Bitkilerde Fotosentez Ve Solunum Kavramlarının Öğretiminde Tga (Tahmin Et-Gözle-Açıkla) Stratejisinin Kullanımı*/Usıng The Predict-Observe-Explain (Poe) Strategy To Teach Of Concetps Photosynthesıs And Respıratıon In Plants

Kadir Bilen, Mustafa Aydoğdu
6.886 1.844

Öz


Özet

Bu çalışmanın amacı genel biyoloji laboratuvarında bitkilerde fotosentez ve solunum konusunda “Tahmin Et-Gözle-Açıkla” (TGA) stratejisine dayalı hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal başarıları ve tutumlarına etkisini doğrulama laboratuvar yaklaşımı ile karşılaştırarak araştırmaktır. Bu araştırmanın örneklemini, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören ve 2007- 2008 öğretim yılında güz döneminde Genel Biyoloji Laboratuvarı I dersini alan “122” 2. Sınıf, öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler, fotosentez ve solunum konusu ile ilgili bir “Kavram Başarı Testi” ve “Biyoloji Laboratuvarı Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Analiz sonuçları, TGA stratejisine dayalı laboratuvar yaklaşımı ile hazırlanan etkinliklerin, fen bilgisi öğretmen adaylarının kavramsal başarılarına ve biyoloji laboratuarına karşı tutumlarına etkisinin anlamlı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: TGA Stratejisi, Solunum, Fotosentez, Kavramsal Başarı, Tutum

Abstract

The purpose of this study was to compare the effects of a verification laboratory approach with laboratory instruction designed based on “Predict-Observation-Explain” (POE) strategy on pre-service science teachers' development of conceptual achievement and attitudes in the general biology laboratory. In this study, the sample consisted of 122 pre-service teachers who took the General Biology Laboratory I course at the Pamukkale University, Faculty of  Education, Department of Science Education. The research was realized in fall semester of 2007-2008 academic year. The data was obtained with instruments which include “Concept Achievement Test” related the units of photosynthesis and respiration  in plants and “Attitude Test” towards biology laboratory. Results of the analyses showed that the effect of laboratory instruction designed based on POE strategy on development of conceptual achievement and  attitudes toward biology laboratory

Key Words: POE Strategy, Respirration, Photosynthesis, Conceptual Achievement, Attitude


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology, A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Ayas, A., Çepni, S., Turgut, F., Johnson, P. (1997). Kimya öğretimi. YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi-Öğretmen Eğitimi Dizisi, Ankara: YÖK.

Bahar, M. (2003). “A Study of Pupils' Ideas About the Concept of Life” Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 11, No: 1, 93-104.

Cohen, L. ve Mannion, L. (1998). Research methods in education. 4. Baskı, London: Routledge Press.

Chiappeta, E. L. &T. R. Koballa (2002). Science Instruction in the Middle and Secondary Schools.

Chew, C. (2008). “Effects of Biology-Infused Demonstrations on Achievement And Attitudes in Junior College” Physics.EdD Thesis. The University of Western Australian. Education of Faculty.

Cleminson, A. (1990). “Establishing and Epistemological Base for Science Teaching in The Light of Contemporary Notions of The Nature of Science and of How Children Learn Science”. Journal of Research in Science Teaching, 27(5), 429-445

Çalık, M. (2003). “Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Çözeltilerle İlgili Kavramları Anlama Seviyelerinin Karşılaştırılması”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü.Trabzon.

Çimer, O. S. and Çakır, İ. (2008). “Using The Predict-Observe-Explain (POE) Strategy to Teach The Concept of Osmosis”. XIII. IOSTE SYMPOSIUM 21-26 September- IZMIR

Ebenezer, J.V. ve Fraser, M.D. (2001). “First Year Chemical Engineering Students' Conception of Energy in Solution Processes: Phenomenographic Categories for Common Knowledge Construction”. Science Education, 85, (509-535).

Kanlı, U. (2007). “7E Modeli Merkezli Laboratuvar İle Doğrulama Laboratuvar Yaklaşımlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kearney M. & Treagust, D.F. (2001).”Constructivism as a Referent in the Design and Development of a Computer Program Using Interactive Digital Video to Enhance Learning in Physics”. Australian Journal of Educational Technology, 17(1), 64-79.

Kearney, M., Treagust, D., Yeo, S., & Zadnik, M. (2001). “Student And Teacher Perceptions of The Use of Multimedia Supported Predict-Observe-Explain Tasks To Probe Understanding”. Research in Science Education, 31(4), 589-615.

Kearney, M. & Wright, R. (2002). “Predict-Observe-Explain Eshell. Learning Designs” Web: http://www.learningdesigns.uow.edu.au/tools/info/t3/ (May 2007)

Kearney, M. (2004). “Classroom Use of Multimedia Supported Predict-Observe-Explain Tasks in A Social Constructivist Learning Environment”. Research in Science Education, 34(4), 427-453

Konuk, M. ve Kılıç, S. (2002). “Konya İli Lise Öğrencilerinin Osmoz ve Difüzyon Konusundaki Kavram Yanılgıları”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Eylül, Ankara

Köse, S., Coştu, B. ve Keser, Ö. F. (2003). “Fen Konularındaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi: TGA Yöntemi ve Örnek Etkinlikler”. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1): 43–53.

