespiti. Afyon: A.K.Ü.,Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

White, C. S. & Alexander P.A. (1988). “Effects of Age, Vocabulary Knowledge, Gender, Ethnicity and Socioeconomic Status on Young Childrens Analogy Performance”. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. (New Orleans, LA, April 5-9, 1988).