İlköğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Konu Seçimleri Açısından İncelenmesi/Examınıng The Wrıtten Expressions Of Prımary School Graders As Regard To Their Choıce Of Topıcs

Mehmet Kurudayıoğlu, Özay Karadağ
3.968 987

Öz


Özet

Bu çalışmada konu ve konu seçimi açısından 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımları incelenmiştir. Araştırmada alan araştırması yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın evereni Türkiye genelindeki ilköğretim okulları iken örneklemi ise 2004–2005 öğretim yılında Türkiye'nin 7 coğrafî bölgesinden biri kent merkezi birisi de kırsal kesimden olmak üzere toplam 14 yerleşim biriminde bulunan ilköğretim okullarındaki toplam 4.861 öğrencidir. Veriler yazılı anlatım uygulama kağıtları vasıtası ile toplanmıştır. Öğrencilerin yazılı anlatımları, konuları itibarı ile değerlendirilip sınıflandırılmış ve bulgular sayısal olarak ortaya konarak yüzdelikleriyle beraber yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: yazılı anlatım, Türkçe eğitimi, konu, konu seçimi

EXAMINING THE WRITTEN EXPRESSIONS OF PRIMARY SCHOOL GRADERS AS REGARD TO THEİR CHOICE OF TOPICS

Abstract

In this study, written expressions of primary school graders from 1st to 8th as regard to their choice of topics have been examined. Field research technique is adopted in the study. The universe of the study is primary schools in Turkey general; while , its sample consists of total 4861 students from primary schools in total 14 districts stated in 7 geographical regions of Turkey- one urban and one rural area- in 2004-2005 Educational Term. Data have been collected by the means of written explanation papers. Written explanations of students have been evaluated according to their topics and they have been classified. Findings are commented together with their percentages in numbers.

Keywords: written expressions, Turkish teaching, topic, choosing topic


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Ağca, H. (1999) Yazılı Anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık.

Arıcı, A.F. ve Ungan, S. (2008). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-328.

Arıcı, A.F. (2009). “Preferred Writing Topics of Preservice Teachers”, European Journal of Educational Studies 1, 2, 95-99.

Aşıcı, M. (1999). “İlköğretim 1. Kademede Yazılı Anlatım Çalışmalarının İncelenmesi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(6), 116-123.

Bağcı, H. (2007).Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları İle Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Bağcı, H. ve Temizkan, M. (2006). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinden Beklentileri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4,4, 477-498.

Bahar, M. (2006). Teorik Gramer Bilgisi ile Yazılı Anlatım Bozukluğu Arasındaki İlişki (İlköğretim II. Kademe Uşak Örneği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Balyemez, S. (2004). “İlköğretimde Yazılı Anlatım Becerilerini Geliştirme Çalışmaları”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 56, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi56/balyemez.htm (Erişim Tarihi: 30.12.2009).

Burdurlu, İ. Z. (1984) “Yazılı ve Sözlü Anlatım Eğitimi”, Yeni Defne, 3, 34.

Büyükikiz, K.K. (2007). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerinin Söz Dizimi ve Anlatım Bozukluğu Açısından Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Deniz, K. (2000). Yazılı Anlatım Becerileri Bakımından Köy ve Kent Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, Y. (2002). Türkçe Öğretmenliği Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ve Yazma Becerileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Emir, S. (1986). Kompozisyon Yazma Sanatı. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.

Kantemir, E. (1976). Türkiye'de Liselerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

Kantemir, E. (1995). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Engin Yayınları.

Kavcar, C. (1984). “Düzgün Yazmanın Önemi ve Yolları” Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 2, 113-123.

Korkmaz, Z., Ercilasun, A.B., Zülfikar, H., Akalın, M., Gülensoy, T., Parlatır, İ. ve Birinci, N. (1990). Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: YÖK Matbaası.

Özbay, M. (2000) İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri – Alan Araştırması Ankara.

Özbay, M. (1995). Ankara Merkez Ortaokullarındaki Üçüncü Sınıf Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerileri Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, E. ve Binyazar, A. (1983). Yazma Sanatı. İstanbul: Varlık Yayınları.

Paçacıoğlu, B. (1994). Türk Dili ve Kompozisyon. Sivas.

Seban, D. (2008). “Öğretmenlerin Yazılı Anlatım Öğretimi Hakkındaki İnanç ve Uygulamalarına Durum Çalışmaları Üzerinden Bir Bakış”, İlköğretim Online, 7(2), 512-521. http://ilkogretim-online.org.tr (Erişim Tarihi: 30.12.2009)

Sever, S. (1994) “Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin, Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 27, 1, 121-171.

Tansel, F.A. (1978) İyi ve Doğru Yazma Usûlleri III. İstanbul: Kubbealtı Neşriyatı.

Tekin, H. (1980). Okuduğunu Anlama Gücü ile Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirme Yönünden Okullarımızdaki Türkçe Öğretimi, Ankara: Mars Matbaası.

Temizkan, M. (2003). “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Dil Gelişimi Bakımından İncelenmesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 219-231.

Temizkan, M. ve Sallabaş, E. (2009). “Öğretmen Adaylarının Okuma ve Yazmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.esosder.org, 8, 27, 155-176. (Erişim Tarihi: 30.12.2009).

Temur, T. (2004). “İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Beceri Düzeyleri ile Okul Başarıları Arasındaki İlişki”, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.