A Research Concernıng The Impact Of The Leader Manager Behavıor On The Busıness/ Lider Yönetici Davranışının İşletmeye Etkisine İlişkin Bir Araştırma

Ayhan Seyfullahoğullari
3.122 460

Öz


Abstract

In recent times, global economic crisis increasingly affects the world with almost all its violence, thus leaders or managers in leadership concept has begun to gain more importance. Leadership and management are often confused. But the two are very different concepts. For example, management can be attained through training and education. On the other hand, leadership comes from person's nature and it is intrinsic. Management training can be taken, you can go to school and eventually the person with training and experience may be a good manager. However, many other features are required for leadership. Today, there are important differences between managers and business leaders in terms of contributing to business. Managers sometimes experience significant problems in very large enterprises. Even most selected managers may not have good relations with employees and thereby they are not adopted as leaders. The purpose of the study, as concerned with the working of a business, is to introduce the profile of a leader manager as thought to be more effective than classical manager and, as concerned the functioning of the business, to determine the leader manager behaviour thought to be affecting the factors "Customer Relations", "Market Process", Financial Dimensions, "New Dimension." For this purpose, the descriptive analysis of leadership behaviour of administrators, the differentiation status depending on demographic characteristics, t test out of parametric tests, one-way analysis of variance, cause and result relation, and multiple regression analysis have been conducted. It has been determined that administrators, either single or married, have shown similar leadership behavior, that managers largely do not accept to take decisions centrally, that, women managers are more oppressive than male manager for overtime and that the managers who their own business put more pressure on subordinates than other managers.

Key Words: Governance, Leadership, Parametric Tests.

LİDER YÖNETİCİ DAVRANIŞININ İŞLETMEYE ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Özet

Küresel ekonomik krizin giderek artan bir şiddette neredeyse tüm dünyayı etkilediği bugünlerde, lider yönetici yada liderlik kavramı da giderek daha çok önem kazanmaya başladı. Çoğu kez liderlik ile yöneticilik birbirleri ile karıştırılırlar. Ancak ikisi çok farklı kavramlardır. Örneğin yöneticilik öğrenilen, eğitimi alınabilen bir konudur. Liderlik ise insanların kendi doğal yapısından ve içten gelen bir kavramdır. Yöneticilik için eğitim alınabilir, okula gidilebilir ve neticede aldığı eğitim ve tecrübelerle kişi iyi bir yönetici olabilir. Ancak liderlik için daha birçok özelliğe ihtiyaç vardır. Bugün yönetici ve lider arasında işletmeye katkı boyutunda önemli farklılıklar görülür. Çok büyük işletmelerde yöneticiler bazen önemli sorunlar yaşarlar. En seçme yöneticiler kendileri ile çalışanlarla geçinemeyebilir ve bu durumda lider olarak benimsenmezler. Çalışmanın amacı, bir işletmenin işleyişiyle ilgili olmak üzere, klasik yönetici davranışına göre daha etkin olduğu düşünülen lider yönetici profilini ortaya koymak ve işletmenin işleyişiyle ilgili olmak üzere “Müşteri İlişkileri”, “Pazar Süreci”, Mali Boyut”, “Yenilik Boyutu” gibi çeşitli faktörleri etkilediği düşünülen lider-yönetici davranışlarını belirlemektir..Bu amaçla, .yöneticilerin göstermiş oldukları liderlik davranışlarının tanımlayıcı analizi, demografik özelliklerine bağlı olarak farklılaşma durumu, parametrik testlerden t testi, tek yönlü varyans analizi ve neden-sonuç ilişkisi, çoklu regresyon analizi ile incelenmiştir. Yöneticilerin göstermiş oldukları liderlik davranışlarının, bekar ya da evli olmaları fark etmeksizin benzer davranışları gösterdikleri, yöneticilerin kararların merkezi olarak alınmasını büyük ölçüde kabul etmedikleri, kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre fazla mesai için daha baskıcı olduklarını, kendi işyerlerinin başındaki yöneticilerin astlarına daha fazla mesai için diğer yöneticilere oranla daha fazla baskı yaptıkları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetişim, Liderlik, Parametrik Testler.


Tam metin:

PDF

Referanslar


References

Alder, H., (2002). Thinking Like a Leader, Carrier Developer, Trans.:Halime Misge Kurşun, İstanbul.

Altunışık, R., Coşkun, R.,Yıldırım, E. & Bayraktaroğlu, S.,(2002). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Social Sciences). Sakarya Kitabevi.

Andreas, S. & C.Faulkner, (1994). NLP-The New Technology of Achievement. William Morrow. NJ.

Blank, W., (1995).Liderliğin Dokuz Doğal Kanunu (Nine Natural Laws for Leadership). New York:AMACOM.

Dunsire, A. Administrative Theory in the 1980's: A viewpoint, Public Administration,73:25-35.

Edgett, J.D., (1994). Yönetme Sanatı (The Art of Managing). Ankara: Öteki Yayınevi,

Glass, G. V. & Hopkins K. (1984). Statistical Methods in Education and Psychology, Prentice Hall, NJ.

Goleman, D.,(2001). İş Başında Duygusal Zeka, (Trans..Handan Balkara) (Emotional Intelligence When Managing). 2. Edition. İstanbul: Varlık Yayınları.

Hamburg, M. (1987). Statistical Analysis for Decision Making, Harcourt Brave Jovanovich, 4.Edition.

Kalaycı, Ş., (2008). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatististik Teknikleri (Multivariate Statistical Techniques Including SPSS Applications. Asil Yayın Dağıtım. 3. Edition.

Koçel, T., (1999).İşletme Yöneticiliği (Managing Businesses). İstanbul: Beta Yayınları.

Mickletvait, John, & Wooldridge Adrian (1998). The Witch Doctors., Heinamann Pres. London:

Mills, T.W., (1987). Statistics for Applied Economics and Business. Tokyo: McGraw- Hill Company.

Özsalmanlı, A. Y., (2005). “Türkiye'de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik (Leadership and Leader Manager)”. Journal of Manas University Social Sciences ,13, 137-146.

Özgen, E., (2003).”İletişim ve Liderlik (Communications and Leadership)”. İletişim, 18, 99-119.

Pehlivan, İ. A., (2002). İş Yaşamında Stres (Stres in Business Life). Ankara:Yargı Publishing House.

Puffer, S. M. & McCarthy, D. J., (2003). “The Emergence of Corporate Governance in Russia”, Journal of World Business, 38(4), 284-298.

Tekeli, İ., (1996). “Yönetim Kavramının Yanısıra Yönetişim Kavramının Gelişmesinin Nedenleri Üzerine (On the Reasons of the Development of Governing as well as Governance)”, Sosyal Demokrat Değişim, 3: 4554.

Tutar, H., Yılmaz, M. K. & Erdönmez, C., (2003). Genel ve Teknik İletişim (General and Technical Communications). 1. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tüter, B., (2004). Tarihe Yön Verenlerin Karakter Analizi (The Character Analyses who Lead History). Ankara: Elma Yayınevi.