Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Ve Türk Hukukunda Vicdani Ret/Conscıentıous Objectıon In Framework Of European Conventıon On Human Rıghts And Turkısh Law

Sabahattin Nal
6.031 1.347

Öz


Özet

Vicdani ret, kişinin ahlaki, dini ya da siyasi görüşleri nedeniyle silahaltına alınmayı reddetmesidir. Günümüzde, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin vicdani reddi bir hak olarak tanıdıkları görülmektedir. Bu yazının amacı, vicdani ret sorununun Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi (AİHS, Sözleşme) ve Türk hukuku çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla çalışmada önce genel olarak vicdani reddin gelişim süreci ve vicdani retle ilgili uluslararası düzenlemeler ele alınmış daha sonra, AİHS ve Türk hukuku irdelenmiştir. Bu tartışma ve incelemenin sonunda, AİHS'in vicdani redde doğrudan yer vermediği; ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında vicdani reddin dolaylı olarak korunduğu; Türk hukukunda ise vicdani retle ilgili bir düzenlemeye yer verilmediği, Anayasa'nın vicdani ret hakkını engellemediği ancak yasalarımızda vicdani ret hakkı ile çatışan düzenlemelerin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: vicdani ret, AİHS, AİHM, sivil itaatsizlik, askerlik yükümlülüğünden kaçınma, asker, ordu.

CONSCIENTIOUS OBJECTION IN FRAMEWORK OF EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS AND TURKISH LAW

Abstract

Conscientious objection is an individual's refusal to serve in the military due to moral, religious or political reasons. Today, many countries, especially European countries, reconnize conscientious objection as one of individual rights. This study analyzes the problem of conscientious objection in framework of Turkish Law and European Convention on Human Rights. To this end, the study first looks at the development process of and international regulations about the right of conscientious objection and and later considers the Turkish Law and the ECHR about the subject. The study concludes that although the ECHR does not directly include the right of conscientious objection, the European Court of Human Rights protects this righs indirectly through its decisions. Also, there is no regulation about the right of conscientios objection in Turkish Law including the Turkish Constitution. The Constitution does not prohibit this right however tehere are rules in Turkish legal systm conflicting with this right.

Keywords: Conscientious objection, European Convention on Human Righst, European Court of Human Righst, civil disobedience, refusal to serve in the military, soldier, military.


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Anayurt, Ö. (2007). “Avrupa'da Vicdani Ret Sorunu: İstemden Normatif Düzleme”. Mülkiye Dergisi, XXXI(254), 149-183.

Application No. 10410/83, N. v. Sweden, 11 October 1984, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ portal.asp?sessionId=16916814&skin=hudoc-en&action=request (Erişim Tarihi: 23.10.2008).

Application No. 10600/83, Jorgen Johansen v. Norway, 14 October 1985, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=17686427&skin=hudoc-en&action=request (Erişim Tarihi: 25.12.2008).

Application No. 10640/83, A. v. Switzerland, 09 May 1984, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/ portal.asp?sessionId=16917870&skin=hudoc-en&action=request (Erişim Tarihi: 13.11. 2008).

Application No. 10843/90, Cossey v. the UK, 27 September 1990.

Application No. 11798/85, Castells v. Spain, 23 April 1992.

Application No. 12697/03, Mamère v. France, 07 November 2006.

Application No. 13585/88, Observer and Guardian 26 November 1991.

Application No. 19353/03, Saygılı and Others v. Turkey, 8 January 2008.

Application No. 19983/92, De Haes and Gijsels v. Belgium, 24 February 1997.

Application No. 20972/92, Raninen v. Finland, 07 March 1996, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=Raninen%20%7C%20v.%20%7C%20Finland&sessionid=16918158&skin=hudoc-en (Erişim Tarihi: 23.10.2008).

Application No. 21980/93, Bladet Tromsø and Stensaas v. Norvay, 20 May 1999.

Application No. 32438/96, Stefanov v. Bulgaria, 3 May 2001.

Application No. 34369/97, Thlimmenos v.Greece, 6 April 2000.

Application No. 39437/98, Ülke v. Turkey, 24 January 2006.

Application No. 5493/72, Handyside v. the UK, 7 December 1976.

Application No. 7050/75, Arrowsmith v. the UK, 16 May 1977.

Application No. 72683/01, Chemodurov v. Russia, 31 July 2007.

Application No. 7705/76, X. v. the Federal Republıc of Germany, 5 July 1977, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=16916678&skin=hudoc-en&action=request (Erişim Tarihi: 21.10.2008).

Application Nos. 19233/91; 19234/91, Tsirlis and Kouloumpas v. Greece, 29 May 1997.

