Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Pazarlama Algısı: Bir Vakıf Ve Bir Devlet Meslek Yüksek Okulu'nda Uygulama/Vocatıonal School Students' Overall Perceptıon Toward Marketıng: An Implemantatıon In A State And A Prıvate Unıversıty

Tufan Özsoy, Levent Gelibolu
3.723 785

Öz


Özet

Öğrencilerin tutum ve beklentilerinin tespiti; pazarlama müfredatının geliştirilmesi, ders içeriklerine uygun materyallerin belirlenmesi ve uygun öğretim tekniklerinin yaygınlaştırılması adına önem taşımaktadır. Pazarlamanın ana bilim dalı olarak öğrencilere çekici hale getirilmesi, yıllardır tartışılan bir konu haline gelmiştir (Hughstad 1997; LaBarbera ve Simonoff 1999). Bölüm ve ders seçiminde işletme öğrencilerinin finans ve muhasebe gibi aktif ve maddi (somut) alanlarla ilgilendikleri gözlenmiştir (Nulty ve Barrett 1996). Bu alanlardaki sınıflar daha faal, doğru ve yanlış olarak ayrılabilecek niteliğe sahip ve kuramsal olmayan yapısıyla, öğrencilerin ilgisini çekmektedir (Camey ve Williams, 2004). Öğrencilerden bir geri bildirim niteliğinde olan bu çalışma ile biri devlet diğeri vakıf olmak üzere iki farklı üniversitede, pazarlama dersi alan meslek yüksek okulu öğrencilerinin pazarlamaya yönelik algı, tutum ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: MYO, Öğrencilerin Pazarlama Algısı

VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS' OVERALL PERCEPTION TOWARD MARKETING: AN IMPLEMANTATION IN A STATE AND A PRIVATE UNIVERSITY

Abstract

Determination of students' perception, attitudes and behaviors about marketing discipline carries importance for developing marketing curriculum, determining proper lecture materials and also disseminating of modern educational techniques. Positioning marketing as an attractive discipline for students has been a topic of discussion for many years (Hughstad 1997; LaBarbera ve Simonoff 1999). When it comes to selecting courses and lectures, business students often prefer disciplines that are active and concrete such as finance and accounting (Nulty ve Barrett 1996). The classes in these majors have more active, hands-on assignments with answers that are clearly right or wrong (Camey ve Williams, 2004). Vocational School students from a state and a private university who take marketing lectures were included in this research. It is aimed to determining the students' overall perception, attitudes and behaviors toward marketing as a discipline. The  results of this research could give  a feedback to marketing lecturers.

Key words: Vocational School, Marketing Perception of Students


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynaklar

Alkibay,S. (1995). Satışçılık Mesleğinin Üniversite Öğrencilerine Göre Bugünkü Konumu, Pazarlama Dünyası Dergisi, İstanbul, Yıl:9, Sayı:54.

Camey, J. P. ve Williams, J.K.. (2004). “Selling Principles: Influencing Principles of Marketing Students' Perceptions of and Attitudes toward Marketing as a Discipline”, Journal of Marketing Education, Vol.26 No.2.

Cebula, R. J., Jerry Lopes (1982). “Determinants of student choice of undergraduate major field”. American Educational Research Journal,19, 303.

Ferrell, Linda, Gonzalez, G. (2004). “Beliefs and Expectaitons of Principles of Marketing Students”. Journal of Marketing Education, Vol.26(2), 116-122.

Gren, K.(1994). After the boom: Management majors in the 1900s. New York: McGraw-Hill Primis.

Hughstad, P. (1997). “Marketing the marketing major”. Journal of Marketing Education, 19(1),4-13.

Hurdle, P.M. (2004). “Exploring marketing students' classroom expectations”. Proceedings of the American Marketing Association, 15.

Jaju, A., ve Kwak, H.. (2000). Learning preferences of marketing students. In Proceedings of AMA Winter Educators' Conference, edited by John P.Workman Jr. And William D. Perreault Jr., 243-50. San Antonio, TX: American Marketing Association.

Juric, B., Todd, S. ve Henry, J. (1997). “From the student perspective: Why enroll in an introductory marketing course?”. Journal of Marketing Education, 19.

Keillor, B. D., Bush,R.P ve Bush,A.J. (1995). “Marketing-based; strategies for recruiting business students in the next century”. Marketing Education Review , 5(3).

Kleine, S.S. (2002). “Enhancing students' role identity as marketing majors”. Journal of Marketing Education, 24(1).

Kohli, C. (1995). Analysis of pilot marketing program impact on change of major. Working paper, Fullerton: California State University.

LaBarbera, P. A. ve Simonoff, J.S.. (1999). “Toward enhancing the quality and quantity of marketing majors”. Journal of Marketing Education, 21 (1).

Milli Eğitim Bakanlığı. MEB. (2008), “2006-2007 Öğretim Yılı Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Öğrenci Sayıları”. http://yogm.meb.gov.tr/universiteler.htm (Erişim Tarihi: 12.08.2009).

Newell, S., J., Philip A. Titus ve J. S. West. (1996), “Investigating the undergraduate student decision-making process of selecting a business spacialization: A comparison of marketing and nonmarketing business students”, Journal of Marketing Education, 18.

Nonis, S. A., M. J. Philhours ve G. I. Hudson. (2006). “Where Does the Time Go? A Diary Approach to Business and Marketing Students' Time Use”. Journal of Marketing Education, 28(2).

Nulty, D. D. ve M. A. Barrett. (1996). “Transitions in students' learning styles”. Studies in Higher Education , 21.

O'Brien, E. M. ve K. R. Deans. (1995), “The positioning og marketing education: A student versus employer perspective”. Marketing Intelligence and Planning ,13(2).

Pride, W. ve O.C. Ferrell. (2005). Marketing basic concepts and decisions. Boston: Houghton Mifflin.

Schmidt, S.L., K. Debevec ve C. L. Comm. (1987). “Marketing majors' satisfaction with their college experience: Implications for strategic planning in marketing departments”. Journal of Marketing Education, 9.

Stafford, T.F. (1994). “Consumption values and the choice of marketing electives: Treating students like customer”. Journal of Marketing Education, 16.

Swanson, J. L. ve D.M. Tokar. (1991). College students' perceptions of barriers to career development. Journal of Voccational Behavior, 28(1):92-106.

Swenson, M. J., W. R. Swinyard, F. W. Langrehr ve Scott M.Smith. (1993). “The appeal of personal selling as a career: A decade later”. Journal of Personal Sellling and Sales Management , 13.

Teker, S. (1998) İşletmecilik Eğitiminde Dünya Standartlarına Ulaşılması, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, No:2, Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Tom, G., D. O'Grady ve S. Swanson. (1995). “The ethnocentric perspective of marketing students and faculty towards business majors”. Marketing Education Review, 5.

Torlak, Ö. ve C. Uzkurt, (1986) İşletme Öğrencilerinin Pazarlama Eğitiminin Kalitesini Algılamaları, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi.