Avrupa Birliği'nin Komşu Bölgelere Yönelik Siyasal Açılımı: Avrupa Komşuluk Politikası/The Polıtıcal Inıtıatıve Of The European Unıon Towards Neıghbourıng Regıons: European Neıghbourood Polıcy

A. Sait Sönmez
3.310 517

Öz


Özet

Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa Birliği (AB) iki önemli politikaya yoğunlaşmıştır: siyasal bütünleşme ve genişleme. Bu iki politikanın doğal bir sonucu olarak AB bir yandan sıkı bir entegrasyon politikası izlemiş, diğer yandan genişleyerek yeni bölgelere komşu olmuştur. Özellikle 2004 ve 2007 yıllarında 12 yeni üyenin AB'ye üye olmalarıyla beraber genişlemenin doğu ayağı önemli ölçüde tamamlanmıştır. Ancak son genişleme dalgası ile komşu olunan bu bölgeler, AB için bir takım fırsat ve tehditler içermektedir. Fırsatlardan yararlanmak ve tehditleri asgari düzeye indirgemek için AB tarafından Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) geliştirilmiştir. Çalışmada ekonomik siyasi ve güvenlik gerekçeleriyle AB'nin komşu bölgelere yönelik geliştirdiği politikalar analiz edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupalılaştırma.

 

Abstract

After the Cold War, European Union(EU) has concentrated on two fundamental policies: Political Integration and Expansion. Consequently, EU has both followed a strict integration policy and started having neighbouring borders to new regions. Particularly with the accession of 12 new members in 2004 and 2007, EU has mainly completed the east part of the expansion. However, the new neighbouring regions keep both opportunities and dangers for EU. Eroupean Neighbourhood Policy has been developed for evaluating the opportunities and   minimizing the dangers. The following study is analyzing the political, economic and security policies that EU has developed.

Keywords: European Union, European Neighbourhood Policy, Europeanisation.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Altunışık, M. (1997), “Avrupa Birliği'nin Yeni Akdeniz Politikası ve Türkiye”, (der.) Atilla Eralp, Türkiye ve Avrupa, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Attina F., (2004) “European Neighboarhood Policy and the Building of Security Around Europe”, Fulvio Attina, Rosa Rossi (der.), European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, Catonia.

Biçer, S. (2003), “Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası ve Barselona Süreci”, (der.) Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, İstanbul: Boyut Kitapları.

Canbolat İ., (2002), Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi ve Gemişleme Sürecinde Türkiye ile İlişkiler, İstanbul: Alfa Yayınları, 3. Baskı.

Emerson M. ve diğ. (Mart 2007), “European Neighbourhood Policy Two Years on: Time Indeed for an ENP Plus”, CEPS Policy Brief, No : 126.

Hatipoğlu E. , (2005), “Avrupa Komşuluk Politikasının Güney Kafkasya Boyutu”, Okan Yeşilot (der.), Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya, , İstanbul: Kitabevi Yayınları.

Hatipoğlu, E. (2004-2005), “Yeni Komşuluk Politikasının Avrupa Birliği (AB)-Rusya İlişkilerine Etkisi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 23.

Hatipoğlu, E., (2004) “Daha Geniş Avrupa: Avrupa Birliği (AB)'nin Komşu Ülkeler Politikasının Analizi”. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, Cilt:12, Sayı:1-2.

Kahraman, S. (Kış 2005), “The European Neighbourhood Policy: The European Unions New Engagement Towards Wider Europe”, Perceptions: Journal of International Affairs, Cilt: 10, Sayı: 4.

Primatora, A., “In Search of Distinct Trancks for Non-EU Europe and the European Neighbourhood”. http://www.cls-sofia.org/en/media/-300.html erişim (20.03.2010)

Rossi, R. (2004), “The European Neighbourhood Policy In Perspective”, Fulvio Attina, (der.) Rosa Rossi, European Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, Cantania.

Smith, K. (2005), “The Outsiders: the European Neighbourhood Policy”, International Affairs, Cilt: 81, Sayı:4.

Ülger, İ. (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme: Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu, İstanbul: Gündoğan Yayınları.