Avrupa Birliği'nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye'de Hukuki Yapi Ve Istanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamalari/European Unıon's Strategy For Local Publıc Companıes Legal Structure In Turkey And Istanbul Metropolıtan Munıcıpalıty Experıences

Yüksel Demirkaya
3.185 1.024

Öz


Özet

Yerel kamu şirketlerin Avrupa Birliği ve Türkiye'deki hukuki yapıları ve örnek uygulamaları konusunda genel bir değerlendirme ve inceleme yapan makale üç temel bölüme ayrılmaktadır. Birinci bölümde yerel kamu şirketlerinin tanımı ve görev alanları konusunda özet bir değerlendirme yapılmaktadır. İkinci bölümde ise Avrupa Birliğinde yerel kamu şirketlerinin hukuki yapısı ve AB rekabet hukuku kurallarının etkisi incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de yerel kamu şirketlerinin hukuki yapısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yerel Kamu Şirketleri, Yerelleşme, Alternatif Hizmet Araçları

 

EUROPEAN UNION'S STRATEGY FOR LOCAL PUBLIC COMPANIES LEGAL STRUCTURE IN TURKEY AND ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY EXPERIENCES

Abstract:

This article examines local public companies under three main headlines in European Union and in Turkey. First of all it provides a summary analysis on the definition and duties of local public companies in general. Secondly, it examines European Union's policy for local public companies and EU Competition Law effect. Finally, the article evaluates legal structure in Turkey for local public companies and İstanbul Metropolitan Municipality experiences.

Key Words: Local Public Companies, Localization, Alternative Service Providers.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Arıkan, Y.E. (2004). “Bütünleşen Avrupa'da Yerel Yönetimler,” Görüş Dergisi, Mart Sayısı, TÜSİAD.

Berk, A. (2003). “Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri,” Sayıştay Dergisi, Sayı 49

Canatan, B. (2001). Yerellik İlkesi, Ankara: Galeri Kültür Yayınevi.

David, H. (1998). Publis Enterprise in Europe, PSIRU Report, no: 9803-U-Eur-Pubent.doc.

Demirkaya. Y. (2009). “Uluslararası Yerel Yönetim Birliklerinin Etkileri: Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı” (UCLG), Özgür, H., Baykal, T., Kamu Yönetimi Araştırmaları (Türkiye ve ABD`den Örneklerle Cevre, Kent ve Kent Yönetimi), Ankara: Detay Yayıncılık.

Genç, S. “Belediye Şirketlerinin Denetlenmesi”, http://www.stratejikboyut.com/article (Erişim Tarihi 01.12.2007)

Kitchen, H. (2006). “Local Government Enterprises”, (Ed. M.Bird, R., Vaillancourt, F. Perspectives on Fiscal Federalism, Washington DC: The World Bank.

Köse, H. Ö. (2000). “Belediyelere Bağlı Katma Bütçeli Kuruluşların Denetimi Sorunu,” Sayıştay Dergisi, Yerel Yönetimler Özel Sayısı.

Pollitt, M. (1995). Ownership and Performance in Electrical Utilities, Oxford University Pres

Tekeli, İ., İlkin, S. (2003). Avrupa Birliği, Türkiye ve Yerellik, İstanbul: IULA-EMME Yayını.

Toprak, Z. (2006). Yerel Yönetimler, (6. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tortop, N., Aykaç, B., Yayman, H., Özer, M.A. (2006). Mahalli İdareler, Ankara: Nobel Yayınları.

Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Sayılı Belediye Kanunu

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

CEEP (2004). Deauville Declaration, 2004/EL-10, October 29th.

CEEP, (1999). Local Public Companies in the 15 Countries of the EU and in Norway.

DPT (2001).Yerel Yönetimler Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara

EU (2006), Vienna Declaration.

EU (2009), Protocol on Services of General Economic İnterest in the Appendix of the Treaty of Lisbon.

EU Green Paper (2004). On Publıc-Prıvate Partnershıps And Communıty Law On Public

European Commission (2001). European Governance, A White Paper, Brussels.

European Commissions (2007). Communication on Services of General Interest, Including Social Services of General Interest: A New European Commitment, COM, 2007, 724endg.

European Council (1980). Commission Directive 80/723/EEC of 25 June 1980 on the transparency of financial relations between Member States and public undertakings, in Article 2.

European Council (1993), Conclusions of the Presidency (Copenhagen Report).

European Parliament (1996). Public Undertakings and Public Service Activities in the EU: Directorate-General for Research, Economic Affairs series W-21.

İBB (2009). Ulaşım Daire Başkanlığı Aralık 2009 Raporu

OECD (1998). Public Management Reform and Economic and Social Development, Paris: PUMA.

PSPRU 2009 Database

Treaty of Rome, 1957

Treaty of Lisbon, 2009

Treaty of Maastrich, 1993

Treaty of Amsterdam, 1999