Antakya'nın Kent Kimliği Açısından İrdelenmesi/Examınatıon Of Antakya In Terms Of Urban Identıty

Şafak Kaypak
8.385 4.265

Öz


Özet

Toplumsal kurumların ve değerlerin oluşması ve bireysel hayata yansıması konusunda kentsel mekanların büyük önemi vardır. Zamanla bu değerler, kente bir kimlik kazandırmakta ve tarih boyunca adeta o kentin temel özelliğini gösteren bir boyuta taşınmaktadır. Hemen her dönemde, kentleşme, kentsel dönüşüm, turizm gibi temel konuların dile getirilmesi durumunda; kent kimliği, ön plana çıkmakta ve yapılacak faaliyetlerde etkili olmaktadır. Bugün kentlerin kendilerine özgü kimlikleri her zamankinden çok daha fazla önem arz etmektedir. Hatta kentlerin kendi kimliklerini ortaya koyabilmeleri için projeler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle, sosyal bilimciler tarafından çeşitli kentler üzerinde çalışmalar yapılarak; kentlerin yapısı, kültürü, kentsel alan kullanımı ve kentsel dönüşüm politikaları özenle vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, Hatay'ın Antakya özelinde, kentsel değişmelerin kent kimliğini nasıl etkilediği ve bunun sosyal, mekansal ve kültürel yansımaları irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Kimlik, Kent Kültürü, Kent Kimliği

 

Abstract

Urban spaces are important In the formation of social institutions and values, and its reflectin  on the individual life. In time these values give an identity to the city and throughout the history they are carr,ed to another dimension showing the main features of that city. In almost every era, if urbanization, urban transformation and tourism are the subject matter, the urban identity and the activities to be carried out are in the foreground. Today, the identities peculiar to the cities are of more importance than ever before. Even people try to develop projects in order for the cities to reveal themselves. In other words, social scientists work on different cities, carefully emphasizing urban structure, culture, urban land use, and especially urban transformation. In this study, the case of Antakya, Hatay, urban changes in how it affects the identity of the city and its social, spatial and cultural implications will be examined.

Key Words: City, Identity, Urban culture,  Urban Identity


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Aktaş, İ. (2009). “Kentlerin Kimliği”. 12 Mayıs 2009, http://www.haber7.com/haber/20090512/Kent-kimligi.php Kent kimliği, (Erişim Tarihi 10.08. 2009).

ATSO (Antakya Ticaret ve Sanayi Odası) (2005). Hatay Sosyo - Ekonomik Rapor 2005, Antakya.

ATSO (Antakya Ticaret ve Sanayi Odası) (2006). Hatay Sosyo - Ekonomik Rapor 2006, Antakya.

Aslanoğlu, R. (1998). Kent, Kimlik ve Küreselleşme. Bursa: Asa Kitabevi Yayını.

Bilgin, N. (1994). Kimlik Sorunu. İzmir: Ege Yayıncılık.

Bookchin, M. (1992), Kentsiz Kentleşme. (Çev. Burak Özyalçın), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bumin, K. (1990). Demokrasi Arayışında Kent.. İstanbul: Ayrıntı İnceleme Dizisi. Büyük Larousse, 13. Cilt.

Canatan, K. (1995). Bir Değişim Süreci Olarak Modernleşme. İstanbul: İnsan Yayınları,

Castells, M. (1997), Kent, Sınıf, İktidar. (Çev: Asuman Erendil). Ankara: Bilim ve Sanat Yayını.

Çizgen, N. (1994). Kent ve Kültür. İstanbul: Say Yayınları.

Çubuk M. (1998). “Çağdaş Kentsel Kültür Mirası”. Kentsel Koruma-Yenileme ve Uygulamalar Sempozyumu, Sunuşlar-Sonuçlar ve Bir Değerlendirme. İstanbul.

Demir, A. (1996). Çağlar Boyu Antakya. İstanbul: Akbank Yayınları.

Demir, C. (2006). “Kentsel Kimliği Geliştirme Sürecinde Mekansal Model Tasarımı ve Kent Plancılarının Rolü”. TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

Doğan, İ. (1995). Sosyoloji, Kavram ve Sorunlar, Ankara: Sistem Yayıncılık.

Doğruel, F. (2005). İnsaniyetleri Benzer. İstanbul: İletişim Yayınları.

Eraydın A. (1996). “Mekan Organizasyonuna İlişkin Değişen Paradigmalar”, Toplum ve Bilim, Sayı:64–65, Birikim Yayınları, İstanbul: s.53–57.

Güvenç, B. (1999). İnsan ve Kültür. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Harvey, D. (1997). Postmodernliğin Durumu. (Çev. Sungur Savran). İstanbul: Metis Yayınları.