Application Nos. 23536/94, 24408/94, Başkaya and Okçuoğlu v. Turkey, 8 July 1999.

Application Nos. 37358/97; 37988/97; 39565/98, Dimitrov, Savov and Vishanov v. Bulgaria, 10 April 2001.

Application Nos. 8805/79; 8806/79; 9242/81, De Jong, Baljet and van den Brink v. the,Netherlands, 22 May 1984.

Aydın, S. (1998), “Türkiye'de Devlet Geleneği Söylemi”. Birikim Dergisi, (105-106), 63-82.

Brett, R. (2007). “International Standards on Conscientious Objection to Military Service and Alternative Service Applicable to Colombia”, http://www.wri-irg.org/co/colombia-quno2007-en.htm (Erişim Tarihi: 17.10.2008).

Civil and Political Rights, Including The Question of Conscientious Objection to Military Service, Report of the High Commissioner submitted pursuant to Commission resolution 2000/34, The Commission on Human Rights, Fifty-eighth session, E/CN.4/2002/WP.2, 14 March 2002, http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/AllSymbols/4608238E8449FB7EC1256BC00050A262/$File/G0211428.doc?OpenElement (Erişim Tarihi: 21.10.2008).

Communication No 402/1990, Godefriedus Maria Brinkhof v. Netherlands, 30/07/93CCPR/C/48/D/402/1990. (Jurisprudence) http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ (Symbol)/b188169daf64d479802567310037511d?Opendocument (Erişim Tarihi: 21.9.2008).

Communication No. 666/1995, Frederic Foin v. France, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/666/1995 (9 November 1999). http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/session67/view666.htm (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Communication No. 689/1996, Richard Maille v. France: France. 31/07/2000. CCPR/C/69/D/689/1996. (Jurisprudence), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ CCPR.C.69.D.689.1996.En?Opendocument (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Communication Nos. 691/1996, Marc Venier and Paul Nicolas v. France, France. 01/08/2000. CCPR/C/69/D/691/1996. (Jurisprudence), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/ 55ea0d197cef8cedc1256b170032a3c8?Opendocument (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Communications Nos. 1321/2004 and 1322/2004, Mr. Yeo-Bum Yoon and Mr. Myung-Jin Choi v Republic of Korea, (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 of 23 January 2007). http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/26a8e9722d0cdadac1257279004c1b4e?Opendocument (Erişim Tarihi: 28.12.2008).

Conference for Security and Cooperation in Europe, Second Conference on the Human Dimension of the CSCE, Copenhagen (1990), Document of The Copenhagen Meeting of The Conference on The Human Dimension of The CSCE, http://www1.umn.edu/humanrts/osce/ basics/copenhagen1990.html (Erişim Tarihi: 11.10.2008).

Conscientious Objection to Military Service, Commission on Human Rights Resolution 1993/84, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/29c24cf3c5dc40f4c1256b13003bcc9a? Opendocument (Erişim Tarihi: 18.10.2008).

Council of Europe, Cons. Ass., Eighteenth Ordinary Session [Third Part], Texts Adopted (1967). http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta67/ERES337.htm (Erişim Tarihi: 27.9.2008).

Çavuşoğlu, N. (1992). “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'ni 'Yaşayan Belge' Yapan Yorum Teknikleri”. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Yıllığı, (14), 131-146.

Çınar, Ö. H. (2007). “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Vicdani Ret”. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, (72), 94-109.

Decisions Adopted at the Meeting2007, 992nd DH Meeting–4 April 2007, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1115721&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75 (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Decker, D. C. and Fresa, L. (2000). “The Status of Conscientious Objection Under Article 4 of the European Convention on Human Rights”. Journal of International Law and Politics, (33), 379-418, http://www3.law.nyu.edu/journals/jilp/issues/33/pdf/33n.pdf (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Eide Asbjørn and Mubanga-Chipoya Chama (1983). Question of Conscientious Objection to Military Service, U.N. ESCOR Sub-Comm'n on the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 36th Sess., Provisional Agenda Item 16, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1983/30 (1983).

Eminağaoğlu, Ö. F. (2005). “Özgürlük ve Vatan Hizmeti”, Radikal, 22 Ağustos 2005.

General Comment No. 22, The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art. 18), 30/07/93. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, General Comment No. 22 (General Comments), Forty-eighth session 1993, http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/9a30112c27d1167cc1 2563ed004d8f15?Opendocument (Erişim Tarihi: 12.10.2008).

Habermas, J. (1995). Sivil İtaatsizlik (Çeviren: Hayrettin Ökçesiz). İstanbul: Afa Yayınları.

Heper, M. (2005). Türkiye'de Devlet Geleneği. İstanbul: Doğu Batı Yayınları.

