İlköğretim Okullarında Büyük Sınıfların Yönetiminde Karşılaşılan Sınıf İçi Sorunlara Öğretmen Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma/Research On Teacher Attıtude Concernıng In-Class Problems Encountered In The Management Of Upper Grades In Prımary Educatıon Scho

Ayhan Seyfullahoğulları
3.739 1.736

Öz


Bu araştırmanın amacı, büyük sınıfların yönetiminde karşılaşılan sorunların önem derecesinin ve bu sorunlara ilişkin öğretmen görüşlerine etki eden demografik faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada, eğitim-öğretim ortamında büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlar, önem derecesi ve sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımının çeşitli demografik değişkenlerle ilişkisi incelenmiştir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin çeşitli demografik özellikleri incelenmiş, büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlar ve önem dereceleri friedman testi ile belirlenmiş ve son olarak tek yönlü MANOVA analizi ile büyük sınıflarda karşılaşılan sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımına etkisi olan demografik değişkenler ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; yanındakilerle konuşmak, söz almadan konuşmak, derse hazırlıksız gelmek, dersi dinlememek, arkadaşlarının dikkatini dağıtmak, arkadaşlarıyla tartışmak, arkadaşlarıyla kavga etmek en önemli karşılaşılan sınıf içi sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer yandan sınıf içi sorunlara öğretmen yaklaşımı üzerinde etkili olan demografik değişkenlerin ise “öğrenci sayısı” ve “mezun olunan okul” olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Sınıflar, Tek Yönlü MANOVA Analizi.

Research On Teacher Attıtude Concernıng In-Class Problems Encountered In The Management Of Upper Grades In Prımary Educatıon Schools

Abstract

The purpose of this research is finding out the degrees of significance of the problems encountered in the management of upper grades and signifying demographic factors which affect teacher views concerning these problems. In this study, in-class problems encountered in education-instruction environment in upper grades, their degrees of importance and the relationship between teacher approach for in-class problems and various demographic variables have been considered. For this purpose, first various demographic features of those teachers who work in primary education schools have been studied, the in-class problems encountered in upper grades and their degrees of importance have been determined through Friedman Test and finally the demographic variables which have effects on teacher approach for the in-class problems encountered in upper grades have been revealed through One-Way MANOVA Analysis. According to the findings obtained, talking to desk-mates, talking without permission, becoming unprepared for the lesson, not listening to the teacher, distracting classmates' attention, arguing with classmates and quarreling with classmates are the most frequent in-class problems. On the other hand, the demographic variables which are influential on teacher approach for in-class problems are the number of students and the schools which teachers graduated from.

Key Words: Upper grades, One-Way MANOVA Analysis


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akyüz, Y. (1992). “Öğretmen yetiştirme”, 12. Milli Eğitim Şurası, 18-22 07.1988, Ankara: MEB TTK Başkanlığı.

Aydın, A. (2000). “Sınıf Yönetimi”, Alfa Kitabevi, İstanbul.

Balkı, E. (2003). “Çağdaş Sınıf Yönetiminde Bilişim Teknolojileri ve Kullanımı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı İnsan Kaynakları Yönetimi Programı Projesi.Konya.

Başar, H. (2003). “Sınıf Yönetimi”, Ankara: Anı Yayıncılık.

Celep, C. (2002). “Sınıf Yönetimi ve Disiplini”. Ankara: Anı yayıncılık.

Charles, C.M. (1992). Building classroom discipline: from models to practice. London, Longman.

Demir, K. (2000). “Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar”, Ankara: Anı Yayıncılık.

Erden, M. (2005). “Sınıf Yönetimi”, İstanbul: Alkım yayınevi.

Güçlü, N. (1998). “Sınıfta Etkili Öğrenci-Öğretmen İletişiminin Kurulması”, Gazi Üniversitesi GEF Dergisi. Cilt:18. Sayı: 2. (61-64).

İlgar, L. (1996). “Sınıf Yönetimi,. İstanbul: Beta.

Jin, L. ve Cortazzi, M. (1998). “Dimensions of dialogue: large classes in China”, İnternational Journal of Educational Research, 29. p.739.

Johnson R.A.; D.Wicherrn, (1998). 'Applied Multivariate Analysis' Prentice Hall., New Jersey.

Karasar N.,(1998). “Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s:77-79.

Kepenekçi, K.Y.,(2000). “İnsan Hakları Eğitimi”, Anı Yayıncılık, Ankara.

Özden Y.,(1999). “Eğitimde Yeni Değerler”, PegemA Yayıncılık, Ankara.

MEB. 2001 Yılı Başında Millî Eğitim. İnternetten 08 Nisan 2010'da elde edilmiştir: http:/www.meb.gov.tr

Öğülmüş, S. ve Özdemir, S. (1995). “Sınıf ve Okul Büyüklüğünün Öğrenciler Üzerindeki Etkisi.” Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı: 2,s:261-271.

Öztürk, B. (2003). “Sınıfta istenmeyen davranışların önlenmesi ve giderilmesi, Sınıf Yöne¬timi içinde”. (Ed.) E. Karip, Ankara: Pegem,s. 138..

Pehlivan, İ. (2002). “Alternatif Okullar”, Ankara: Pegem A yayıncılık.

Sarp, N. (2000). “Okullarda Çocuklara Uygulanan Disiplin Yöntemleri Ne Olmalıdır?.” Çukurova ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı:18, s.116.

Seferoğlu, S. S. (2004). “Öğretmenlerin hizmetiçi eğitiminde yeni yaklaşımlar”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1,83-95.

Stevens, J.(1986). 'Applied Multivariate Statistics for Social Sciences', Lawrence, Erlbourn Associate,Inc.,New Jersey .

Thompson, D. ; S. Sharp, (1994). Improving schools:establishing and integrating whole school behavior policies, London, David Fulton Publishers.

Tezcan, M. (1998). “Toplumsal Değişme ve Eğitim”. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Tutkun, Ö. F. (2003). “Sınıfta Yerleşim Düzeni”, (Ed. Z. Kaya). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A yayıncılık, s.139.

Uludağ, Z. ve Odacı, H. (2002). “Eğitim Öğretim Faaliyetlerinde Fiziksel Mekan”, Millî Eğitim Dergisi, Sayı: 153-154.

Yaman, E. (2006). “Eğitim sistemindeki sorunlardan bir boyut: büyük sınıflar ve sınıf yö¬netimi”, Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi,261-274.

Yaman, H. (2009). “İlköğretim Türkçe dersi programının kalabalık Sınıflarda uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 329- 359.

Yıldırım B. (2003). “Sosyolojik Yapı ve Öğretmenlik”. (Ed. M. Karslı) Öğretmenlik Mesleğine Giriş-Alternatif Yaklaşım- Ankara: Öğreti Yayınları, s:261-274.