Öğretmenlerin Performans Görevlerinin Verilme Gerekçelerine İlişkin Algı Düzeyleri/Teachers' Perspectıves On The Reasons For Gıvıng Students Performance Tasks

Özlem Doğan Temur, Nida Bayındır, Hatice Zeynep İnan
2.827 598

Öz


Özet

Performans görevleri, öğrencilere gerçek yaşamda karşılaşabilecekleri problem durumlarını sunan, derslerde işlenen kazanımları pekiştiren ve öğrencilerin hem mekan hem de mekandan bağımsız olarak üst düzey zihinsel becerilerinin geliştirilmesini sağlayan etkinliklerdir. Yapılandırmacı anlayış çerçevesinde yeni değerlendirme yaklaşımlarından biri olan performans değerlendirmede öğrencilerin karmaşık yapılardaki bazı görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu yüzden bu görevleri veren öğretmenlerin özellikle performans görevlerine ilişkin algıları ve yeterlikleri önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin verdikleri performans görevlerini veriş amaçlarını ortaya koyabilmektir. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılında Kütahya il merkezinde görev yapan okulöncesi ve ilköğretimde görev yapan 120 öğretmen üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenlerin %65,8'i performans görevlerinin yararına inanmakta ve bu görevlerin sayısal olarak objektif olarak değerlendirilmesi için sınıfla sınırlandırılması gerektiğini düşünmektedir.

Anahtar Sözcükler: Performans; Performans görevi; Okulöncesi; İlköğretim.

 

Abstract

Performance task is a work which supports students' learning and enhances their cognitive skills by providing both contextual and noncontextual problems. It provides students opportunities to work on real-life problems. Performance assessment, which is based on a constructivist approach, is one of the most important assessment ways in which students are expected to resolve sophisticated problems. Accordingly, it is essential to understand teacher perspectives of performance tasks and their capability of using performance tasks effectively in classrooms. The aim of the current study is to understand why teachers give students performance tasks. The current study involved 120 preschool and elementary school teachers who work in Kütahya in 2008-2009 Education year. The results of the research showed that 65,8 percent of the teachers believe in the importance of performance tasks. Moreover, teachers think that the number of performance tasks conducted by students should be limited so that they can achieve objective assessment of students' learning.

Keywords: Performance; Performace tasks; Preschool; Elementary school.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Aslanoğlu, E.A. (2006). Performansa dayalı durum belirleme için performans görevleri seçme. Eğitimde Çağdaş Yönelimle III. Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu. Özel Tevfik Fikret Okulları.

Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Davies, M. A. ve Wavering, M. (1999). Alternative assessment: New directions in teaching and learning. Contemporary Education, 71(1), 39-45.

Dochy, F, ve McDowell, L, (1997). Assessment as a tool for learning. Studies in Educational Evaluation, 23(4), 279-298.

Goshen Central School District Goshen, [GCSDG]. (September 2007). Homework guidelines, www.gcsny.org/district/Publications/HomeworkGuidelines.pdf Erişim tarihi: 15. 04. 2009

Gür, H. (2003). Ev ödevi yapma stillerinin akademik başarıya etkisi. http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=99 Erişim tarihi: 15. 04. 2009

MEB İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı ve Klavuzu. (2005). Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.

Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Basım). Ankara: Alkım Kitapevi.

Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının değerlendirilmesi. Ankara: Pegem Yayınları.

Mehrens, W.A., Popham J. W. ve Ryan, J.M. (1998). How to prepare students for performance assessments. Educational Measurement: Issues and Practice, 17(1), 18-22.

Mokhtari, K., Yellin, D., Bull, K. ve Montgomery, D. (1996). Portfolio assessment in teacher education: Impact on preservice teachers' knowledge and attitudes. Journal of Teacher Education, 47(4), 245-252.

Yücel, A. (2008). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde verilen performans ödevleri hakkında öğretmen–veli öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Reynolds, C. R., Livingston, R. B., ve Wilson, W. (2006). Measurement and assessment in education. Pearson Education Inc.

Spady, W., ve Marshall, K. (1991). Beyond traditional outcomes-based education. Educational Leadership, 49, 67-72.

Stiggins, R.J. (1994) Student-centered classroom assessment. New York: Merrill Publishing Co.

Uzunboylu, H., ve Hürsen, Ç. (2008). Eğitim programları ve değerlendirilmesi. Ankara: Öğreti Yayınları.