Işık, O. (l994). “Globalleşme Süreci ve Kentin/Kentliliğin Değişen Anlamları”. Birikim Dergisi, Sayı 68–69.

İktisadi Araştırmalar Vakfı (1994). Hatay İlinin Ekonomik Kalkınması, İstanbul

Kızıldağlı, E. (1964). Antakya Kapılarında. İstanbul: Doğruluk Matbaası.

Kalaycıoğlu, M. (2001). Hatay Halk Bilimi II, İ Hatay: İhsan Ofset.

Karakurt, E. (2006). “Kentsel Mekanı Düzenleme Önerileri, Modern Kent Planlama Anlayışı ve Postmodern Kent Planlama Anlayışı”. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F., Ocak – Haziran.

Karpuz, H. Sert; E; Akgün, G ve Kahraman, T (2005). “Küreselleşme Sürecinde Değişen Kent Kavramı”. www.planlama.org, (Erişim Tarihi: 22.05.2009).

Kartal, K. (1978). Kentleşme ve İnsan. Ankara: TODAIE Yayınları, No.175.

Kaya, E. (2004). Kentleşme ve Kentlileşme, İstanbul: İlke Yayıncılık.

Keleş, R. (1996). Kentleşme Politikası. Ankara: İmge Yayını, 3. Baskı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2007). Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007–2013), Ankara:T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, No:3085.

Kürkçüoğlu S. (2007), http://www.sanliurfasembol.com/ydetay.php?id=210, 13.08.2007, (Erişim Tarihi. 10.08. 2009).

Laborit, H. (1990). İnsan ve Kent. (Çev. Bertan Onaran), İstanbul: Payel Yayınevi.

Önem, B., Kılınçaslan, İ. (2005) “Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik”. İTÜ Dergisi/ Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Cilt:4 Sayı:1, 115-125.

Özdemir, R. (1994). “Osmanlı Döneminde Antakya'nın Fiziki ve Demografik Yapısı - 1709-1860”. Belleten, LVII, s. 119-157.

Parlak B. (2002). “Avrupa Birliği Perspektifinden Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim İlişkileri”. (Ed. B.Parlak- H.Özgür). Türkiye'de Yerel Yönetimler, Bursa: Alfa Kitabevi, s.39–72.

Pustu, Y. (Tarihsiz), “Küreselleşme Sürecinde Kent: Antik Siteden Dünya Kentine”. Danıştay Dergisi, Sayı 60.

Sahillioğlu, H. (1991). “Antakya” İslam Ansiklopedisi, İstanbul. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, s.230–232.

Tatlıdil, E. (1992), “Kent Sosyolojisi Kuram ve Kavramlar”. Sosyoloji Dergisi, EÜ. Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı 3.

Tatlıdil, E. (1994). “Türkiye'de Kentleşme ve Kentleşmede Kimlik Sorunu”, 2000'li Yıllarda Türkiye'deki Toplumsal ve Kültürel Dönüşümler Sempozyumu,14–16 Aralık 1994, Abant: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu.

Tekeli, İ. (1982). Kentleşme Yazıları, Ankara: Turhan Kitabevi.

Tekeli, İ. (1991). “Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler”, Kent Planlaması Konuşmaları, Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayını, s. 79-89.

Tekeli, İ. (1992). Belediyecilik Yazıları, İstanbul: ULA-EMME Yayını.

Tekeli, İ. (1993). “Kent Planlaması ve Katılım Üzerine Düşünceler”, Planlamaya Katılım Türkiye'de 14. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.

Tekin, M. (1993). Hatay Tarihi. Antakya: Hatay Kültür Turizm ve Sanat Vakfı Yayını.

Tezcan, M. (1995). Sosyoloji, Temel Kavramlar. Ankara: Feryal Matbaası.

T.İ.K. Hatay Bölge Müdürlüğü Verileri: Aralık 2008 Yılı İl İlçe ve Köy Nüfus Bilgileri

Tunçer, M. (2008). “Ankara'da Kentsel Kimlik Oluşumu, Değişimi, Bu Bağlamda Kentsel Koruma ve Dönüşüm Projeleri”. Ankara: TMMOB, Mimarlar Odası Ankara Şubesi.

Ulu, A. ve Karakoç, İ. (2004). “Kentsel Değişimin Kent Kimliğine Etkisi”, İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını.

Yurt Ansiklopedisi (1981). Hatay. İstanbul.

http://www.hatay.gov.tr. (Erişim Tarihi: 11.05.2009)

www.hepimizbiriz.com/forum/st-pierre-kilisesi-antakya-t-1124.html, (Erişim Tarihi: 14.05.2009)

http://www.neredennereye.com/turkiye/hatay/,(Erişim Tarihi: 11.05.2009)

http://www.solencol.com/b10.htm. (Erişim Tarihi: 11.05.2009).