Köse (2004). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Haritalarıyla Verilen Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi”, Fen Bilimleri Enstitüsü. Trabzon, KTÜ(Yayınlanmamış Doktora Tezi).

Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Kavak, N. (2002). “Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Etkili bir Öğretim Yöntemi – Tahmin Et – Gözle – Açıkla – “Buz ile Su Kaynatılabilir mi?”. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 16-18 Eylül, Ankara.

Küçüközer, H. (2008). “The Effects of 3D Computer Modelling on Conceptual Change About Seasons and Phases of the Moon”, Physics Education. (43), 632-636

Lazarowitz, R. and Penso, P. (1992). High School Students' Difficulties in Learning Biology Concepts. Journal of Biological Education, 26(3), 215-223.

Liew, C.-W., & Treagust, D. F. (1995). “A Predict-Observe-Explain Teaching Sequence For Learning About Students' Understanding of Heat And Expansion of Liquids”. Australian Science Teachers' Journal, 41(1), 68-71.

Liew, C., & Treagust, D. F. (1998). “The Effectiveness of Predict-Observe-Explain Tasks in Diagnosing Students' Understanding of Science And in Identifying Their Levels of Achievement”, The Annual Meeting of The American Educational Research Association (San Diego, CA, April 13-17, 1998), 22.

McMillan, J.H. (2000). Educational Research: Fundamentals for the Consumer, USA: Longman.

Mthembu, Z.P. (2001). Using Predict, Observe and Explain Technique to Enhance Students' Understanding of Chemical Reactions. Unpublished Paper (ongoing research). University of Natal King George V Natal.

Palmer, D. (1995). “The POE in The Primary School: An Evaluation”. Research in Science Education, 25(3), 323-332

Russell, D., Lucas, K., & Mcrobbie, C. (1999). “Microprocessor Based Laboratory Activities as Catalysts For Student Construction of Understanding in Physics”. The Annual Meeting of The Australian Association For Research in Education, Melbourne, Australia.

Russell, D. W., Lusac, K. B., & Mcrobbie, C. J. (2003). “The Role of The Microcomputer-Based Laboratory Display in Supporting The Construction of New Understandings in Kinematics”. Research in Science Education, 33(2), 217-243.

Sungur, S., Tekkaya, C. ve Geban, O. (2000).” Lise Öğrencilerinin İnsanda Dolaşım Sistemi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi”. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi, 23-25 Haziran, Ankara.

Tao, P. & Gunstone, R. (1997). “The Process of Conceptual Change in 'Force And Motion”', ERIC Document, ED 407 259.

Tao, P. K., & Gunstone, R. F. (1999). “The Process of Conceptual Change in Force And Motion During Computer-Supported Physics Instruction” Journal of Research in Science Teaching, 36, 859-882.

Tekin, S. (2008). “Kimya Laboratuarının Etkililiğinin Aksiyon Araştırması Yaklaşımıyla Geliştirilmesi” Kastamonu Eğitim Dergisi 16, 2, 567-576.

Tekin, S. (2006). “Tahmin-Gözlem-Açıklama Stratejisine Dayalı Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri Tasarlanması ve Bunların Öğrenci Kazanımlarına Katkılarının İrdelenmesi”. VII. Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Gazi Üniversitesi. 07-09 Eylül 2006 Ankara.

Tekkaya, C., Çapa, Y. ve Yılmaz, Ö. (2000). “Biyoloji Öğretmen Adaylarının Genel Biyoloji Konularındaki Kavram Yanılgıları”. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 18: 37-44

Windschitl, M. & Andre, T. (1998). “Using Computer Simulations to Enhance Conceptual Change: The Roles of Constructivist Instruction and Student Epistemological Beliefs”. Journal of Research in Science Teaching, 35(2), 145-160

White, R. & Gunstone, R. (1992). Probing Understanding. London And New York: The Falmer Pres.

Wu, Y.T. ve Tsai, C. (2005). “Effects of Constructivist-Oriented Instruction on Elementary School Students' Cognitive Structures”. Journal of Biological Education, 39 (3), 113-120.

Yeşilyurt, M., (2003). Yükseköğretim Temel Fizik Laboratuar Uygulamalarında. Bütünleştirici Yaklaşım, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon

Yılmaz, M. ve Ayas, A. (2004). “Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Asit-Baz ve İndikatör Kavramlarını Anlama Seviyelerini Tespit Etmede Tahmin Gözlem- Açıklama (POE) Metodunun Web Ortamında Kullanılması”. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yip, D. Y. (1998). “Teachers' Misconceptions of the Circulatory System”, Journal of Biological Education, 32, 3 207-216.