İlköğretim 5. Sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi/The Descrıptıon Of The Relatıonshıp Between The Socıo-Economıcal Grades And Theır Values In Socıal Studıes Lesson Of The Prımary School Students In

İsmail Gelen, Ali Yılmaz, Mehmet Kurtulmuş
3.991 651

Öz


Özet

Bu araştırmada, “ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sosyo ekonomik düzeyleri ile sosyal bilgiler dersinde kazandıkları değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi” amaçlanmıştır. Araştırma korelasyonel bir çalışma olup, Hatay il merkezinde bulunan 32 ilköğretim okulu arasından rastgele örnekleme metodu ile seçilen 5 ilköğretim okulunda öğrenim gören 140 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla, 36 maddeden oluşan likert tipi bir anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde korelasyonel istatistik tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sosyo ekonomik düzeyleri ile değer kazanım düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, araştırma kapsamında bulunan değerlerin kazandırılması sürecinde, öğrencilerin değerleri edinmeleri bakımından sosyo ekonomik düzeylerinden çok süreçle ilişkisi olan diğer faktörlerin göz önünde bulundurulması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Değer, değer kazandırma süreci, sosyo-ekonomik düzey, sosyal bilgiler

Abstract

In this research, we intend to assign the specification of the relationship between the socio-economical grades and their values in social studies lesson of the primary school students in the 5th grades. This resaarch is a correlative work ond carries out on 140 students from five different schools in Hatay city center who are chosen by randomly exemplification method. For the purpose of collecting the data it is used a type of likert questionnaire of which consist 36 items. For the analysis of data the tecnique of statistics correlation is used. At the end of the reserch it is identified a positive-directional-slight relationship between the socio-economic grades of the students and their valuation of the obtainment grades. According this to this result, at the process of the obtainment of the valuation which is at the extent of the research, with the regard of the students' obtainment of the valuation, considering the different factors which are relevant to the process is more important than socio-economical grades.

Key Words: Value, the process of the obtainment of the valuation, socio-economical grades, social studies


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının II. Kademedeki Gerçekleşme Derecesinin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Arweck, E & Nesbitt, E. (2004). “Values education: The Development And Classroom Use Of An Educational Programme.” British Educational Research Journal Vol. 30, No. 2.

Bacanlı, H. (1999). Duygusal Davranış Eğitimi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara

Baydar, P. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri ve Bu Süreçte Yaşanılan Soruların Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Büyüköztürk, Ş.; Çakmak, E. K.; Akgün,Ö. K.; Karadeniz,F.;Demirel,F. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, PegemA Yay., Ankara

Doğanay, A. (2006).Değerler Eğitimi. Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi (Edt: Cemil Öztürk). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ekşi, H. (2003). “Temel İnsanî Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım: Karakter Eğitimi Programları.” Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt:1. Sayı:1. 79–96.

Halstead, J. M. ve Taylor, M. (2000). “Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research.” Cambridge Journal of Education. 30, 2. p 169–202.

KağıtçıbaşI, Ç. (1972). “Sosyal Değişmenin Psikolojik Boyutları.” Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, İstanbul

Kalaycı, Ş. (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara. Asil yayıncılık

Karaduman, M. (1985). 15–19 Yaşlarındaki Lise Öğrencilerinin Değer Sıralaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Kim Suh, B.,Traiger, J. (1999). “Teaching Values Through Elemantory Social Studies And Literatrue Curricula. Education.” Vol:119, Issue 4. 723–727

Koç, K. (2007), İlköğretim 7. Sınıflarda Okutulan Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinde öğrenciye Kazandırılması Amaçlanan Evrensel Değerlere İlişkin Tutumlar Üzerinde öğretim Sürecinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ

Kurtulmuş, M. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Kazandırılmasında Kullanılan Değer Analizi Yaklaşımının Etkililiğinin Belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hatay

Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. Bantom books

Mentiş, A. (1997), İlköğretim Birinci Aşama Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçlarının Gerçekleşme Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana

Sevinç, M. “Türkiye'de Bayrağa Saygısızlık Konusu” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 62-1

Turan, S. ve Aktan, D. (2008). “Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler.” Bahar Dergisi. Cilt:6 , Sayı:2