Niş (Nıche) Pazarlama Ve Hatay Turizmine Yönelik Niş Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi/Nıche Marketıng And Defınıng Nıche Marketıng Strategıes Towards Tourısm In Hatay

Nuriye Güreş, Volkan Akgül
4.509 1.802

Öz


Özet

Turizm, dünyada ve ülkemizde, ekonominin gelişimine önemli katkılar sağlayan bir endüstridir. Ülkemizin de, rekabetin oldukça zorlaştığı bu endüstriden payını alması için, alternatif yeni turizm pazarları yaratması ve bunlara uygun olarak da yeni pazarlama stratejileri geliştirmesi ve uygulaması gerekmektedir.

Bu çalışmada, niş pazarlama kavramı ve bu kavramın turizm ile olan ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca turizmin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunabilecek niş pazarların belirlenmesi ve bu niş pazarlara yönelik en uygun pazarlama stratejilerinin neler olabileceği de, Hatay da örnek bir uygulama yapılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Niş pazarlama, turizm pazarlaması, Hatay.

NICHE MARKETING AND DEFINING NICHE MARKETING STRATEGIES TOWARDS TOURISM IN HATAY

Abstract

Tourism is an industry that provides considerable contributions to the development of the economy in the world and in our country. For our country also, in order to get a share from this industry that have tough competition, creating alternative new tourism markets and developing and implementing new marketing strategies suitable to these markets are obligatory.

In this study, niche marketing concept and its relationship with tourism have been examined. In addition, defining niche markets that can contribute to the development of tourism and country's economy and determining the most applicable marketing strategies to these niche markets have been tried to reveal with a case study in Hatay.

Key Words: Niche marketing, tourism marketing, Hatay.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Bull, C. ve Weed, M. (1999). “Niche Markets and Small Island Tourism; the Development of Sports Tourism in Malta”. Managing Leisure, 4(3): 142-155.

Cebeci, S. (2002). Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İkinci Basım, İstanbul, Alfa Yayıncılık.

Denzin, K.N. ve Lincoln, Y.S. (1994). Handbook of Qualitative Research, First Edition, London, Sage Publications.

De Vaus, D.A. (1996). Surveys in Social Research, Fourth Edition, London, Allen and Unwin.

Geroski, P. A. (2001). “Exploring the Niche Overlaps between Organizational Ecology and Industrial Economics”. Industrial and Corporate Change, June, 10(2): 507-540.

İslamoğlu, A. H. (2009). Temel Pazarlama Bilgisi, 3.Basım, İstanbul, Beta Yayınevi.

Kahn, B., Kalwani, E. M. ve Morrison, D. (1998). “Niching Versus Change of Pace Brands: Using Purchase Frequencies and Penetration Rates to Infer Brand Positionings”. Journal of Marketing Research, November, 25: 384-390.

Kim, W. C. and Mauborgne, R. (1999). “Creating New Market Space”. Harvard Business Review, January-February: 83-93.

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. ve Wong, V. (1996). Principles of Marketing: First European Edition, Glasgow, Prentice-Hall.

Küçükaslan, N. “Özel İlgi Turizminde Niş Pazarlamanın Yeri”, Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 2(2), (e-dergi), http://www.paradoks.org. (Erişim Tarihi: 12.05.2009)

Macchiette, B. ve Abhijit, R. (1992). “Affinity Marketing: What Is It and How Does It Work?”. Journal of Service. Marketing, 6(3): 47–57.

Özcan, M. (1997). “Niche Marketing (Niş Pazarlama) ve Kobi'ler”. Pazarlama Dünyası Dergisi, Mart-Nisan, 11(62): 20-21.

Prideaux, B. ve Cooper, C. (2002). “Marketing and Destination Growth: A Symbiotic Relationship or Simple Coincidence?”, Journal of Vacation Marketing, 9(1): 35-51.

Saviotti, P. P. ve Pyka, A. (2004). “Economic Development by the Creation of New Sectors”. Journal of Evolutionary Economics, 14(1): 1-35.

Shani, D. ve Chalasani, S. (1992). “Exploting Niches Using Relationship Marketing”. The Journal of Services Marketing, 6(4): 43-52.

Sujan, M. ve Bettman, J. R. (1989). “The Effects of Brand Positioning Strategies on Consumers' Brand and Category Perceptions: Some Insights from Schema Research”. Journal of Marketing Research, November, 26: 454-467.

Taşkın, E. ve Güven, Z. (2003). “Turizmde Bölgesel Tanıtım ve Pazarlama”. Pazarlama Dünyası, 12(4): 52-57.

Tekeli, H. (2001). Turizm Pazarlaması ve Planlaması, Ankara, Detay Yayıncılık.

Tonge R., Larsen, P.C. ve Ito, M. (1998). “Strategic Leadership in Super-Growth Companies-A Re-Appraisal”. Long Range Planning, December, 31(6): 838-847.

Uçkun, G. ve Çeltek, “E. Niş Pazarlama ve Turizm Sektöründe Uygulanabilirliği”. http://www.isgucdergi.org/?p=arc_view&ex=222&inc=arc&cilt=6&sayi=2&year=2004 (Erişim Tarihi: 17.02.2006).

Zeithaml A.V. ve Bitner M. J. (1996). Services Marketing, International Edition, Singapore, McGraw-Hill Book Co.

http://www.danismend.com/konular/pazarlamayon/paz_hedef_pazar_secim_stratejileri.htm (Erişim Tarihi: 17.12.2006).

http://www.slackermanager.com/2006/07/niche-market-research-the-cheap-fast-and-easy-way.html. (Erişim Tarihi: 12.12.2006).

http://en.wikipedia.org/wiki/Niche_marketing, (Erişim Tarihi: 15.12.2006).