Ab Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Çevre Politikasındaki Değişimler/Changes In Turkısh Envıronmental Polıcıes In The Process Of Turkey's Full Accessıon To European Union

Uğur Yıldırım, Sevim Budak
3.742 710

Öz


Özet

3 Ekim 2005 tarihinden itibaren AB, Türk çevre politikasına yön vermektedir. Bu çalışmada Müzakere Çerçevesi Belgesi kapsamında AB'nin çevre politikası alanında müzakere sürecine yönelik beklentileri ve AB'nin Türk Çevre Politikası Üzerine Etkileri ortaya konacaktır. Ayrıca 2007 ve sonrasına ışık tutacak bazı belgelerin incelenmesi ve bunun Türkiye'nin çevre politikası üzerine etkileri değerlendirilecektir. Bu çalışmada, resmi belgelerin derlenmesi, konuya ilişkin yerli ve yabancı kaynakların taranması, bilgilerin kuramsal bir çerçevede değerlendirilmesi yöntemi uygulanacaktır.

Bu çalışmanın amacı; çevre alanı başta olmak üzere siyasi, toplumsal, kültürel ve ekonomik yaşamda olumlu/olumsuz yönleriyle bir değişim süreci başlatacak olan AB'ye tam üyelik sürecinin Türkiye'nin çevre politikası üzerinde sağlayacağı değişimleri tartışmak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Türk Çevre Politikası

CHANGES IN TURKISH ENVIRONMENTAL POLICIES IN THE PROCESS OF TURKEY'S FULL ACCESSION TO EUROPEAN UNION

Abstract

EU has led the Turkish Environmental Policies since 3rd of November 2005. In this study, the expectations of EU regarding negotiation process under the negotiation framework document and EU' effect on Turkey' environmental policies will be presented. Besides, some important documents will be analyzed in order to shed light to 2007 and beyond and to evaluate the effects on Turkey's environmental policies. To achieve these objectives outlined above, the information collected from various sources such as official documents, local and international articles and documents will be analyzed and evaluated from theoretical perspectives.

The aim of this study is to discuss the process of changes with respect to social, political, cultural, economical and environmental policies of Turkey initiated by Turkey' full accession to EU.

Key Words: European Union, Turkey Environmental Policies


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Brüksel 9 Kasım 2005 COM (2005) 561

Brüksel 9 Kasım 2005 COM(2005) 559

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/2007ilerlemeraporu_tr.pdf, Erişim Tarihi:15.11.2007

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/turkiye_kat_ort_belg_2007.pdf, Erişim Tarihi:28.11.2007

http://www.akparti.org.tr/beyanname.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.akparti.org.tr/programm.doc, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/30ca8de1.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/30ca8de1.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.ikv.org.tr/pdfs/a6b748af.pdf , Erişim Tarihi: 15.11.2007

http://www.virahaber.com/?c=4490, Erişim Tarihi: 24.11.2007

http://www.euractiv.com.tr/abnin-gelecegi/article/ab-2008-2009-genisleme-stratejisi-aciklandi, (Erişim Tarihi: 08.12.2009)

www.bumko.gov.tr/TR/dosyagoster.aspx?DIL=1&BELGEANAH=11034&DO SYAISIM=2008-genisleme-strateji-kagidi.doc, (Erişim Tarihi: 08.12.2009)

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/Kob/Turkiye_Kat_Ort_Belg_2007.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2009

http://www.ihb.gov.tr/bilgi_bankasi/raporlar_reports/ilerleme_raporlari/turkiye_ilerleme_rap_2008.pdf, Erişim Tarihi:10.01.2009

http://www.abgs.gov.tr/files/AB_Iliskileri/AdaylikSureci/IlerlemeRaporlari/turkiye_ilerleme_rap_2009.pdf, Erişim Tarihi: 04.01.2010

Öner, Ş., Yıldırım, U., Gül, Z., (2005), “Avrupa Birliği Çevre Politikasındaki Değişimler Çerçevesinde Çevre Korumaya Türkiye'nin Yaklaşımı: Türk Çevre - Yasası Tasarısının Analizi”, III. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabad / Kırgızistan, http://www.tdcif.org/sempozyum2005/?pg=kabul

Yıldırım U., Budak, S., (2005), “Avrupa Birliği Çevre Politikasındaki Son Gelişmeler ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme” Editörler:Harun Arıkan-Muhsin Kar, TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ, Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Ankara, Seçkin Yayınları, 468-500

Yıldırım, U., (2003), “Avrupa Birliği Ortak Çevre Politikası” Editörler : Muhsin Kar-Harun Arıkan, Avrupa Birliği Ortak Politikalar Ve Türkiye, Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, İstanbul: Beta Yayınları, 317-348.

Yıldırım, U., (2007), “Çevre Politikaları Bağlamında AB-Türkiye İlişkileri” Mersin Üniversitesi Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin

Yıldırım, U., (2007), “Son Gelişmeler Çerçevesinde Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türkiye'nin Değişen Çevre Politikası”, Çağ Üniversitesi AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, 09-10 Mayıs 2007, Yenice / Mersin

Yıldırım, U., Budak, S., Gül, Z., (2007), “As an International Actor of Environmental Regime, Reflections of EU's Environmental Policies on Turkish Environmental Policies”, Environment: Survival and Sustainability 19 - 24 February 2007, Near East University.

Yıldırım, U., Budak, S., Gül, Z., (2006), “Changes And Transformations Of Turkey's Environmental Policies In The Process Of European Union” Internatıonal Symposıum On The Changes And Transformatıons In The Socıo-Economıc And Polıtıcal Structure Of Turkey Wıthın The Eu Negotıatıons, 16-18.March.2006, Kütahya/Turkey, s. 317-334.

Yıldırım, U., Öner, Ş., Gül, Z., (2007), “Küreselleşme Sürecinde Hazar Bölgesinde Sürdürülebilir Kalkinma-Ekonomik Gelişme İkilemi: Enerji Kaynaklarinin Kritiği” Caucasus And Central Asıa In The Globalızatıon Process II. Internatıonal Congress, Baku 2-5 May 2007, I. Cilt, s.317-331.