Jacobs/White (2002). European Convention on Human Rights. London: Oxford University Pres.

Mağden, Perihan (2005). Yeni Aktüel, 27 Ağustos 2005.

Matscher, F. (1993). “Methods of Interpretation of the Convention”, R. St. J. Macdonald ve diğerleri (Ed.). The European System for the Protection of Human Rights in, (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers), s. 63-82.

Moskos, C. C. and Chambers, W. J. (1993). “The Secularization of Conscience”, Moskos, Charles C. and Chambers, Whiteclay J. (Ed.). The New Conscientious Objection: From Sacred to Secular Resistance in. New York: Oxford University Pres. Google Books, http://books.google.com.tr/books?id=6j8BAqiBvXwC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=The+New+conscientious+objection:+from+sacred+to+secular+resistance&source=bl&ots=8K1nHuPX4Y&sig=V7GJHJLghNVNudjZ1l8dpuxrzIY&hl=tr&ei=OBLeSvOFA8G24QbRr-Qc&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false (Erişim Tarihi: 12.10.2009).

Noon, C. B. “Civil Disobedience, Rebellion and Conscientious Objection”, http://212.150.54.123/articles/articledet.cfm?articleid=438 (Erişim Tarihi: 13.10.2008).

Ökçesiz, H. (1994). Sivil İtaatsizlik. İstanbul: Afa Yayınları.

Öktem, E. (2002). Uluslararası Hukukta İnanç Özgürlüğü. Ankara: Liberte Yayınları.

Quaker Council for European Affairs (QCEA) v. Greece, European Committee of Social Rights, Complaint No. 8/2000, Document number: E/CN.4/2002/WP.2, List of complaints and advancement of the procedure, http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/4_collective_complaints/ list_of_collective_complaints/default.asp#P280_30140 (Erişim Tarihi: 14.10.2008).

Recommandation (87), Council of Europe, Information Sheet No: 21, H/INF(87)1: 160. http://www.coe.int/t/e/human_rights/cddh/3._committees/07.%20other%20committees%20and%20working%20groups/05.%20conscientious%20objection%20(dh-s- co)/working%20documents/Recommandation%20R(87)8%20E.asp (Erişim Tarihi: 21.9.2008).

Recommendation 1518 (2001), Exercise of the right of conscientious objection to military service in Council of Europe member states, http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/ Documents/AdoptedText/ta01/EREC1518.htm (Erişim Tarihi: 12.10.2008).

Recommendation on Conscientious Objection 478 (1967), bkz. http://assembly.coe.int/ main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta67/erec478.htm (Erişim Tarihi: 12.10.2008).

Report to the Committee for Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliamant, Conscientious Objection in Europe 2007, http://www.ebco-beoc.eu/pdf/index/200811/ebco_report_to_ep_-_final.doc (Erişim Tarihi: 15.10.2009).

Sevinç, M. (2006). “Türkiye'de ve Batı Demokrasilerinde Vicdani Ret: Zorunlu Askerlik ve Kamu Seçeneği”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(1), 297-322.

Speck, A. (2005). “Refusal in the International War Resistance Movement: An Outline of Contemporary Refusal and Refusal Movements in Various Political Circumstances Throughout the World”, http://andreasspeck.info/?q=en/node/68 (Erişim Tarihi: 14.11.2008).

The De Gucht Resolution, Resolution on Respect for Human Rights in the European Community (Annual Report of the European Parliament), 11 March 1993, http://www.ebco-beoc.org/docs2.htm (Erişim Tarihi: 2.1.2009).

The Macciocchi Resolution, Resolution of 7 February 1983 on Conscientious Objection; http://www.ebco-beoc.org/docs2.htm, (Erişim Tarihi: 10.11.2008).

The Question of Conscientıous Objection to Military Service, Report of the Secretary-General Prepared Pursuant to Commission, Resolution 1995/83, E/CN.4/1997/99 16 January 1997, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/a7d0cccd1226af02802566f6004ea36a?Opendocument (Erişim Tarihi: 14.11.2008).

The Schmidbauer Resolution, Resolution of 13 October 1989 on Conscientious Objection and Alternative Civilian Service', http://www.ebco-beoc.org/docs2.htm, (Erişim Tarihi: 10.11.2008).

Uluslararası Vicdani Ret Konferansı, http://www.amnesty.org.tr/yeni/index.php? option=com_content&viewE=article&id=584 (Erişim Tarihi: 22.11.2008).

Üçpınar, H. (2008). “Vicdani Ret, Türkiye Nereye Kadar?”, www.savaskarsitlari.org (Erişim Tarihi: 16.11.2008).