Etkin bir yönetim için vizyoner liderliğin önemi: Hatay'daki kamu kurumları üzerinde bir uygulama/Importance Of Vısıonary Leadershıp For An Actıve Admınıstratıon: An Applıcaton In Publıc Instıtutıons In Hatay

Yakup BULUT Bulut, Serdar Vural Uygun
4.856 1.370

Öz


Özet

Liderlik, insanlık tarihi kadar eski bir kavram olmakla beraber, bu konudaki çalışmaların sanayi devrimi sonrasında hız kazandığı görülmektedir. Günümüze kadar bu konuda birçok araştırmalar yapılmış, ulaşılan bulgular yorumlanmış ve kavramla ilgili çeşitli teoriler ortaya atılmıştır. Değişen yönetim anlayışları, beraberinde yeni yönetici ve lider tiplemelerini de getirmiştir. Vizyoner liderlik, diğer yönetim tiplemelerinden farklı olarak, son dönemde ortaya çıkan yeni bir anlayıştır. Bu anlayış, liderin, başında olduğu kurumu, proaktif (öngörüsel) ve insancıl bir yaklaşım ile, öngörülen gerçekçi bir hedef doğrultusunda, hizmet verdiği kimselerin (müşteriler, vatandaşlar) beklentilerini temel alarak idare etmesine ve sürekli gelişme içinde tutmasına dayanmaktadır. Devletin günden güne “vatandaş merkezli” bir yapıya büründüğü günümüzde, vizyoner liderliğin kamu yöneticileri tarafından uygulanması daha da zorunlu hale gelmiştir. İşte bu çalışma, Hatay ölçeğinde kamuda görev yapan yöneticilerin liderlik ve vizyoner liderlik konusunda görüş ve yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Liderlik, Vizyon, Vizyoner Liderlik, Hatay

IMPORTANCE OF VISIONARY LEADERSHIP FOR AN ACTIVE ADMINISTRATION: AN APPLICATON IN PUBLIC INSTITUTIONS IN HATAY

Abstract

Even though the concept of leadership dates back to the early history of humanity, the studies on the subject of leadership increased after the Industrial Revolution. There are many studies, accumulated data, interpretations and theories on the subject. The changing understanding of administration brought about changes in types of leaders and administrators. The visionary leadership, different from other typologies of administration, emerged recently. This understanding of leadership requires the leader of a particular institution to administer and keep up-to-date his or her organization in accordance with the expectations of (citizen-customer) service receivers and based on a visionary and humanist approach. As the public administration increasingly becomes citizen-centered, the application of visionary leadership by public administrations has become more necessary. This study examines the attitudes and opinions of public administrators about leadership and visionary leadership in Hatay province.

Key Words: Leadership, Vision, Visionary Leadership, Hata


Tam metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Aktan, C, (2000), Yönetimde Rönesans ve Kalite Devrimi, Tosyör Yayınları.

Bakan, İ. ve Bulut, Y. (2004), “Yöneticilerin Uyguladıkları Liderlik Yaklaşımlarına Yönelik Algılamaları: Likert'in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı'na Dayalı Bir Çalışması”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Sayı:31, s.151-176.

Bass, B. (1990), Stogdill's Handbook of Leadership: A survey of theory and Research, Free Press, New York.

Bass, B. (1997), Handbook of Leadership, Free Press, USA.

Bozlağan, R. (2005), Liderlik Yaklaşımları & Belediyeler, Hayat Yayınları, İstanbul.

Bulut, Y. ve Bakan, İ. (2002), “Yöneticilerin Eğitimi: Kahramanmaraş'taki Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama”, Amme İdaresi Dergisi, C.35, Sayı: 2.

Çelik, V. (1998), “Çalışma Hayatının Kalitesinin İyileştirilmesi”, Anahtar Dergisi, MPM Yayınları, Yıl:10, Sayı: 113.

Drucker, P. (2000), Gelecek İçin Yönetim 1990'lar ve Sonrası, İş Bankası Kültür Yay. İstanbul.

Ertürk, M, (1999), İşletmelerde Yönetim Ve Organizasyon, Beta Basım Yayın Dağıtım AŞ., İstanbul.

Erçetin, Ş. (2000), Lider Sarmalında Vizyon, Nobel Yayıncılık, İstanbul.

Fişek, K. (2005), Yönetim, Paragraf Yayınları, Ankara.

Genç, N. (2006), Kalite Liderliği, Timaş Yayınları, İstanbul.

Gürgen, H. (1997), Örgütlerde İletişim Kalitesi, Der Yayınları, İstanbul.

Handy, C. (2002), The Language Of Leadership, Basil Blackwell Ltd, Oxford.

Heintel, P. (1995), Vizyon ve Öz Yapılanma; Vizyon Yönetimi, (Çev: Veli Karagöz), Evrim Yayınevi, İstanbul.

Kavrakoğlu, İ. (1998), Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayınları, İstanbul.

Kotter, J. P. (1999), A Force For Change : How Leardership Differs From Management, (Çev: Meral TÜZEL ), Boyner Yayınları, İstanbul.

Machiavelli, N. (1997), Prens (Hükümdar), Alkım Yayınevi, Ankara.

MC Gregor, D. (1960), The Human Side of Enterprise, Mc Graw-Hill Book Co NewYork.

Maxwell, J. C. (1999), İçinizdeki Lideri Geliştirmek, Beyaz Yayınları, İstanbul.

Pfeffer, J. (2002), Güç Merkezli Yönetim, Boyner Holding Yayınları, İstanbul.

Simmons, M. (2000), New Leadership For Women And Men, Gower Press, UK.

Snyder, N. (1999), Vision, Values and Courage Leadership For Quality Management, The Tree Press, USA.

Stoner, J. (1997).“Vizyon, Misyon Ve Değerler”, Executive Excellence, Y.:1, S. 7, Ekim.

Tichy, N. and Ulrich, D. (1985), The Leadership Challenge –A Call For The Transformational Leader, Sloan Management Review.

White, R, (2006), Etkili Liderlik Becerileri, (Çev: Ebru DAVRAN), Kaizen Yayıncılık, İstanbul.

Wright, P.(1997).Strategic Management Concepts and Cases, Prentice Hall Inc.,USA.

Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve Yenilik, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

Zel, U. (1997), “Harekete Geçirici Liderlik Ve İşe Yönelik Liderlik”, Verimlilik Dergisi, MPM Yayını, 97/4.