Muhasebe Bürolarinda Bilgisayar Ve Internet Kullaniminin Faydalari Ile Işyeri Özellikleri Arasindaki Ilişkiler: Bir Alan Araştirmasi/The Relationships Between The Benefits Of Using Computer And Internet And The Accounting Office's Features: An Empirical S

Zeynep Hatunoğlu, İsmail Bakan
3.191 479

Öz


Özet

Genel anlamda işletmeler bilgi teknolojilerini müşterilerine değer sunmak, mevcut müşterilerini muhafaza etmek ve yenilerini kazanmak için kullanırlar. Muhasebe bürolarının mükelleflerin beklentilerine cevap verebilmeleri, onlara değer katabilmeleri, bunu zamanlı ve en uygun maliyetle yapabilmeleri ve faaliyetlerini etkin olarak sürdürebilmeleri bilgi teknolojisi araçlarını etkin olarak kullanabilmelerine bağlıdır. Bu çalışmada muhasebe bürolarının özelliklerine bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanımından sağladıkları yararları algılama biçimleri arasında bir farklılık olup olmadığı saptanmaya çalışılmaktadır. Çalışma sonunda, muhasebe bürolarının bilgi teknolojisi araçlarını kullanım yoğunlukları arttıkça, sağladıkları faydaların da arttığı ancak bilgisayar ve internetten yeterince yararlanmadıkları saptanmıştır. Ayrıca, muhasebe bürolarının özelliklerine bağlı olarak bilgisayar ve internet kullanımının sağladığı faydaların bir kısmına ilişkin algı farklılığı bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe büroları, bilgisayar, internet, işyeri özellikleri

THE RELATIONSHIPS BETWEEN THE BENEFITS OF USING COMPUTER AND INTERNET AND THE ACCOUNTING OFFICE'S FEATURES: AN EMPIRICAL STUDY

Abstract

In general, businesses use information technologies to present value to its customers, to get current customers' commitment and to gain new customers. The ability of accounting officesess to facilitate efficiently and to answer customers's expectations and to add value to them in appropriate time and in the most appropriate cost depends on the efficiently usage of information technologies. In this study, it is expected to determine if there is a difference between the perceptions of accountants in the usage of computer and internet depending on accounting officies's features. According to the result, the accounting officies do not use the information technology tools efficiently but when its usage increases, gained values also increases.  Also, the results show that there are some differences with respect to perception related to the computer and internet among the respondens of this study.

Keywords: Accounting officies, computer, internet, accounting officies's features


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Akdoğan, H. (2005), “Muhasebe Mesleğinde Toplam Kalite Yönetimi İçerisinde Yer Alan Müşteri Memnuniyeti ve Etik İlişkisi“, Muhasebe ve Denetime Bakış, Sayı 14, Yıl 4, Ocak, s. 75-87.

Aslantaş, B.A.(2005), “Muhasebe Bilgi sisteminde Teknoloji-1“, http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/burcu/001/ (Erişim Tarihi: 29.07.2009)

Buhalis, D. (1998), “Strategic Use of Information Technologies in The Tourism Industry”, Tourism Management, 19, s.409-421.

Chen, M., Tseng C. ve Chang J. (2005), “A Survey Investigation into the Use of the Internet Among Accounting Firms”, International Journal of Management, 22, s. 649-660.

Civan, M. ve Yıldız F. (2003), “Globalleşme Sürecinden Muhasebe Meslek Eğitiminin Etkilenmesi”, 6. Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 16-19 Nisan, http://archive.ismmmo.org. tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/3Oturum/MehmetCivan.pdf (Erişim Tarihi: 01.12.2008).

Çapar, B. (2000), İşletmelerde Bilgiye Erişmenin Önemi, Türk Kütüphaneciliği, 14, 2, s.220-225.

Güzel, T. ve Mersin Z. (2007), “Changes Caused By The Information Technologies on The Accounting Appliations of The Companies”, 8-9 March 2007, (Ed.: Association of Accounting and Finance Academicians), s.243-249.

Ismail, N.A., Abdullah S.N., Tayib M. (2003), “Computer-Based Accounting Systems: The Case of Manufacturing-Based Small and Medium Enterprises in the Northern Region of Peninsular Malaysia”, Jurnal Teknologi, 39 (E) Dis., 19-36, http://www.penerbit.utm.my/onlinejournal/39/E/JTKK39E2.pdf (Erişim Tarihi 28.07.2009).

Önal, S., Eraslan S. ve Kendirli S. (1999), “Muhasebede Bilgisayar Kullanımı ve Bilgisayar Yazılımlarının Analizine İlişkin Kahramanmaraş'ta Yapılan Bir Araştırma”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1, s.95-110.

Porter, M.E. ve Millar V.E. (1999), “How Information Gives You Competitive Advantage: The Information Revolution Is Transforming The Nature of Competition”, (Ed: James M. Matarazzo ve Suzan D. Connolly), Knowledge And Special Libraries, Boston, Butterworth-Heinemann, s.85-106.

Rodoplu, D. (2008), “Bilgi Teknoloji Uygulamalarına Karşı Çalışan Direnci; Hastane Bilgi Sistemi Üzerinde Bir Uygulama”, Review of Social, Economic & Business Studies, Vol. 9/10, s.409-438.

Sanlı, N. (2001), “Türkiye'de Muhasebe Mesleğinin Yeni Vizyonu ve Değişen Misyonu”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 56, Temmuz-Ağustos-Eylül, s. 10-13.

Sürmen, Y., Daştan A. (2007), “The Relationship Between The Historical Development of Accounting Information System and Its Applications and Information Technologies”, 8-9 March 2007, (Ed.: Association of Accounting and Finance Academicians), s. 218-232.

Tekin, M., Zerenler M. ve Bilge A. (2005), “Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri: Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Yıl 4, sayı 8, Güz, s. 115-129.

Uyar, S. (2008), “Muhasebeciler ve Bilgi Teknolojileri,” http://www.muhasebetr.com/ yazarlarimiz/suleyman/012/ (Erişim Tarihi: 12.01.2010).

Wrıght, W. F., Smith R., Jesser R., ve Stupeck M. (1999), Information Technology, Process Reengineering and Performance Measurement: A Balanced Scorecard Analysıs Of Compaq Computer Corporatıon, Communications of the Association for Information Systems, 1, s.1-51.

www.iibf.ogu.edu.tr, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Bilgi Teknolojisi Hizmetlerinin Sağlanmasında Dış Kaynak Kullanımı ve Uşak'ta Bir Araştırma”, http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/16-02.pdf . (Erişim Tarihi: 05.06.2009).

www.sc.ehu.es, “Overwiev of XBRL Technologies for Decision Making in Accounting Information Systems”, http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/remis/docs/adis-07-reyes-xbrl.pdf (Erişim Tarihi: 05.01.2010).

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği.