Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Nüfus Coğrafyası/Population Geography Of Turkish Republic Of Northern Cyprus

Ahmet Atasoy
4.727 4.595

Öz


Özet

Bu çalışmamızda “KKTC Nüfus Coğrafyası” konu edilmiştir. Bu başlık altında, Kıbrıs adasında Türk nüfusunun tarihî gelişimi, nüfus hareketleri, nüfusun dağılışı ve yoğunluğu ile nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri (nüfusun sağlık, eğitim, iktisadi faaliyet türleri, cins ve yapısı) ele alınmıştır.

Ulaştığımız sonuçlara göre, KKTC'nde nüfus, sürekli göç vermektedir. Nüfusun göç vermesinde, ülkenin siyasi durumu ve ekonomik ambargolar ile beşerî ve fizikî (özellikle kuraklık) faktörler etkili olmaktadır. Bu bakımdan ülke ekonomisi üzerindeki ambargolar kaldırılmaya çalışılmalı ve genç nüfusa istihdam oluşturulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Nüfus, nüfus artışı, nüfus hareketleri, göç, nüfus yoğunluğu.

Abstract

The subject of this paper is “Population Geography of TRNC”. Under this title, historical development of Turkish population in Cyprus Island, population movements, distribution of population and population density as well as social and economic characteristics of the population (i.e. health, education, economic activity types, sort and structure of the population) are discussed.

According to the results we have achieved, the population emigrates continuously. Such factors as the political condition of the country, economic embargos as well as humane and physical factors (particularly aridity) are influential on emigration of the population. In this regard the embargos on the national economy should be tried to be removed and young population should be provided employment.

Key Words: Population, population increase, population movements, immigration, population density


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Ahmetbeyoğlu, A., Afyoncu, E. (2000). Kıbrıs'ta Türkler, Tarih ve Tabiat Vakfı – Atlan Matbaacılık, Tarih Serisi, No:6, s.16, İstanbul

Alagöz, C, A, (1971). “Kıbrıs Tarihine Coğrafi Giriş”, MBKTK:1331 s.23

Altan, M.H., (2000), Kıbrıs'ta Rumlaştırma Hareketi, Milli Arşiv Yayınları No:1, s.84-98, KKTC

Atalay, İ. (1991), Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Yeniçağ Basım ve Yayın ISBN: 975-95527-3-6, Ankara

Bedevi, V., (1978). Tarih boyunca Kıbrıs Anadolu İlişkilerine Genel Bakış, s.28-30-33, Lefkoşa

Bilge, S. (1941). Le Conflit de Chypre Et Les Cypriotes Turcs, Ankara,

Constantin L-S. (1931), “La Turquie Kemaliste Et” İde'e Du Paete Balkaniquedans Les Enne'es 1925-1926 Revue des Etudes Sud-Est Europeennesc.XIX. 318-319.

Çevikel, N., (2000). Kıbrıs – Akdeniz'de Bir Osmanlı Adası (1570 -1878), 47 Numaralı Yayıncılık / Tarih – İnceleme Dizisi, İstanbul.

Çiçek, K. (1995). Osmanlılar Zamanında Kıbrıs Tarih ve Toplum, XXIII/136, İzmir

Çoruh, H., (2008). II. Mahmut Döneminde Kıbrıs'ın İdari, İktisadi ve İçtimai Yapısı (1808 – 1830) M.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.

Emecen, F.M. (2001). Kıbrıs'ta İlk Osmanlı İdari Yapılanması, “Dünden Bugüne Kıbrıs meselesi”, Tarih ve Tabiat Vakfı, ISBN: 975-6596-05-8, s.50, İstanbul

Gazioğlu, A.C., (2000). Kıbrıs'ta Türkler (1570-1878), 308 Yıllık Türk Dönemine yeni Bakış, Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP), s. 108-109, Lefkoşa

Georghallisdes, G.S. (1977). “Turkish and British Reactions to the Eigration of the cypriot Turks to Anatolia, 1924-1927”, Balkan Studies, c.XVIII ,

Gürsoy, C. (1971), Coğrafi Bakımdan Kıbrıs ve Türkiye Milletler Arası I.Kıbrıs Tetkikleri Kongresi, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü, Yay:36, Seri 1, Sayı 172, Ankara.

Halaçoğlu, Y. (2001), Osmanlı Döneminde İskan Politikası, Tarih ve Tabiat Vakfı, Atlan Matbaacılık ISBN:975-6596-05-8, s.41-42, İstanbul

İsmail, S., (1989) 1974 Öncesi ve Sonrası “Kıbrıs Türk Halkı”, ISBN:975-7639-20-0, Kastaş A.Ş. Yay. S.90, İstanbul

İsmail, S., (2000). 150 Soruda Kıbrıs Meselesi, Kastaş Yayınları, s.10,161, İstanbul

Karabulut, Y, (1988) "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Turizm". AÜ.DTCF. Dergisi Cilt:XXXII. Sayı:1-2. Ankara.

Tursan, N. (1978). Yunan Sorunu, Tarih ve Tabiat Vakfı, s.63, Ankara

Uçaral, R. (2001). Osmanlı Devletinin Kıbrıs'ı İngiltere'ye Devri “Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi”, Tarih ve tabiat vakfı Yay. No: 975-6596-05-8, s.121-158, İstanbul

İstatistik Yıllığı 2001 (2003). KKTC Başbakanlık DPÖ (Devlet Planlama Örgütü), İstatistik ve Araştırma dairesi, KKTC Devlet Basımevi, LEFKOŞA

Geçiş Yılı Programı. (1993). KKTC Başbakanlık Devlet Örgütü, Devlet Basımevi, Lefkoşa.

Geçiş Yılı Programı. (2003). KKTC Başbakanlık Devlet Örgütü, Devlet Basımevi, Lefkoşa

Genel Nüfus Sayımı. (1999). Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri KKTC Başbakanlık DPÖ, İstatistik ve Araştırma Dairesi, DİE Matbaası, Ankara

Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 2001. (2002). KKTC Başbakanlık DPÖ (Devlet Planlama Örgütü), İzleme ve Koordinasyon Dairesi, KKTC Devlet Basımevi, Ankara.

http://www.neu.edu.tr. (erişim tarihi:16.03.2010).

http://ekutup.2 dpt.gov.tr/harita/oik570.pdf (erişim tarihi:16.03.2010)